MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 296)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 368)

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 296)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SIRA NO: 368)

MADDE 1 – 3/8/2005 tarihli ve 25895 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 296)’nin “2- Defterdarlık/Malmüdürlüklerince Yapılacak İşlemler” başlıklı bölümünün (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“f) Satışı yapılan araçların, otopark ve çekici ücretleri ile satış işlemleri sırasında yapılan masraflar ve varsa araca ilişkin vergi borcu satış bedelinden düşülür.
Ancak;
-Otopark ücreti olarak ödenecek bedel aracın satış bedelinin yüzde yirmibeşini,
-Çekici ücreti olarak ödenecek bedel; motosiklet, motorlu bisiklet ve benzeri araçlarda satış bedelinin yüzde yirmisini, diğer araçlarda ise satış bedelinin yüzde onunu,
-Varsa satış işlemleri sırasında yapılan diğer masraflar da aracın satış bedelinin yüzde onunu,
geçemez.
Kalan bedel saymanlıkta sahibi/sahipleri adına açılacak emanet hesabına, sahibi bilinmeyenler ise açılacak Hazine emanet hesabına yatırılır.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.