T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 37

Konusu                                    Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

Tarihi                                       : 22/07/2015

Sayısı                                        : KVK-37/ 2015-2 / Yatırım İndirimi - 26

İlgili olduğu maddeler            : Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298

Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69

İlgili olduğu kazanç türleri    : Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2015 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 1,60 (yüzde bir virgül altmış) olarak tespit edilmiştir.

Duyurulur.

Mehmet ATUĞ

Gelir İdaresi Başkan V.