2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki (15.01.2014)

14 Ocak 2014 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 28882 (Mükerrer)

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI

25 EKİM 2013 TARİHLİ VE 28802 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANAN

7 EKİM 2013 TARİHLİ VE 2013/5502 SAYILI 2014 YILI PROGRAMININ

UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR

BAKANLAR KURULU KARARI EKİ

2014 Yılı Yatırım Programı, Onuncu Kalkınma Planında, 2014-2016 Orta Vadeli Programında ve 2014 Yılı Programında öngörülen hedefler doğrultusunda hazırlanmıştır.

2014 Yılı Yatırım Programında; Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri, Özel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar, kamu payı yüzde 50'nin üzerindeki İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları ile bunların bağlı ortaklıkları, Özelleştirme Kapsamına Alınan Kuruluşlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, Döner Sermayeli Kuruluşlar, İller Bankası, dış proje kredisi kullanan Büyükşehir Belediyeleri ile diğer belediyeler tarafından gerçekleştirilecek yatırım projeleri sektörel bazda düzenlenmiştir.

Yatırım projeleri; "etüd proje işleri", "devam eden projeler" ve "yeni projeler" olarak tasnif edilmiştir. Her proje için; proje numarası, adı, yeri, karakteristiği, başlama ve bitiş tarihi, proje tutarı, 2013 sonuna kadar tahmini harcama miktarı ve 2014 yılı ödeneği ayrı ayrı gösterilmiştir.

Güneydoğu Anadolu Projesi, Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi kapsamındaki projeler ile Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi ve Zonguldak, Bartın, Karabük Bölgesel Gelişme Raporları kapsamındaki projeler, proje adlarının sonlarına sırasıyla "GAP", "DAP", "DOKAP", "KOP", "YHGP", ve "ZBK" kısaltmaları eklenerek gösterilmiştir. Avrupa Birliği fonlarından desteklenecek projelere "AB" kısaltması eklenmiş veya "AB Müktesebatına Uyum" projesi olduğu belirtilmiştir.

2014 Yılı Yatırım Programı, 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısının yasalaşması sürecinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından yapılan değişiklikleri kapsamaktadır.

Kuruluşların 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer alan sermaye transferi ödeneklerinden sadece kamu yatırımı niteliğini taşıyanlar kuruluş ve sektör yatırım ödeneği toplamına dahil edilerek, kamu yatırımı niteliğinde olmayıp kamu sektörü dışına transfer niteliğinde olan ödeneklerin bir kısmı ise kuruluş ve sektör yatırım toplamına dahil edilmeden 2014 Yılı Yatırım Programı ile ilişkilendirilmiştir. Genel ve Özel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin yatırım ödeneklerine yatırımlarla ilgili personel giderleri ile gayrimenkul alımı ve kamulaştırma ödenekleri dahil değildir.

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların gayrimenkul alımı ve kamulaştırma ödenekleri hariç olmak üzere, yatırım nitelikli projelerine bilgi amacıyla 2014 Yılı Yatırım Programında yer verilmiştir.

6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda; Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında köylerin altyapı ihtiyaçları için il özel idareleri ve/veya köylere hizmet götürme birliklerine kullandırılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-06.1.0.08-1-07.1 tertibinde 346 Milyon TL ödenek tahsis edilmiştir. Söz konusu ödenek Yatırım Programı toplamına dahil olmayıp, kullanımı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 10 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Bu ödenek ile ihtiyaç halinde yıl içinde aktarılacak ilave ödeneğin il bazında dağılımı, kullandırılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin esas ve usuller İçişleri Bakanlığının teklifi ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanacaktır. Söz konusu ödeneklerde yıl içinde ihtiyaç duyulacak revizyonlar, 2013/5502 sayılı 2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararındaki hükümlere tabi değildir.

6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda; Su Kanalizasyon ve Altyapı Projesi (SUKAP) kapsamında belediyelerin içme suyu ve atık su projelerini gerçekleştirmek üzere İller Bankası Anonim Şirketine tahakkuk ettirilmek üzere Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-06.1.0.9-1-07.1 tertibinde 557.030 Bin TL ödenek tahsis edilmiştir. Söz konusu ödenek Yatırım Programı toplamlarına dahil olmayıp, kullanımı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 10 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir. SUKAP için tahsis edilen bu ödeneğin belediyeler bazında dağılımı, kullandırılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin esas ve usuller, Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanacaktır.

2014 Yılı Yatırım Programında bütün nakdi yatırım değerleri program yılı fiyatlarıyla (2014 yılı fiyatlarıyla) ve "Bin TL" bazında verilmiştir. 2014 yılı ortalama program kuru dikkate alınmıştır.

2014 Yılı Yatırım Programı