TFRS 7 FİNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALARA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 7) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 42)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 41)

TFRS 7 FİNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALARA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL
RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 7) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 42)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 41)

MADDE 1 – 30/1/2007 tarihli ve 26419 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 7) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 42)’in 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Dayanak
MADDE 3 – Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını,”
MADDE 3 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) İşletmeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte “Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 7) Finansal Araçlar: Açıklamalar” Standardının değiştirilen 21 inci, B5, 44R ve B30 paragraflarında ve aynı standarda eklenen 44BB, 44AA ve B30A paragraflarında belirtilen hükümleri 1/1/2016 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir. Bu durumda, anılan husus finansal tabloların dipnotlarında açıklanır.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.”
MADDE 5 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 7) Finansal Araçlar: Açıklamalar” Standardının;
a) 21 inci Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“21. “TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu (2008 yılında yayımlanan)” Standardının 117 nci paragrafı uyarınca; işletme, önemli muhasebe politikalarını, finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan ölçüm esası (veya esasları) ile finansal tabloların anlaşılmasında ihtiyaca uygun diğer muhasebe politikalarını içerecek şekilde açıklar.”
b) 44B Paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 44BB Paragrafı eklenmiştir.
“44BB. Açıklama Hükümleri (TMS 1’e ilişkin değişiklik) değişikliğiyle 21 ve B5 paragrafları değiştirilmiştir. Bu değişiklik 1 Ocak 2016 tarihinde veya sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir.”
c) B5 Paragrafında yer alan (g) bendinden sonra gelen cümle “TMS 1 (2008 yılında yayımlanan)’in 122 nci paragrafı da, önemli muhasebe politikaları veya diğer dipnotlarla beraber, işletmenin muhasebe politikalarını uygulama sürecinde yönetimin tarafından varılan ve finansal tablolara alınan tutarlar üzerinde en fazla etkiye sahip olan; yapmış olduğu tahminler haricindekilerin (bkz. 125 inci paragraf) açıklanmasını işletmeler için zorunlu tutar.” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 7) Finansal Araçlar: Açıklamalar” Standardının;
a) 44R Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“44R. “Açıklamalar–Finansal Varlıkların ve Borçların Netleştirilmesi” (TFRS 7’ye ilişkin değişiklik) değişikliğiyle 13A-13F paragrafları ile B40-B53 paragrafları eklenmiştir. Bu değişiklikler 1 Ocak 2013 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır. Bu değişiklikler sonucu yapılması gerekli olan açıklamalar geriye dönük olarak sunulur.”
b) 44A Paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 44AA Paragrafı eklenmiştir.
“44AA.“2012-2014 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler” değişikliğiyle 44R ve B30 paragrafları değiştirilmiş, B30A paragrafı eklenmiştir. Bu değişiklikler, ilk kez uygulamaya yıllık dönemden önce başlamış ve herhangi bir dönemde sunmuş B30 ve B30A’da yer alan değişiklikleri uygulamaya ihtiyacı olmayan işletmeler hariç olmak üzere, 1 Ocak 2016 tarihinde ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde geriye dönük olarak, TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar Standardı çerçevesinde uygulanır. 44R, B30 ve B30A paragraflarındaki değişiklikler için erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu durumda anılan husus dipnotlarda açıklanır.”
c) B30 Paragrafının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bu kapsamdaki “ödeme” terimi, işletmenin tahsil ettiği ve devralana transfer etmesi gereken devredilen finansal varlığın nakit akışlarını içermez.”
ç) B30 Paragrafından sonra gelmek üzere B30A Paragrafı eklenmiştir.
“B30A. İşletme bir finansal varlığı devrettiği zaman, bir hizmet sözleşmesinde olduğu gibi, ücret karşılığında finansal varlığa yönelik hizmet sağlama hakkını elinde tutuyor olabilir. İşletme, açıklama hükümleri açısından hizmet sözleşmesi sonucunda ilgisinin devam edip etmediğine karar vermek için hizmet sözleşmesini, 42C ve B30 paragrafları uyarınca değerlendirir. Örneğin, hizmet ücreti, devredilmiş finansal varlıktan kaynaklanan nakit akışlarının miktarına veya zamanlamasına bağlıysa, açıklama hükümleri açısından hizmeti verenin devredilen finansal varlıklardaki ilgisi devam edecektir. Benzer şekilde, devredilen finansal varlığa ilişkin yükümlülük yerine getirilmediği takdirde sabit ücret tam olarak ödenmeyecekse, hizmeti verenin açıklama hükümleri açısından ilgisi devam edecektir. Bu örneklerde, hizmet verenin devredilen finansal varlığın gelecekteki performansından bir menfaati bulunmaktadır. Bu değerlendirme, tahsil edilecek ücretin işletmenin sağlamış olduğu hizmeti yeterli düzeyde karşılamasının beklenip beklenmediğinden bağımsızdır.”
MADDE 7 – Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.