29 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29429 TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: DÜZENLEMEYE DAYALI ERTELEME HESAPLARINA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 14) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 52)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; EK 1’de yer alan “TFRS 14 Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesapları” (TFRS 14) Standardının yürürlüğe konulmasıdır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin kapsamı EK 1’de yer alan “TFRS 14” metninde belirlenmiştir.
Hukuki dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Kurum: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu,
b) TMS: Türkiye Muhasebe Standartlarını,
c) TFRS: Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını,
ç) Yorum: Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile ilgili olarak uygulamaya yön vermek veya standartlara açıklık kazandırmak üzere Kurul tarafından kamuoyuna duyurulan metni,
ifade eder.
Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) İsteyen işletmeler EK 1’de yer alan “TFRS 14 Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesapları” Standardını 1/1/2016 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilirler. TFRS 14’ün 1/1/2016 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarda uygulanması halinde, bu durum finansal tablo dipnotlarında açıklanır.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ ve Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan “TFRS 14 Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesapları” Standardı, 31/12/2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.


Ekleri için tıklayınız.