GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 566 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Gümrük müşavirliği ve gümrük müşavir yardımcılığı sınavları
MADDE 566 – (1) Gümrük müşavirliği ve gümrük müşavir yardımcılığı sınavları, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır.
(2) Yazılı sınavı kazananlar, Bakanlıkça tayin edilecek yer ve zamanda sözlü sınava tabi tutulur.
(3) Yazılı sınavın zamanı ve başvuru koşulları en az bir ay önce ilan edilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 567 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ön eleme” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 568 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Gümrük müşavirliği yazılı ve sözlü sınavlarının her birinden yetmiş veya üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.
(3) Gümrük müşavir yardımcılığı yazılı ve sözlü sınavlarının her birinden altmış veya üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 569 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Gümrük müşavirliği ve gümrük müşavir yardımcılığı sınav kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanı tarafından belirlenir. Kurul, Bakanlık temsilcilerinden seçilen bir üyenin başkanlığında Bakanlıktan dört ve Gümrük Müşavirleri Dernek Başkanlarından bir olmak üzere beş kişiden oluşur.
(2) Kurul, sınavların yürütülmesini sağlamak ve sınav sonuçlarını değerlendirmekle görevlidir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 572 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/10/2009

27369 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

31/3/2010

27538

2-

2/7/2010

27629

3-

2/12/2010

27773

4-

31/12/2010

27802

5-

26/3/2011

27886

6-

30/4/2011

27920

7-

23/5/2011

27942

8-

16/7/2011

27996

9-

2/11/2011

28103

10-

28/12/2011

28156

11-

31/3/2012

28250

12-

12/6/2012

28321

13-

20/11/2012

28473

14-

10/1/2013

28524

15-

7/2/2013

28552

16-

5/4/2013

28609

17-

15/5/2013

28648

18-

12/6/2013

28675

19-

3/8/2013

28727

20-

21/11/2013

                  28828 (Mükerrer)

21-

21/5/2014

29006

22-

2/12/2014

29193

23-

31/1/2015

29253

24-

18/2/2015

29271

25-

13/3/2015

29294