Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (13.02.2014)

 

 
13 Şubat 2014 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 28912

YÖNETMELİK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU İNSAN KAYNAKLARI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/2/2007 tarihli ve 26430 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (f) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Kıdem: Bankalar yeminli murakıbı, bankacılık uzmanı, hukuk uzmanı, bilişim uzmanı ve BDDK uzmanı unvanlarında geçen süreleri (Bankalar yeminli murakıp yardımcılığı, bankacılık uzman yardımcılığı, hukuk uzman yardımcılığı, bilişim uzman yardımcılığı ve BDDK uzman yardımcılığı döneminde ve mesleki hizmet süresi içinde yapılması kaydıyla askerlikte geçen süreler dahil),”

“f) Meslek personeli: Kanun ile Kuruma verilen görevlerin gerektirdiği sürekli görev ve hizmetleri yürüten bankalar yeminli murakıpları ve yardımcıları, bankacılık uzman ve yardımcıları, hukuk uzman ve yardımcıları, bilişim uzman ve yardımcıları, BDDK uzman ve yardımcıları ile 28/12/2005 tarihli ve 2005/9859 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Teşkilât Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin son fıkrası hükmü gereğince, aynı Yönetmelik uygulamasında meslek personeli sayılan daire başkanlarını,”

“ğ) Yönetici: Kanun ile Kuruma verilen görevlerin gerektirdiği sürekli görev ve hizmetleri yürüten başkan yardımcıları, daire başkanları, grup başkanları ve müdürleri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen “İnsan Kaynakları Müdüründen” ibaresi “ilgili Müdürden” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki (ç) bendi eklenmiş ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Bilişim personeli; 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde sözleşmeli olarak bilişim personeli çalıştırılabilir.”

“ç) Sözleşmeli avukat; Kurumun taraf olduğu dava ve icra takibi hizmetlerini yürütmek için sayısı onu geçmemek üzere, genel hükümlere göre vekâlet akdiyle sözleşmeli avukat çalıştırılabilir.”

“(2) Bu Yönetmelik hükümleri, birinci fıkranın (c) ve (ç) bentlerinde yer alanlar hakkında uygulanmaz. Bu personelden bilişim personelinin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi (üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri hariç) çerçevesinde; sözleşmeli avukatın ise genel hükümler çerçevesinde, hangi işlerde çalıştırılacağı, çalışma usul ve esasları, ücretleri ile ilgili diğer hususlar sözleşmelerinde yer alır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında geçen “Özürlü” ibareleri “Engelli” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Kurumun yöneticisi ve müşaviri dışındaki kadrolarına atanmak suretiyle kamu görevine ilk defa atanacakların seçimi işlemleri, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde, (b) bendinde geçen “hukuk uzmanı” ibaresi “hukuk uzmanı, BDDK uzmanı” şeklinde ve (c) bendinin (4) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın mülga (ç) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş, (k) bendinde geçen “Mühendis ve mimar” ibaresi “Mühendis, mimar, istatistikçi ve grafiker” şeklinde ve (o) bendinde geçen “santral memuru” ibaresi ise “santral memuru, arşiv memuru” şeklinde değiştirilmiştir.

“3) Kurumunda performans değerlendirilmesi yapılması halinde son üç performans değerlendirmesi “A” düzeyi veya bunun eşdeğeri düzeyinde olmak.”

“4) Kurumunda performans değerlendirilmesi yapılması halinde son üç performans değerlendirmesi “A” düzeyi veya bunun eşdeğeri düzeyinde olmak.”

“ç) Grup başkanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

2) En az 8 yıl hizmeti bulunmak,

3) Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesi hükümlerine göre aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak,

4) Kurumunda performans değerlendirilmesi yapılması halinde son üç performans değerlendirmesi “A” düzeyi veya bunun eşdeğeri düzeyinde olmak.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/2/2007

26430

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

14/11/2010

27759

2-

18/6/2011

27968

3-

19/10/2011

28089