SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI ÜYE AİDATLARI İLE BİRLİK PAYLARININ TESPİTİNE AİT YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


14 Mayıs 2015 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 29355

YÖNETMELİK

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI VE YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLER ODALARI ÜYE AİDATLARI İLE BİRLİK PAYLARININ
TESPİTİNE AİT YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/11/1991 tarihli ve 21066 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Üye Aidatları ile Birlik Paylarının Tespitine Ait Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “serbest muhasebeciler,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Serbest Muhasebecilik,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde yer alan “Kanun”, “Meslek Mensubu” ve “Mesleki Faaliyet” tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Kanun: 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununu,”
“Meslek mensubu: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirleri,”
“Mesleki faaliyet: Kanun hükümleri uyarınca, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir unvanı ile bireysel yahut şirket ortağı olarak faaliyette bulunmayı,”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin başlığı “Odaya giriş ücreti” olarak, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Başka odadan nakil suretiyle gelen üyeden oda giriş ücreti %50 indirimli alınır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “gelirleri üzerinden nisbi” ibaresi “brüt gelirleri üzerinden nispi” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “maktu ve nisbi” ibaresi “maktu ve nispi” olarak, (b) bendi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Nispi Aidat: Çalışanlar listesine kayıtlı meslek mensupları ile bu listeye kayıtlı olmasalar dahi mesleki şirketlere ortak olan meslek mensuplarından alınan aidattır.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “nisbi ve maktu” ibaresi “maktu ve nispi” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Odaya giriş ücreti ve maktu aidat
MADDE 9 – Odaya giriş ücreti, memur maaşı taban aylığı katsayısının 300 rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardır.
Maktu aidat miktarı oda genel kurulunca belirlenir. Ancak maktu aidat, memur maaşı taban aylığı katsayısının 200 rakamı ile çarpılması sonucu bulunacak tutardan az ve 400 rakamı ile çarpılması sonucu bulunacak tutardan çok olamaz.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Nispi aidatın tespiti
MADDE 10 – Oda üyelerinden;
a) Bireysel olarak mesleki faaliyette bulunanlar, bir önceki yıla ilişkin gelir vergisi beyannamesindeki mesleki kazancının % 1'ini,
b) Şirket ortağı olanlar, dağıtılsın veya dağıtılmasın beyan edilen kurum kazancından payına düşen tutarın % 1'ini,
nispi aidat olarak öderler.
Şirket ortaklarının her birince ödenecek nispi aidat, gelir vergisi mükellefi olan meslek mensuplarından en az nispi aidat ödeyenden daha düşük olamaz.
Bireysel olarak mesleki faaliyette bulunmakla beraber, aynı zamanda sorumluluk üstlenmeksizin bir veya daha fazla mesleki şirkete ortak olan meslek mensupları, hem bireysel mesleki faaliyeti hem de şirket ortaklığı dolayısıyla nispi aidat öderler.
Tahakkuk ettirilecek nispi aidat miktarı, maktu aidat miktarlarının 1 katından az ve 20 katından fazla olamaz.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Diğer nispi ödentiler
MADDE 11 – Oda aracılığı ile üyelere sağlanan tahkim, bilirkişilik ve benzeri işlerden elde edilen gelirlerin %4’ü odalarca alınır.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bastırılarak dağıtılması halinde asgari ücret tarifesi,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bütçe gelirlerinden” ibaresi “brüt gelirlerinden” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Oda Giriş Aidatı:” ibaresi “Odaya Giriş Ücreti:” olarak, (c) bendinde yer alan “Nisbi Aidat” ibaresi “Nispi Aidat” olarak, (d) bendinde yer alan “Diğer Nisbi Ödentiler” ibaresi “Diğer Nispi Ödentiler” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 1 inci madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 1 – Serbest Muhasebeci unvanıyla görev yapan mevcut meslek mensupları bu Yönetmelikte yer alan hükümlere tabidirler.”
MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Birlik Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.