Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 36) Hakkında Tebliğ Sıra No: 28’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Sıra No: 15 (11.02.2014)

 

 
11 Şubat 2014 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 28910

 

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNE İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE

STANDARDI (TMS 36) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 28’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

SIRA NO: 15

MADDE 1 – 18/3/2006 tarihli ve 26112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 36) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 28)’in” ekinde yer alan “TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü” Standardının;

a) 130 uncu paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“130. Bir işletme, bir varlık (şerefiye de dahil olmak üzere) veya nakit yaratan bir birim için dönem boyunca muhasebeleştirilen veya iptal edilen değer düşüklüğü zararına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaları yapar:

(a) Değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesini veya iptalini gerektiren olay ve durumlar.

(b) Muhasebeleştirilen veya iptal edilen değer düşüklüğü zararı tutarı.

(c) Bir varlık için:

(i) İlgili varlığın niteliği ve

(ii) İşletmenin faaliyet alanı bilgisinin TFRS 8’e göre raporlaması durumunda, işletmenin temel raporlama esasına göre ilgili varlığın ait olduğu raporlanabilir faaliyet alanı.

(d) Nakit yaratan bir birim için:

(i) Nakit yaratan birimin tanımı (üretim hattı, fabrika, faaliyet kolu, coğrafi alan veya TFRS 8’de tanımlanan raporlanabilir bir faaliyet alanı mı olduğu),

(ii) Varlık sınıfı itibarıyla, ayrıca işletmenin faaliyet alanı bilgisini TFRS 8’e göre raporlaması durumunda işletmenin temel raporlama formatına göre raporlanabilir faaliyet alanı itibarıyla, muhasebeleştirilen veya iptal edilen değer düşüklüğü zararı tutarı ve

(iii) Nakit yaratan birimin, (eğer varsa) geri kazanılabilir tutarını belirleyen varlıkların toplamının, ilgili nakit yaratan birimin geri kazanılabilir değerine ilişkin yapılan bir önceki tahminden sonra değişmiş olması durumunda, varlıkların toplanmasında kullanılan önceki ve şimdiki yöntemin tanımı ve ilgili nakit yaratan birimi belirleme yönteminin değişme nedenleri.

(e) Varlığın (nakit yaratan birimin) geri kazanılabilir tutarı ve varlığın (nakit yaratan birimin) geri kazanılabilir tutarının satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeri mi yoksa kullanım değeri mi olduğu.

(f) Söz konusu geri kazanılabilir tutarın elden çıkarma maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değer olması durumunda, işletme aşağıdaki açıklamaları yapar:

(i) Varlığın (nakit yaratan birimin) gerçeğe uygun değer ölçümünün bütünüyle (gözlemlenebilir olup olmadığına bakılmaksızın ‘elden çıkarma maliyetleri’ dikkate alınmadan) sınıflandırıldığı gerçeğe uygun değer hiyerarşisinin seviyesi (bakınız TFRS 13),

(ii) Gerçeğe uygun değer hiyerarşisinin 2 nci ve 3 üncü seviyelerinde sınıflandırılan gerçeğe uygun değer ölçümleri için; elden çıkarma maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değer ölçümünde kullanılan değerleme yönteminin (yöntemlerinin) tanımı. Değerleme yönteminde bir değişiklik olması durumunda, işletme söz konusu değişikliği ve değişiklik yapılmasının nedenini (nedenlerini) açıklar.

(iii) Gerçeğe uygun değer hiyerarşisinin 2 nci ve 3 üncü seviyelerinde sınıflandırılan gerçeğe uygun değer ölçümleri için; yönetimin elden çıkarma maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeri belirlerken esas aldığı temel varsayımlar. Temel varsayımlar, varlığın geri kazanılabilir tutarının en duyarlı olduğu varsayımlardır. İşletme ayrıca mevcut ölçümde ve elden çıkarma maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeri bugünkü değer yöntemine göre ölçmesi durumunda önceki ölçümde kullandığı iskonto oranını (oranlarını) açıklar.

(g) Geri kazanılabilir tutarın kullanım değeri olması durumunda, kullanım değerine yönelik şimdiki ve önceki (eğer varsa) tahminlerde kullanılan iskonto oranı (oranları).”

b) 134 üncü paragrafının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(c) Birimin ya da birimler grubunun geri kazanılabilir tutarının belirlenmesinde esas alınan temel (başka bir ifadeyle kullanım değeri veya elden çıkarma maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değer).”

c) 140J paragrafı eklenmiştir.

“140J. Finansal olmayan varlıklara yönelik geri kazanılabilir tutar açıklamalarına ilişkin yapılan değişikliklerle bu Standardın 130 ve 134 üncü paragrafları değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklikler 1 Ocak 2014 tarihinde veya sonrasında başlayan hesap dönemlerinde geriye dönük olarak uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişiklikler TFRS 13’ün uygulanmadığı dönemlerde (karşılaştırmalı dönemlerde dahil olmak üzere) uygulanmaz.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ, 31/12/2013 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. İşletmeler bu Tebliği 1/1/2014 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.