FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞUNA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 1) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 66)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 40)

FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞUNA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE
STANDARDI (TMS 1) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 66)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 40)

MADDE 1 – 13/8/2008 tarihli ve 26966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 66)’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) İşletmeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte “Türkiye Muhasebe Standardı TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu” Standardının değiştirilen 10 uncu, 31 inci, 54 üncü, 55 inci, 82A, 85 inci, 113 üncü, 114 üncü, 115 inci, 117 nci, 119 uncu, 120 nci ve 122 nci Paragraflarında ve aynı standarda eklenen 30A, 55A, 85A, 85B, 139M, 139N, 139O ve 139P Paragraflarında belirtilen hükümleri 1/1/2016 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir. Bu durumda, anılan husus finansal tabloların dipnotlarında açıklanır.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu” Standardının;
a) 10 uncu Paragrafının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“e) Önemli muhasebe politikalarını ve diğer açıklayıcı bilgileri içeren dipnotlar,”
b) 30 uncu Paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 30A Paragrafı eklenmiştir.
“30A. Bu ve diğer TFRS’ler uygulanırken işletme, tüm ilgili durum ve koşulları dikkate alarak, dipnotlar dahil finansal tablolardaki bilgileri nasıl birleştireceğine karar verir. İşletme finansal tablolarının anlaşılabilirliğini; önemli bilgileri önemsiz bilgilerle gizleyerek veya farklı nitelik ve işlevlere sahip önemli kalemleri birleştirerek azaltamaz.”
c) 31 inci Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“31. Bazı TFRS’ler dipnotlar dahil finansal tablolarda yer verilmesi gereken bilgileri belirlemektedir. TFRS’lerde zorunlu tutulmuş belirli bir açıklamadan elde edilecek bilginin önemli olmaması durumunda, işletmenin söz konusu açıklamayı yapmasına gerek yoktur. Bu durum söz konusu TFRS belirli şartların bir listesini içerse veya bunları asgari şartlar olarak tanımlasa dahi geçerlidir. İşletme, TFRS’deki belirli şartlara uyumun; özel işlemler ile diğer olay ve durumların işletmenin finansal durumu ve finansal performansı üzerindeki etkisinin finansal tablo kullanıcıları tarafından anlaşılmasını sağlamada yetersiz olması halinde, ek açıklama yapıp yapmamayı değerlendirir.”
ç) 54 üncü Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“54. Finansal durum tablosu aşağıdaki tutarları gösteren hesap kalemlerini içermek zorundadır:
(a) Maddi duran varlıklar,
(b) Yatırım amaçlı gayrimenkuller,
(c) Maddi olmayan duran varlıklar,
(d) Finansal varlıklar ((e), (h) ve (i) şıklarında gösterilenler hariç),
(e) Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilen yatırımlar,
(f) Canlı varlıklar,
(g) Stoklar,
(h) Ticari ve diğer alacaklar,
(i) Nakit ve nakit benzerleri,
(j) Satılmak üzere elde tutulan varlıkların toplamı ile TFRS 5’e göre satılmak üzere elde tutulan ve elden çıkarılacaklar grubuna dahil olan varlıkların toplamı,
(k) Ticari ve diğer borçlar,
(l) Karşılıklar,
(m) Finansal borçlar ((k) ve (l) şıklarında gösterilenler hariç),
(n) TMS 12 “Gelir Vergileri” Standardında tanımlandığı gibi, dönem vergisiyle ilgili borçlar ve varlıklar,
(o) TMS 12’de tanımlandığı gibi, ertelenmiş vergi borçları ve ertelenmiş vergi varlıkları,
(p) TFRS 5’e göre elden çıkarılacaklar grubuna dahil olan satılmak üzere elde tutulanlar olarak sınıflandırılan borçlar,
(q) Özkaynaklarda gösterilen kontrol gücü olmayan paylar (azınlık payları) ve
(r) Ana şirketin ortaklarına ait çıkarılmış sermaye ve yedekler.”
d) 55 inci Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“55. İşletmenin finansal durumunun anlaşılmasında ihtiyaca uygun bir sunum olduğu takdirde, finansal durum tablosunda ek hesap kalemleri (54 üncü Paragrafta listelenen hesap kalemlerinden ayrılan kalemler de dahil), başlıklar ve ara toplamlar gösterilir.”
e) 55 inci Paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 55A Paragrafı eklenmiştir.
“55A. İşletme 55 inci Paragraf uyarınca ara toplam gösterirken, bu ara toplamlar:
(a) TFRS uyarınca tablolara alınmış ve ölçülmüş tutarlardan oluşan hesap kalemlerinden oluşur;
(b) Ara toplamı oluşturan hesap kalemleri net ve anlaşılabilir olmasını sağlayacak şekilde sunulur ve adlandırılır;
(c) 45 inci Paragraf uyarınca dönemden döneme tutarlı olur ve
(d) Finansal durum tabloları için TFRS’lerin gerektirdiği ara toplam ve toplamların önüne geçecek şekilde gösterilmez.”
f) 82A Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“82A. Diğer kapsamlı gelir bölümü, döneme ait tutarları gösteren hesap kalemlerini sunar:
(a) Niteliğine göre sınıflandırılmış ve aşağıdaki şekilde gruplandırılmış diğer kapsamlı gelir kalemleri (Paragraf (b)’deki tutarlar hariç):
(i) Diğer TFRS’ler uyarınca sonradan kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar ve
(ii) Diğer TFRS’ler uyarınca belirli koşullar karşılandığında sonradan kâr veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar.
(b) Aşağıdaki şekilde ayrıştırılmış, özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilen iştiraklerin ve iş ortaklıklarının diğer kapsamlı gelirlerindeki paylar:
(i) Diğer TFRS’ler uyarınca sonradan kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar ve
(ii) Diğer TFRS’ler uyarınca belirli koşullar sağlandığında, sonradan kâr veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar.”
g) 85 inci Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“85. İşletmenin finansal durumunun anlaşılmasında ihtiyaca uygun bir sunum olduğu takdirde, kâr veya zararın ve diğer kapsamlı gelirin sunulduğu tabloda ek hesap kalemleri (82 nci Paragrafta listelenen hesap kalemlerinden ayrılan kalemler de dahil), başlıklar ve ara toplamlar gösterilir.”
ğ) 85 inci Paragrafından sonra gelmek üzere 85A ve 85B Paragrafları eklenmiştir.
“85A. İşletme 85 inci Paragraf uyarınca ara toplam gösterirken, bu ara toplamlar:
(a) TFRS uyarınca tablolara alınmış ve ölçülmüş tutarlardan oluşan hesap kalemlerinden oluşur;
(b) Ara toplamı oluşturan hesap kalemleri net ve anlaşılabilir olmasını sağlayacak şekilde sunulur ve adlandırılır;
(c) 45 inci Paragraf uyarınca dönemden döneme tutarlı olur ve
(d) Kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelirin sunulduğu tablolarda TFRS’lerin gerektirdiği ara toplamların ve toplamların önüne geçecek şekilde gösterilmez.
85B. İşletme, kâr veya zararın ve diğer kapsamlı gelirin sunulduğu tablolarında TFRS’ler uyarınca bu tablolarda sunulması gereken ara toplamlar ve toplamlar ile 85 inci Paragraf uyarınca sunulan ara toplamların mutabakatını sağlayan hesap kalemlerini sunar.”
h) 113 üncü Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“113. Bir işletme dipnotları, mümkün olduğu ölçüde, sistematik bir biçimde sunar. İşletme sistematik sunuşu belirlerken, finansal tablolarının anlaşılabilirliği ve karşılaştırılabilirliği üzerindeki etkilerini dikkate alır. Finansal durum tablosu (bilanço), kapsamlı gelir tablosu, (eğer sunulmuşsa) bireysel gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu ve nakit akış tablosundaki her kalem, dipnotlarda verilen ilgili bilgiye atıfta bulunacaktır.”
ı) 114 üncü Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“114. Dipnotların sistematik sıralanmasına ve gruplanmasına ilişkin örnekler aşağıdakileri içerir:
(a) Belirli işletme faaliyetlerine ilişkin bilgilerin bir arada gruplanması gibi, işletmenin finansal performansı ve finansal durumunun anlaşılmasında ihtiyaca en uygun olduğu düşünülen faaliyet alanlarına önem verilmesi;
(b) Gerçeğe uygun değer üzerinden ölçülen varlıklar gibi benzer yöntemle ölçülen kalemler hakkındaki bilgilerin bir arada gruplanması veya
(c) Kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu (veya tabloları) ile finansal durum tablosundaki hesap kalemleri sırasının takip edilmesi; örneğin:
(i) TFRS’lerle uyum durumu (bkz. 16 ncı Paragraf);
(ii) Uygulanan önemli muhasebe politikaları (bkz. 117 nci Paragraf);
(iii) Finansal durum tablosu, kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu (veya tabloları), özkaynak değişim tablosu ve nakit akış tablosunda sunulan kalem için, her bir tablonun ve her bir kalemin sunuluş sırasıyla aynı sıralamada destekleyici bilgi ve aşağıdakileri içeren diğer açıklamalar:
(1) Koşullu borçlar (bkz. TMS 37) ve finansal tablolara alınmamış sözleşmeye bağlı taahhütler ve
(2) Finansal olmayan açıklamalar, örneğin işletmenin finansal risk yönetim hedefleri ve politikaları (bkz. TFRS 7).”
i) 115 inci Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“115. “-””
j) 117 nci Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“117. İşletme, aşağıdakileri içeren önemli muhasebe politikalarını açıklar:
(a) Finansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan ölçüm esası (veya esasları)
ve
(b) Finansal tabloların anlaşılmasında ihtiyaca uygun, kullanılmış diğer muhasebe politikaları.”
k) 119 uncu Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“119. Yönetim belirli muhasebe politikasının açıklanıp açıklanmamasına karar verirken, bu açıklamanın kullanıcıların raporlanan işlemlerin, diğer olayların ve koşulların finansal performans ve finansal duruma nasıl yansıtıldığını anlamalarını kolaylaştırıp kolaylaştırmayacağını dikkate alır. Her işletme, faaliyetlerinin niteliğini ve finansal tablo kullanıcılarının bu tip işletmelerden hakkında açıklama bekleyecekleri politikaları dikkate alır. Belirli muhasebe politikalarının açıklanması, bu politikalar TFRS’lerde önerilen alternatif politikalar arasından seçildiğinde kullanıcılar için özellikle yararlıdır. Bu duruma örnek olarak işletmenin yatırım amaçlı gayrimenkulüne maliyet yöntemini yoksa gerçeğe uygun değer yöntemini mi uyguladığına yönelik yaptığı açıklama verilebilir (bkz. TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Standardı). Bazı TFRS’ler, TFRS’lerin izin verdiği değişik politikalar arasından yönetimin yaptığı tercihleri de içerecek şekilde, belirli muhasebe politikalarının açıklanmasını özellikle gerektirir. Örneğin; TMS 16 uyarınca maddi duran varlıkların çeşitli sınıfları için kullanılan ölçüm esaslarının açıklanması gerekmektedir.”
l) 120 nci Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“120. “-””
m) 122 nci Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“122. İşletme, önemli muhasebe politikaları veya diğer dipnotlarla beraber, işletmenin muhasebe politikalarını uygulama sürecinde yönetim tarafından varılan ve finansal tablolara alınan tutarlar üzerinde en fazla etkiye sahip olan, yapmış olduğu tahminler haricindekileri (bkz. 125 inci Paragraf) açıklar.”
n) 139L Paragrafından sonra gelmek üzere 139M, 139N, 139O ve 139P Paragrafları eklenmiştir.
“139M. “-”
139N. “-”
139O. “-”
139P. “Açıklama Hükümleri” (TMS 1’e ilişkin değişiklik) değişikliğiyle 10, 31, 54-55, 82A, 85, 113-114, 117, 119 ve 122 nci Paragraflar değiştirilmiş, 30A, 55A ve 85A-85B Paragrafları eklenmiş ve 115, 120 nci Paragraflar silinmiştir. Bu değişiklik 1 Ocak 2016 tarihinde veya sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. İşletmelerden bu düzenlemelerle ilişkili olarak TMS 8’in 28 ve 30 uncu Paragraflarında istenen bilgileri açıklamaları beklenmemektedir.”
MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.