19 Şubat 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 2962 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN ÖDEME VE TAHSİLAT İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR USUL V

MADDE 1 – 18/6/2011 tarihli ve 27968 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Ödeme ve Tahsilat İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esasların 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) ve (v) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“k) Kullanıcılar: Kurum sorumlusu yetkilisini, kurum sorumlusunu, birim sorumlusunu, talimat aktarma yetkilisini ve talimat aktarma yetkilisi yardımcısını,”
“v) TCMB-KEÖS: Banka tarafından kamu ödemelerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi amacı ile kurulan ve işletilen sistemi,”
MADDE 2 – Aynı Usul ve Esaslara 4 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
“Kurum sorumlusu yetkilisi
MADDE 4/A – (1) Kurum sorumlusu yetkilisi, kurum sorumlularını yetkilendirmekle görevli personel olup Bakanlık tarafından belirlenerek Bankaya bildirilir.
(2) Kurum sorumlusu yetkilisinde yapılacak değişiklikler Bakanlık tarafından Bankaya bildirilir.”
MADDE 3 – Aynı Usul ve Esasların 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“(1) Kurum sorumlusu görevli olduğu merkez veya il düzeyindeki birim sorumlularını yetkilendirmekle görevli personeldir.”
MADDE 4 – Aynı Usul ve Esasların 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Kurum sorumlusu yetkilileri sertifikalarını Bankadan elden teslim alırlar. Kurum sorumluları, birim sorumluları, talimat aktarma yetkilileri ve talimat aktarma yetkilisi yardımcıları ise KEÖS üzerinden elektronik ortamda alırlar.”
MADDE 5 – Aynı Usul ve Esasların 8 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle, maddeye ise aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“Muhabir banka şubesinin bulunmadığı yerlerdeki merkez dışı muhasebe birimlerinin kasa fazlaları ile Bakanlıkça belirlenen muhasebe yetkilisi mutemetliklerinin nakit fazlaları yurt içinde yerleşik diğer bankalar veya Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.’de açtırılacak bir hesaba yatırılabilir ve bu hesapta yer alan tutarlar ilgili banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. tarafından ilgili muhasebe biriminin tahsilat hesabına, bir sonraki iş günü aktarılır.”
“(9) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, faaliyetleri kapsamında yaptıracakları tahsilat işlemlerinin banka kartı veya kredi kartıyla yapılabilmesi için yurt içinde yerleşik diğer bankaları kullanabilir. Banka kartı ile yapılan tahsilatın azami 7, kredi kartları ile yapılan tahsilatın azami 20 gün içerisinde tahsilat hesabına aktarılması zorunludur.
(10) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde görev yapan avukatlar tarafından takip edilen dava ve icra dosyalarına ilişkin olarak UYAP Bilişim Sistemi üzerinden dava ve icra masraflarının ön ödeme işlemlerini düzenleyen mevzuat çerçevesinde ödenebilmesi için UYAP Bilişim Sistemi altyapısının kurulu olduğu yurt içinde yerleşik bankalar nezdinde kredi hesabı açılabilir.”
MADDE 6 – Aynı Usul ve Esasların 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Bakanlık KBS’nin, Başkanlık VEDOP’un, Banka TCMB-KEÖS’ün çalışır durumda olmasını temin eder; sistem ve veri güvenliğini sağlar.”
MADDE 7 – Bu Usul ve Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Usul ve Esasları Maliye Bakanı yürütür.