Transit Ticaretin Ba-Bs Bildirim Formlarında Yer Alması Gerekmektedir

I- GİRİŞ

Maliye, Ba-Bs formlarında katma değer vergisinin konusuna girmeyen işlemlerin hiçbir şekilde yer almayacağı görüşünü değiştirmiş ve transit ticarette de düzenlenen faturaların Ba-Bs formlarında bildirilmesi gerektiği şeklinde görüş vermiştir.

II- İLK GÖRÜŞTE Ba- Bs FORMLARININ AMACI KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN BEYANLARININ OTO KONTROLÜ İLE NAYLON FATURANIN ÖNLENMESİ

Maliye ilk görüşünde Ba-Bs formlarını Katma Değer Vergisinin konusu ile ilişkilendirerek, KDV’nin konusuna girmeyen transit ticaretin Ba-Bs formları ile bildirilmemesi görüşünü benimsemiş ve bu şekilde mukteza vermiştir. Mukteza’da “Transit ticarete konu mallar şirketin malvarlığına girip çıkmasına ve satış faturası ile belgelenmesine rağmen, millileştirilmeksizin satışa konu olduğu için katma değer vergisinin konusuna girmemektedir. Dolayısıyla katma değer vergisinin konusuna girmeyen işlemler Katma Değer Vergisi Beyannamesinde, Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Ba) ve Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Bs)’de hiçbir şekilde yer almayacaktır”(1) denilmektedir. Bu şekilde çok sayıda özelge mevcuttur.

III- MALİYENİN GÖRÜŞ DEĞİŞKLİĞİ: AMAÇ KAYITDIŞILIĞI ÖNLEMEK

Maliye bu konudaki görüşünü değiştirmiş, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı verdiği Mukteza’da “350 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço usulüne göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile mal ve hizmet satışlarını ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” ile bildirilmeleri hususunda yükümlülük getirdiğini, söz konusu yükümlülüğün uygulanacak usul ve esasların 396 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği’nde açıklandığını, bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu,, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir”(2) açıklaması bulunduğunu belirterek, transit ticaret kapsamında yapılan işlemlerin belgelendirilmesi halinde Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilmesi gerektiği şeklinde görüş vermiştir.

A- GERÇEK KİŞİLERE YAPILAN KİRA ÖDEMELERİNDE BELİRLENEN HADDİN AŞILMASI HALİNDE FORM BA İLE BİLDİRİLME ZORUNLULUĞU

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı bir Özelgesi’nde(3) 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde belirtilen hadlerin aşılması halinde aylık kira ödemelerinin de Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) ile bildirilmesi gerektiğini belirtmiştir.

B- NİHAİ TÜKETİCİYE YAPILAN SATIŞLARIN HADDİ AŞMASI HALİNDE BS FORMUNA DAHİL EDİLMESİ

Ankara Veri Dairesi Başkanlığı bir Özelgesi’nde “ … nihai tüketicilere yapılan mal ve hizmet satışlarının KDV hariç 5.000 TL ve üzerinde olması halinde 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu genel Tebliği’nde yer alan açıklamalar doğrultusunda nihai tüketicinin T.C Kimlik numarası belirtilerek Bs bildirim formuna dahil edilmesi gerekmektedir.”(4) şeklinde görüş bildirmiştir.

BU görüşlerde de formların asıl amacının bilanço usulüne göre defter tutan mükelleflerin çapraz kontrolü olmayıp, kayıt dışı ekonominin önlenmesi olduğunu ortaya koymaktadır.

IV- SONUÇ

Kısacası asıl amacın KDV mükelleflerinin çapraz kontrolü ile naylon faturanın önlenmesi olmayıp kayıt dışılığı önlemek olduğu anlaşılmaktadır. Formlarda Bilanço usulüne tabi mükelleflerin mal ve hizmet satışlarının gösterilmesi ile KDV’ye tabi olsun veya olmasın mükelleflerin bütün alış ve satışlarının kontrol altına alınması amaçlanmaktadır. Transit ticaret her ne kadar KDV’nin konusuna girmemekte ise de bir alım ve satım söz konusudur ve Ba-Bs formlarına dahil edilmesi gerekmektedir. 

E-Yaklaşım / Mayıs 2013 / Sayı: 245