I- GİRİŞ

Türk Ticaret Kanunu 153. maddesine göre Kollektif Şirket; “Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek maksadıyla hakiki şahıslar arasında kurulan ve ortaklarından hiçbirisinin mesuliyeti şirket alacaklılarına karşı tahdid edilmemiş olan şirkettir.”

Kollektif şirketin ortakları tüzel kişilik olamaz. Yalnızca gerçek kişiler ortak ola­bilir ve şirketin borç ve taahhütlerinden dolayı bütün varlıklarıyla sorumludurlar. Kollektif şirketlerin ortak sayısı kanunla sınırlandırılmamıştır.

Kollektif şirket ortaklarının sorumluluğunun şirkete koydukları sermayeyle sınırlı olmaması nedeniyle, sermayenin asgari sınırı da Türk Ti­caret Kanunu’nda belirlenmemiştir.

Ticaret Kanunu hükümleri göz önüne alındığında, kollektif şirketin unsurlarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (1).

a- Bir ticaret ortaklığıdır.

b- Tüzel kişiliğe sahiptir.

c- Bir ticari işletmeyi işletmek amacıyla kurulur.

d- Gerçek kişiler arasında kurulur.

e- Bir ticaret unvanı vardır.

f- Ortakların tümünün sorumluluğu sınırsız ve zincirlemedir.

g- İki veya daha fazla kişi arasında kurulur.

h- Sermayesi yasalarla belirlenmemiştir.

i- Ortakları tacir değildir, ancak iflasa tabidir.

Kollektif şirket türü, büyük sermayeye, büyük çaplı orga­nizasyona gerek duyulmayan ve işletme konusu bakımından büyük risklerin üstlenilmediği işlerde tercih edilmektedir. Adi şirkete benzer, TTK hükümlerine tabidir. Eskiden revaçta olan şirket türü olmasına rağmen son yıllarda rağbet görmemektedir.