Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (25.05.2016)

25 Mayıs 2016 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 29722

YÖNETMELİK

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNUN
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ç) Daire Başkanlığı: Kurumun asgari işçilik işlemlerini yürüten daire başkanlığını,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(3) Birden fazla komisyonun kurulması halinde 17 nci madde uyarınca asgari işçilik oranına yapılacak olan itirazı inceleyecek komisyon Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir.
(4) Birden fazla komisyonun kurulması halinde komisyonlarda görevli komisyon başkanları ile konfederasyonlarca ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince görevlendirilmiş birer üyenin katılacağı istişare komisyonu oluşturulur.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “koordinatör il müdürlüğü bünyesinde” ibaresi “komisyonun faaliyet gösterdiği Daire Başkanlığı veya ünitede” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “yürütecek” ibaresinden sonra gelmek üzere “yeterli sayıda” ibaresi eklenmiş, “koordinatör il müdürlüğünce görevlendirilir” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, “teknik donanım” ibaresinden sonra gelmek üzere, “komisyonun faaliyet gösterdiği Daire Başkanlığı veya ünitece” ibaresi eklenmiştir, altıncı fıkrada yer alan “koordinatör il müdürlüğünün” ibaresi “komisyonun” şeklinde değiştirilmiş ve “toplantıları” ibaresinden sonra gelmek üzere “Daire Başkanlığınca belirlenecek tarih ve yerde” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “7 nci maddenin altıncı fıkrası uyarınca oluşturulan istişare komisyonunca” ibaresi “komisyonca veya birden fazla komisyon olması halinde, 5 inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca oluşturulan istişare komisyonunca” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “konu işe ait son” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya kesin” ibaresi eklenmiş, “koordinatör il müdürlüğüne” ibaresi, “komisyonun faaliyet gösterdiği Daire Başkanlığı veya üniteye” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Bu inceleme sonucunda komisyonca ilave bilgi ve belgelerin teminine ihtiyaç duyulması halinde Başkan ve bir üyenin imzasını taşıyan bir tutanak ile söz konusu belgeler, oran tespitini isteyen üniteden yazılı olarak istenir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “sözleşme yılı itibariyle” ibaresinden sonra gelmek üzere “son veya kesin hak ediş raporunun imalat sayfalarında yer alan imalatlar ve toplam” ibaresi eklenmiş, (ç) bendinde yer alan “ana” ibareleri “alt”, “Bunun da mümkün olmaması halinde” ibaresi “Gerektiğinde”, “alt imalatlara bölünerek” ibaresi “kendi içinde ayrıştırılarak” şeklinde değiştirilmiş; (g) bendinde yer alan “maliyetler” ibaresinden sonra gelmek üzere “varsa Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca maliyet tespitine ilişkin işyeri kayıtları incelenerek düzenlenen rapor ve dayanağı belgelerde” ibaresi eklenmiş; (i) bendi yürürlükten kaldırılmış; (m) bendindeki “Bayındırlık ve İskan” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasındaki “koordinatör il müdürlüğü” ibaresi, “Daire Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) İşverenin talep etmesi halinde devam etmekte olan işlerle ilgili yerinde tespit, birinci fıkrada belirtilen usulle yapılabilir.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasındaki “koordinatör il müdürlüğüne” ibaresi, “komisyonun faaliyet gösterdiği Daire Başkanlığına veya üniteye” şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan “Koordinatör il müdürlüğü” ibaresi “Komisyonun faaliyet gösterdiği Daire Başkanlığı veya ünite” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kendisine tebliğ edilen borca veya” ibaresi “16 ncı maddenin beşinci fıkrası uyarınca kendisine tebliğ edilen” şeklinde, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde, dördüncü fıkrasında yer alan “Koordinatör il müdürlüğü” ibaresi “Komisyonun faaliyet gösterdiği Daire Başkanlığı veya ünite” şeklinde, altıncı fıkrasında yer alan “maddi” ibaresi “Olağan dikkat ve özen gösterildiğinde gerçekleşmeyecek olan yazım ve/veya aritmetik işlemlerdeki” şeklinde değiştirilmiştir.
“(2) Asgari işçilik oranına yapılan itirazlar, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca belirlenen komisyonca incelenmek üzere komisyonun faaliyet gösterdiği Daire Başkanlığına veya üniteye ilgili ünitece gönderilir.”
MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/9/2008

27010

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/4/2012

28257