28 Aralık 2015 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29576 Karar Sayısı: 2015/8321 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 10 uncu maddesinin uygulanma süresinin uzatılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı

Süre Uzatımı
MADE 1- (1) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 10 uncu maddesinin uygulanma süresi 31/12/2020 tarihine kadar uzatılmıştır.
Yürürlük
MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.