BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

 
25 Mayıs 2015 PAZARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 29366

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:
BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/11/2012 tarihli ve 28462 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“m) Düzensiz ödeme: Müsteşarlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre düzenli olmadığı tespit edilen katkı payı ödemelerini,
n) Fona ilişkin zorunlu giderler: Fonun olağan faaliyetleri çerçevesinde ödenmesi zorunlu olan ve giderin gerçekleştirilmesinden kaçınılması mümkün bulunmayan; tescil ve ilan giderleri, saklama hizmeti giderleri, bağımsız denetim giderleri, Kamuyu Aydınlatma Platformu giderleri, portföy yönetim ücretleri ve fon portföyüne yapılan işlemler için katlanılan aracılık komisyonları ile Müsteşarlıkça zorunlu olduğu belirlenen diğer giderleri,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları ile katılımcının birikimi üzerinden yönetim gider kesintisi alınabilir. Ayrıca 14 üncü maddeye göre ödemeye ara verilmesi halinde ara verme süresi boyunca katılımcının birikiminden ek yönetim gideri kesintisi alınabilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe 22 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 22/A maddesi eklenmiştir.
“Kesintilere ilişkin hükümler
MADDE 22/A – (1) Sözleşmenin ilk beş yılında her yıl için 20 nci ve 21 inci maddeler kapsamında yapılabilecek toplam kesinti tutarı Ek-3’teki tabloda yer alan maktu tutarı aşamaz. Sözleşmenin altıncı yılı ve sonrası için bu fıkrada belirtilen Yönetmelik maddeleri kapsamında kesinti yapılamaz.
(2) 20, 21 ve 22 nci maddeler kapsamında sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren yapılabilecek toplam kesinti tutarı, sözleşmenin altıncı yılı ve sonrası için, Ek-3’teki tabloda yer alan tutarı aşamaz.
(3) 22 nci madde kapsamında yapılan fon toplam gider kesintisi şirketçe, sözleşmenin 6 ncı yılından itibaren yıllık olarak Ek-4’teki tabloda belirtilen oranlarda, ilgisine göre katılımcıya veya katılımcının bireysel emeklilik hesabına iade edilir.
(4) Müsteşarlıkça Kurulun uygun görüşü alınarak belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, 22 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki fon türleri için yapılacak performans kesintisi ve fona ilişkin zorunlu giderlerin karşılanmasına yönelik kesintiler, bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen iade işleminin dışındadır. Müsteşarlık, Kurulun uygun görüşünü alarak fona ilişkin zorunlu giderlerin karşılanmasına yönelik kesintilere üst sınır getirmeye yetkilidir.
(5) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan sınırlamaların aşılıp aşılmadığı şirket tarafından, ilgisine göre her sözleşme yılı sonunda veya sözleşmenin sonlandırılması anında kontrol edilir. Şirket tarafından yapılan kontrolde ilgili sınırlamaların aşıldığının tespiti halinde, aşan tutar takip eden beş iş günü içinde ilgisine göre katılımcıya veya katılımcının bireysel emeklilik hesabına iade edilir. İadenin katılımcının bireysel emeklilik hesabına yapılması durumunda, iade edilen tutarın iade tarihi itibariyle katılımcının bireysel emeklilik planlarında belirtilen fon dağılım oranları dikkate alınarak ilgili fonlara aktarımı sağlanır. İadelerin gecikmesinden kaynaklanan zararlar şirketçe karşılanır.
(6) Müsteşarlık, belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde, Ek-3 ve Ek-4’teki tablolarda yer alan maktu ve nispi tutarları, izleyen takvim yılının başından itibaren geçerli olmak üzere, %50’sine kadar (%50 dahil) artırmaya veya azaltmaya yetkilidir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) 1/1/2016 tarihinden önce yürürlüğe girmiş olan ve bu tarih itibarıyla halen yürürlükte bulunan sözleşmelerde yer alan giriş aidatına ilişkin hükümler, Ek-3’teki tabloda yer alan ertelenmiş giriş aidatına ilişkin tutar ile sınırlı olmak kaydıyla sözleşme sona erene kadar geçerliliğini korur.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Kesintilere ilişkin üst sınır kontrolüne ve iade işlemine ilişkin geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Ek-3’teki tabloda belirtilen, Devlet katkısı ile ilişkilendirilen kesintiye ilişkin üst sınır kontrolü ile Ek-4’teki tabloda belirtilen, fon toplam gider kesintisine ilişkin iade işlemi 1/1/2021 tarihinden itibaren uygulanır.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2, ekteki şekilde değiştirilmiş ve aynı Yönetmeliğe, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3 ve Ek-4 eklenmiştir.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

9/11/2012

28462

 

 

Ekler için tıklayınız