Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (07.02.2014)

 

 
7 Şubat 2014 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 28906

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI HARCAMA BELGELERİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/6/2007 tarihli ve 26565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ı) bendi eklenmiştir.

“ı) Sağlık hizmeti sunucusu: Sağlık hizmetini sunan ve/veya üreten; gerçek kişiler ile kamu ve özel hukuk tüzel kişilerini ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubelerini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Kurumun elektronik altyapısında üretilmeyen belgeler, elektronik ortama aktarılarak 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa uygun yetki alan elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları tarafından üretilmiş sertifika aracılığı ile değiştirilmez olduğunun güvence altına alınması ve zaman damgası ile doğrulanması/damgalanması suretiyle ortak veri tabanına dahil edilmesi halinde, ödeme belgesine kanıtlayıcı belge olarak eklenmez. Belgelerin bu fıkraya göre ortak veri tabanına alınması işlemi gerçekleştirme görevi sayılır. Taranarak sisteme aktarılan fatura ve diğer belgelerin mükerrer kullanımını önlemek için üzerlerine gerçekleştirme görevlileri tarafından görevlilerin adı, soyadı, işlem tarihi ile “Taranmıştır” ibaresi yazılarak imzalanır ve belge üzerine çift çizgi çekilerek muhafaza edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sağlık hizmeti sunucularına ve genel sağlık sigortalısına yapılacak ilaç, ilaç mahiyetinde olmayıp tedavi amacıyla kullanılan beslenme ürünleri, tıbbi malzeme bedelleri ile her türlü sağlık hizmeti giderlerinin ödenmesinde aranacak kanıtlayıcı belgeler aşağıda belirtilmiştir.

a) Eczanelere yapılacak ödemelerde;

1) İlgili mevzuata göre gerekli ise hastanın sevkine ilişkin belge,

2) 12/8/2005 tarihli ve 25904 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği kapsamında karekodlu ilaçlar hariç olmak üzere, ilaç fiyat kupürlerinin ve barkot diyagramının yapıştırılmış olduğu reçete,

3) Reçetelerin kişi bazında dökümünü gösteren liste (Fatura üzerinde döküm yapıldığı takdirde ayrıca liste düzenlenmez.),

4) Fatura,

ödeme belgesine bağlanır.

5) Eczane ile faturanın düzenlendiği tarihte yürürlükte bulunan anlaşmanın bir örneği ilk ödeme belgesi ile birlikte muhasebe birimine verilir ve muhasebe birimince açılacak dosyada saklanır.

b) Genel sağlık sigortalısı tarafından karşılanan tedavi giderlerinin kendilerine ödenmesinde;

1) İlgili mevzuata göre gerekli ise hastanın sevkine ilişkin belge,

2) Tıbbi malzemeye ilişkin reçete ile Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği kapsamında karekodlu ilaçlar hariç olmak üzere, ilaç fiyat kupürlerinin ve barkot diyagramının yapıştırılmış olduğu reçete,

3) İlgili mevzuatta fatura düzenlenmeyeceği belirtilen ödemeler hariç olmak üzere fatura,

ödeme belgesine bağlanır.

4) Yurt dışından getirtilen ilaç bedellerinin ödenmesinde faturanın temin edilememesi halinde fiyat kupürleri esas alınır. Bunlar yoksa Kurumca tespit edilen fiyatlar üzerinden ödeme yapılır.

5) Kurumca yetkilendirilen kuruluşça katma değer vergisi ödenerek ithal edilen ilaç bedellerinin genel sağlık sigortalısına ödenmesinde (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerde belirtilen belgelere ilave olarak ithal ilaç provizyon sisteminden alınan döküm listesi ile alındının tasdikli bir örneği de ödeme belgesine bağlanır.

c) Resmî ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarına yapılacak ödemelerde;

1) İlgili mevzuata göre gerekli ise hastanın sevkine ilişkin belge,

2) Fatura (Birden fazla kişinin tedavi giderinin aynı faturada gösterilmesi hâlinde, yapılan tetkik ve tedavinin kişi bazında dökümünü gösteren onaylı bir listesi de aranır.),

3) İlgili mevzuata göre gerekli ise yatan hastalar için hasta çıkış özeti (epikriz),

ödeme belgesine bağlanır.

4) Yurt dışında yapılacak tedavilere ilişkin giderlerin ödenmesinde temin edilen belgelerin ve bunların tercümelerinin misyon şefliğinin veya ihtisas biriminin onayını taşıması gerekir.

ç) Optisyenlik müesseselerine yapılacak ödemelerde;

1) İlgili mevzuata göre gerekli ise hastanın sevkine ilişkin belge,

2) 7/6/2001 tarihli ve 27957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamındaki malzemelere ilişkin reçete,

3) Reçetelerin kişi bazında dökümünü gösteren liste (Fatura üzerinde döküm yapıldığı takdirde ayrıca liste düzenlenmez.),

4) Fatura,

ödeme belgesine bağlanır.

5) Optisyenlik müessesesi ile faturanın düzenlendiği tarihte yürürlükte bulunan anlaşmanın bir örneği ilk ödeme belgesi ile birlikte muhasebe birimine verilir ve muhasebe birimince açılacak dosyada saklanır.”

“c) Maktu analık (doğum ve emzirme) ödemelerinde ilgili mevzuatında talep dilekçesi istenmeyeceği belirtilen ödemeler hariç olmak üzere talep dilekçesi,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan İş Göremezlik Belgesi (Örnek No: 25) ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/6/2007

26565

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

3/7/2009

27277

2-

31/7/2009

27305

3-

3/11/2011

28104

 

 

Ekleri için tıklayınız.