6 Şubat 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29616 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) (HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 48)

MADDE 1 – 11/3/2015 tarihli ve 29292 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 43) (Hesaba Aktarma Suretiyle Ödeme)’nin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Muhasebe birimlerince harcama birimlerinden gelen ödeme belgesi ve eki belgelerin hata veya noksanı olup olmadığı kontrol edilir. Hata veya noksanı bulunmayan belgeler, EK-1 sayılı tutanak imzalanarak teslim alınır ve tutanağın birinci nüshası belgeleri teslim edene verilir, ikinci nüshası muhasebe birimince dosyasına kaldırılır. Üçüncü nüsha ise genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde, belgelerin harcama birimlerine üçer aylık dönemi izleyen ayın sonuna kadar teslimi sırasında düzenlenecek teslim tutanağına eklenmek üzere muhasebe biriminde muhafaza edilir.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“2015 yılına ait harcama belgeleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2015 yılına ait harcama belgeleri 2016 yılının Mart ayı sonuna kadar harcama birimlerine teslim edilir.”
MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.