Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (02.01.2014)

 

 2 Ocak 2014 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 28870

YÖNETMELİK

Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğinden:

TÜRKİYE SİGORTA, REASÜRANS VE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ BİRLİĞİNİN

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği üyeliği ile Levhaya ilişkin işlemlere; Birliğin organları ve bunların görev ve yetkilerine; bütçe, gelir ve giderlerine; çalıştırılacak personele; Birlik nezdinde kurulacak inceleme ve araştırma komiteleri ile tutulacak defterlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Birliğe üye olan Türkiye’de kurulmuş sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ile yurtdışında kurulmuş sigorta ve reasürans şirketlerinin Türkiye’deki şubelerini kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 24 üncü ve 25 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Birlik: Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğini,

b) Kanun: 5684 sayılı Sigortacılık Kanununu,

c) Yönetim Komitesi: Hayat Dışı Yönetim Komitesi ile Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitesini,

ç) Birlik organları: Genel Kurul, Birlik Başkanı, Yönetim Kurulu, Hayat Dışı Yönetim Komitesi, Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitesi, Disiplin Kurulu ve Denetim Kurulunu,

d) Levha: Fiilen faaliyet gösteren Birlik üyesi şirketlere ilişkin Birlik nezdinde, biri sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri, diğeri hayat ve emeklilik şirketleri için tutulan iki ayrı sicili,

e) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

f) Şirket: Türkiye’de kurulmuş sigorta şirketleri, reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri ile yurtdışında kurulmuş sigorta şirketleri ve reasürans şirketlerinin Türkiye’deki şubelerini,

g) Temsilci: Şirketi Birlik nezdinde temsil eden kişiyi,

ğ) Yönetici: Şirket genel müdürü veya genel müdür niteliklerini haiz birinci derece imza yetkisine sahip kişiyi,

h) Katkı payı: Bireysel emeklilik katılımcılarından tahsil edilen tutarı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Üyelik ve Levhaya İlişkin İşlemler
Üyelik

MADDE 4 – (1) Şirketler, Müsteşarlıktan ilk ruhsatlarını aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde Birliğe üye olmak zorundadır.

(2) Levhadan kaydı silinmesine rağmen, ruhsatlarının tamamı iptal edilmeyen ve faaliyeti devam eden şirketlerin Birlik üyelikleri devam eder.

(3) Birlik üyeliği Kanunun 24 üncü maddesinin yedinci fıkrasındaki hallerde düşer.

Levhaya ilişkin işlemler

MADDE 5 – (1) Üyelik sıfatını kazanan şirket, Yönetim Kurulu tarafından derhal ilgili Levhaya kaydedilir. Levhaya kayıt keyfiyeti on iş günü içinde şirkete yazı ile bildirilir.

(2) Şirketlerin Birlik Organları ile ilgili seçme ve seçilme hakkı Levhaya kayıtlı olmasına bağlıdır.

(3) Kanunun 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında sayılan hallerden en az birinin gerçekleşmesi durumunda, durumun öğrenilmesini takiben şirketin kaydı Yönetim Kurulu kararı ile derhal Levhadan silinir. Keyfiyet, şirkete ve Müsteşarlığa beş iş günü içinde bildirilir. Levhadan silinmeyi gerektiren halleri ortadan kalkan şirket, Kanunun 24 üncü maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen esaslara bağlı olarak Levhaya yeniden yazılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Birliğin Organları, Görev ve Yetkileri ile Şirketlerin Temsili
Birliğin organları ve şirketlerin temsili

MADDE 6 – (1) Şirketler, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu dışında, Birlik organlarından yalnız birinde temsil edilir.

(2) Üyeler Genel Kurulda, genel müdür veya genel müdürün bu amaçla vekâlet verdiği birinci derece imza yetkisine sahip bir Yönetici tarafından temsil edilir.

(3) Birlik organlarında, Birlik Başkanlığı hariç üyelik sıfatı şirketlere aittir. Birlik organlarında üye şirketler Yönetici seviyesinde temsil edilir.

(4) Genel Müdür niteliklerinin kaybedilmesi, birinci derece imza yetkisinin iptal edilmesi, temsilcinin şirketiyle ilişiğinin kesilmesi gibi temsilciliğin sona ermesine neden olan hallerde, Birlik Organlarına seçilen üye şirket yeni temsilcisini 15 iş günü içinde Birliğe bildirir.

(5) Birlik Organlarında görev alan üye şirketlerin Levha kaydının silinmesi durumunda boşalan üyelik için usulüne göre seçim yapılır.

Genel Kurul ve görevleri

MADDE 7 – (1) Genel Kurul, Birliğin en yüksek organıdır. Müsteşarlık, Genel Kurulda gözlemci bulundurabilir.

(2) Genel Kurul bu Yönetmelikte ve diğer mevzuatta belirtilen görevlere ek olarak aşağıdaki görevleri yerine getirir.

a) Birliğin amaçlarının gerçekleştirilmesi için gereken karar ve tedbirleri almak.

b) Birlik Başkanı, Hayat Dışı Yönetim Komitesi, Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitesi, Disiplin Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerini seçmek.

c) Birlik bütçe ve kesin hesabını görüşerek karara bağlamak.

ç) Yönetim Kurulu ve Yönetim Komiteleri ile Denetim Kurulu üyelerini ibra etmek.

d) Müteakip çalışma yılının bütçesini incelemek ve onaylamak.

e) Giriş aidatı ve masraf iştirak payının miktarları ve ödeme zamanları ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından getirilen teklifi karara bağlamak.

f) Taşınmaz alım satımı ile ilgili olarak Birlik Başkanına veya Yönetim Kuruluna yetki vermek.

g) Birliğin amaç ve faaliyetleri hakkında, Birlik Başkanı, Yönetim Kurulu, Yönetim Komiteleri ve Denetim Kurulunun öneri ve dileklerini görüşmek, yeni çalışma yılına ait gereken kararları almak.

ğ) Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi ile ilgili sorunlar ve bunların çözümü hakkında Yönetim Kuruluna tavsiyede bulunmak.

h) Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi ile ilgili tüzel kişiliği haiz büro, şirket veya vakıf kurmak ya da kurulu şirketlere veya vakıflara iştirak etmek.

ı) Hayat Dışı ile Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitelerinin seçiminde, Kanunun 24 üncü maddesinin onaltıncı fıkrasında belirtilen dağılımı sağlayacak sayıda gruplardan aday çıkmaması halinde, gruplar arasındaki dağılıma karar vermek.

i) Müsteşarlığa sunulmak üzere Birliğin çalışma esas ve usullerini düzenlemek veya bu hususta Yönetim Kuruluna yetki vermek.

Genel Kurulun toplanma usulü

MADDE 8 – (1) Genel Kurul, olağan ve olağanüstü toplantılarını Birlik merkezinde veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılan yerde yapar.

(2) Yönetim Kurulunun kararı üzerine, Birlik Başkanı tarafından toplantıya çağrılan Olağan Genel Kurul her yıl nisan ayı içinde yapılır. Yönetim Kurulu bu toplantının yerini, gününü, saatini ve gündemini belirler.

(3) Genel Kurul, Başkanın çağrısı veya şirketlerin beşte birinin yazılı başvurusu ya da Denetim Kurulunun göreceği lüzum üzerine olağanüstü toplanır. Birlik Başkanı Yönetim Kurulu kararının gereğini yerine getirmediği takdirde; Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

(4) Birlik Başkanı toplantıdan en az on beş gün önce durumu şirketlere, Müsteşarlığa ve organ seçimi yapılacaksa Kanunun 25 inci maddesi uyarınca üyeler ile temsilcilerini ilçe seçim kurulu başkanı olan hâkime yazılı olarak bildirir.

Genel Kurul toplantı ve karar yeter sayısı

MADDE 9 – (1) Genel Kurul Levhaya kayıtlı üye sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, toplantı on beş gün ertelenmiş sayılır.

(2) Genel Kurulda her şirketin bir oy hakkı vardır. Kararlar hazır bulunan şirketlerin salt çoğunluğu ile alınır.

Genel Kurul Başkanlık Divanı

MADDE 10 – (1) Genel Kurul toplantıları, Birlik Başkanı veya Birlik Başkanının bulunmadığı hallerde, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarından biri tarafından açılır.

(2) Genel Kurul, şirketler arasından seçilecek bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki kâtipten oluşan Genel Kurul Başkanlık Divanı tarafından yönetilir. Divan üyeleri tarafından imzalanan görüşme tutanakları ve kararlar Birlik nezdinde muhafaza edilir.

(3) Kararların bir örneği şirketlere ve Müsteşarlığa gönderilir.

Toplantı gündemi ve oylama

MADDE 11 – (1) Genel Kurulda yalnız gündeme alınan maddeler görüşülür. Ancak, şirketlerden herhangi biri tarafından önerilen ve toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğu tarafından görüşülmesi istenen maddelerin gündeme alınması zorunludur.

(2) Organ seçimleri hariç olmak üzere, oylamalar açık oyla yapılır. Ancak Genel Kurulca aksine karar verilen hallerde gizli oy, açık tasnif usulüne başvurulur.

Birlik Başkanı ve görevleri

MADDE 12 – (1) Birlik Başkanı aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Birliği temsil ve idare etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Genel Kurulu toplantıya çağırmak.

ç) Gerektiğinde Birlik organlarını veya üçüncü kişileri yönetim kurulu toplantısına görüş almak üzere davet etmek.

(2) Birlik Başkanlığı, 25 inci maddede belirtilen hallerden birinin gerçekleşmesi halinde düşer. İki ay içinde yapılan seçimle görevi düşen Birlik Başkanının tamamlayamadığı süreyi tamamlamak üzere Birlik Başkanı seçilir.

(3) Başkanın yokluğunda, Başkana ait görev ve yetkiler, Yönetim Kurulunca alınan karar doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarından biri tarafından kullanılır.

Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulu, Birliğin yürütme organıdır. Birlik Başkanı aynı zamanda Yönetim Kurulunun da başkanıdır.

(2) Yönetim Kurulu, Birlik Başkanı, Hayat Dışı Yönetim Komitesi ile Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitesi Başkanları ve ayrıca her iki komitece seçilen birer komite üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Yönetim Komitesi Başkanları, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yaparlar. Yönetim Kurulunda yer alan üyelerden biri Yönetim Kurulunca muhasip üye olarak seçilir.

(3) Gerekli görülen hallerde Yönetim Komiteleri, Komite Başkanı ve Yönetim Kuruluna göndereceği üye seçimini yenileyebilir.

(4) Muhasip üye Birliğin mallarını, Yönetim Kurulu kararları gereğince yönetmeye ve para alıp vermeye, aidatların toplanmasına, Birliğe gelir yazılacak para cezalarının tahsiline ve bütçenin uygulanmasına ilişkin her türlü gözetimi yapmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Gerektiğinde ilgili Yönetim Komitesinin de görüşünü almak suretiyle Yönetim Kurulunun başlıca görevleri şunlardır:

a) Mesleğin gelişmesini sağlayıcı önlemler almak, bu amaçla araştırma kuruluşları tesis etmek ve bu konudaki araştırma ve çalışmaları desteklemek.

b) Türkiye’de Sigortacılığı ve Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemini temsil etmek ve tanıtmak için gerekli girişimlerde bulunmak, yurtiçi ve yurtdışındaki ilgili kuruluşlara gerektiğinde üye olmak ve delege göndermek.

c) Sigorta sözleşmelerine ilişkin rehber tarifeleri hazırlayarak sektörün hizmetine sunmak.

ç) Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi mevzuatı ile Birliğe verilen görevleri yerine getirmek ve aldığı kararların ve önlemlerin uygulanmasını izlemek.

d) Uyulması zorunlu mesleki kuralları belirlemek, üyelerin mesleğin gerektirdiği disiplin içinde ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak çalışmalarını sağlamak, üyeleri arasındaki haksız rekabeti önlemek amacıyla gerekli her türlü tedbiri almak ve uygulamak.

e) Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi konusunda eğitim vermek amacıyla ilgili kuruluş ve derneklerle işbirliği yapmak, seminerler ve konferanslar düzenlemek, kitap, dergi ve broşürler yayımlamak.

f) Sigorta ve Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemine ilişkin olarak gerekli sayı ve nitelikte inceleme ve araştırma komiteleri kurmak, görev, yetki ve çalışma şekillerini düzenlemek.

g) Üyelerin yıllık faaliyet sonuçları hakkında her yıl raporlar düzenlemek bu raporları üyelere ve ilgililere dağıtmak.

ğ) Sigortacılıkta tahkimin işleyişini düzenlemek.

h) Genel Kurulu toplantıya çağırmak üzere Genel Kurul gündemini belirlemek.

ı) Genel Kurul kararlarını uygulamak.

i) Birliğin genel durumu ile işlemleri ve çalışmaları hakkında Birlik Genel Kuruluna rapor vermek.

j) Giriş aidatı ve masraf iştirak payının miktarları ve ödeme zamanları ile ilgili Genel Kurula öneride bulunmak.

k) Birlik adına hak edinmek ve borç altına girmek; yüklenmelere girişmek.

l) 27 nci maddenin ikinci fıkrası dikkate alınarak Birlik bütçesini ve yıllık faaliyet raporunu Genel Kurulun onayına sunmak.

m) Yönetim Komitelerinin önerilerini ve çalışmalarını değerlendirerek karara bağlamak.

n) Levhaya ilişkin işlemleri gerçekleştirmek ve her yılsonu Levhadaki üye listesini ve değişiklikleri Müsteşarlığa bildirmek.

o) Üyelerin ortak menfaatlerini ilgilendiren hususlarda dava açma kararı almak.

ö) Birlik Genel Sekreteri ve Genel Sekreter Yardımcılarını atamak, ücretlerini tespit etmek, gerektiğinde işlerine son vermek.

p) Birliğin faaliyet ve çalışmaları ile ilgili iç yönetmelikler hazırlamak.

r) Birlik çalışanlarının özlük işlerini düzenlemek ve yürütmek.

s) Disiplin Kurulu kararlarını yerine getirmek.

ş) Alınan karar ve tedbirlere zamanında ve tam olarak ve uymayan üyeler hakkında idari para cezası uygulamak.

t) Mevzuatla kendisine verilen diğer işleri yapmak.

Yönetim Kurulu toplantısı

MADDE 15 – (1) Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır. Yönetim Kurulu toplantılarına Birlik Başkanı başkanlık eder. Başkanın katılamadığı hallerde ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarından birinin başkanlığında toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıyla toplanır ve toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıyla karar alır. Bu kural Yönetim Kurulu toplantısının acil hallerde elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır. Yönetim Kurulu üyelerinden her biri Yönetim Kurulu toplantılarında bir oya sahiptir. Oylarda eşitlik halinde görüşmeye esas olan konu bir sonraki toplantıya ertelenir. İkinci toplantıda eşitlik halinde Başkanın görüşü doğrultusunda karar alınır.

(2) Üyeler, toplantılara Başkan tarafından yazılı olarak davet edilir. Başkanın bulunmadığı hallerde davet, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarından biri tarafından yapılır.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen yetkilerin hangi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı tarafından kullanılacağına Yönetim Kurulunca karar verilir.

(4) Birlik Genel Sekreteri ile Genel Sekreter Yardımcıları toplantılara oy hakkı bulunmadan katılabilir.

Yönetim komiteleri, başkan ve üyeleri

MADDE 16 – (1) Hayat dışı sigorta grubu ile hayat sigortaları, bireysel emeklilik grubunu temsilen, bu gruplarda faaliyet gösteren şirketlerden Hayat Dışı Yönetim Komitesi ile Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitesi adıyla iki ayrı komite oluşturulur.

(2) Hayat Dışı ile Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitelerinin seçiminde beş üye ilgili alandaki prim üretiminde ilk ona giren şirketler, üç üye yine ilgili alandaki ilk on dışında kalan şirketler ve bir üye de ilgili alanda ağırlıklı olarak çalışan reasürans şirketleri arasından ve ilgili alanda faaliyet gösteren şirketlerin katıldığı seçimle belirlenir. Hayat ve emeklilik alanında ilk ona giren şirketler belirlenirken, seçim yılında bir önceki yılsonu kapanmış prim ve katkı payı toplamı dikkate alınır. İlgili alanda ağırlıklı olarak çalışan reasürans şirketinin bulunmaması veya reasürans şirketlerinin ilgili komite üyeliğine aday olmaması halinde reasürans şirketlerine tahsis edilen kontenjan, ilk ona giren şirketler kontenjanına eklenmek suretiyle bu şirketlerin kontenjanı beşten altıya çıkarılır. Belirtilen dağılımı sağlayacak sayıda gruplardan aday çıkmaması halinde gruplar arasındaki dağılım Genel Kurulca yapılır.

(3) Şirketler Yönetim Komitesi üyelikleri ile ilgili olarak Genel Müdür veya Genel Müdür niteliklerini haiz Yönetim Kurulu Üyesi seviyesinde görevlendirme yapmaya azami özeni gösterirler.

(4) Dokuzar üyeden oluşan her komitenin üyeleri arasında yapılacak seçimle komite başkanı ve Yönetim Kurulunda komiteyi temsil edecek üye belirlenir. Komiteler, kendi içinden birer başkan yardımcısı seçer.

Yönetim komitelerinin görevleri

MADDE 17 – (1) Hayat Dışı Yönetim Komitesi ile Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitesinin görevleri şunlardır:

a) Grubunun bütçesi ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşüne sunmak.

b) Sigortacılığa ve bireysel emekliliğe ilişkin konularda mesleki gelenekleri saptamak, uyulması zorunlu kararlar ile ilgili olarak Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

c) Meslek onurunun ve düzeninin korunmasını sağlamak üzere önlemler almak.

ç) Mesleğin gereği olan dayanışmayı sağlamaya ve üye şirketler arasında haksız rekabeti önlemeye yönelik kararlar ile tedbirleri alma ve uygulama konusunda Yönetim Kuruluna öneride bulunmak.

d) Mesleğe ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarından talep edilecek hususlar hakkında görüş bildirmek.

e) Mesleğin gelişimine, Birliğe üye şirketlerin haklarının korunmasına yönelik incelemeler yapmak, konuyla ilgili teklifleri Yönetim Kuruluna iletmek.

f) Üye şirketlere bilgi vermek, yol göstermek ve mesleki eğitime ilişkin çalışmalar yapmak.

g) Birliğin faaliyet sahasına giren konularda yurtiçi ve yurtdışı mesleki toplantı ve kongrelerde Birliği temsil etmek.

ğ) Bu Yönetmelik ve mevzuatla kendisine verilen diğer işleri yapmak.

Yönetim komiteleri toplantısı

MADDE 18 – (1) Yönetim Komiteleri ayda en az bir defa toplanır. Yönetim Komiteleri toplantılarına ilgili Yönetim Komitelerinin Başkanı başkanlık eder. Başkanın katılamadığı hallerde Yönetim Komitesi, başkan yardımcısı başkanlığında toplanır. Yönetim Komiteleri üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıyla toplanır ve toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıyla karar alır. Bu kural Yönetim Komitesi toplantısının acil hallerde elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır. Yönetim Komitesi üyelerinden her biri Yönetim Komitesi toplantılarında bir oya sahiptir. Oylarda eşitlik halinde görüşmeye esas olan konu bir sonraki toplantıya ertelenir. İkinci toplantıda eşitlik halinde Başkanın görüşü doğrultusunda karar alınır.

(2) Üyeler, toplantılara Başkan tarafından yazılı olarak davet edilir. Başkanın bulunmadığı hallerde, davet Başkan Yardımcısı tarafından yapılır.

(3) Birlik Genel Sekreteri ile Genel Sekreter Yardımcıları toplantılara oy hakkı bulunmadan katılabilir.

Denetim Kurulu

MADDE 19 – (1) Denetim Kurulu üç üyeden oluşur.

(2) Denetim Kurulu, seçimlerin yapıldığı Genel Kurul toplantısından sonraki ilk toplantıda kendi üyeleri arasından bir başkan seçer.

Denetim Kurulunun görevleri

MADDE 20 – (1) Denetim Kurulunun başlıca görevleri şunlardır:

a) Birlik hesaplarının ve işlemlerinin mevzuata ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini denetlemek.

b) Birlik defterlerini ve kayıtlarını incelemek.

c) Çalışma yılı sonunda yıllık denetim raporu hazırlamak ve Genel Kurula sunmak.

ç) Gerek gördüğünde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak.

Disiplin Kurulu

MADDE 21 – (1) Disiplin Kurulu üç üyeden oluşur.

(2) Disiplin Kurulu, seçimlerin yapıldığı Genel Kurul toplantısından sonraki ilk toplantıda kendi üyeleri arasından bir başkan seçer. Toplantıları başkan yönetir ve kurulu Yönetim Kurulu ve Genel Kurulda temsil eder.

(3) Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulunun soruşturulmasını istediği konularda çalışır.

Disiplin Kurulunun görevleri

MADDE 22 – (1) Disiplin Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kanun ve yönetmelik hükümleri ile Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Yönetim Komiteleri kararlarına aykırı hareket edenler, Birliğe üye şirketler arasında haksız rekabete yol açan veya mesleki dayanışmayı bozucu eylemlerde bulunanlar ile Birliğe üye şirketlerin itibarını kırabilecek veya şöhretine zarar verebilecek bir hususu isnat edenler veya bu yolda asılsız haber yayanlar hakkında Yönetim Kurulunun istemi ile kovuşturma yapmak.

b) Kovuşturma sonucunda verilecek gerekçeli kararları Yönetim Kuruluna bildirmek.

c) Disiplin cezalarına ilişkin sicili tutmak.

Disiplin kovuşturması

MADDE 23 – (1) Haklarında disiplin kovuşturması açılanlardan yazılı savunma istenir. Geçerli bir mazereti bulunmaksızın savunmasını on iş günü içinde vermeyenler, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

(2) Disiplin Kurulu soruşturmayı evrak üzerinde ve gerekli gördüğü konularda tarafları dinleyerek yapar.

(3) Disiplin Kurulu, belgelerin tamamlanmasından itibaren kovuşturmayı bir ay içinde sonuçlandırarak, aldığı kararları yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirir.

(4) Disiplin Kurulu, kovuşturma sonucuna göre, Yönetim Kuruluna disiplin cezasının yanı sıra, idari para cezası uygulamasını önerebilir.

Disiplin cezaları

MADDE 24 – (1) Disiplin suçlarıyla ilgili olarak uygulanacak cezalar şunlardır:

a) Uyarma: Şirketlerin durumlarını düzeltmek üzere yazılı olarak uyarılmasıdır.

b) Kınama: Uyarma cezasına rağmen durumlarını düzeltmeyen şirketlerin, fiillerinde kusurlu sayıldıklarının kendilerine yazılı olarak bildirilmesidir.

(2) Disiplin cezaları, Disiplin Kurulunun görüşleri alındıktan sonra, Yönetim Kurulu tarafından verilir.

(3) Şirketler hakkında kınamaya ilişkin karar kesinleştikten sonra, keyfiyet Birlik merkezinde yer alan ilan yerlerinde ve Birlik ağ sitesinde on beş gün süreyle ilan olunur ve diğer üye şirketlere de duyurulur.

(4) Birliğin Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca aldığı karar ve tedbirlere zamanında ve tam olarak uymayan üyeler hakkında Yönetim Kurulunca beş bin Türk Lirasından elli bin Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanır.

(5) Uyarma veya kınama cezasını gerektiren fiil aynı zamanda Kanunda cezai müeyyideye bağlanmışsa, dosya gereği için derhal Müsteşarlığa intikal ettirilir.

Müşterek hükümler

MADDE 25 – (1) Birlik Başkanı ile Hayat Dışı Yönetim Komitesi, Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitesi, Disiplin ve Denetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından, aday olan yöneticiler arasından iki yıllığına seçilir. Üyelerin üyelikten çekilme hakları saklıdır.

(2) Birlik organlarına aday olacakların, Genel Kurul toplantısında hazır bulunması şart değildir.

(3) Birlik tarafından, Birlik Başkanı ile Birlik organlarında görev alan üye temsilcisine görev giderleri haricinde ödeme yapılmaz.

(4) Birlik organlarında görev alanlara, limitleri Yönetim Kurulunca belirlenecek olan mesleki sorumluluk sigortası sağlanır.

(5) 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında öngörülen hüküm saklı kalmak üzere, Birlik organlarında vekâleten oy kullanılamaz.

(6) Disiplin ve Denetim kurulları üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler
Birliğin bütçesi

MADDE 26 – (1) Birliğin bütçe dönemi takvim yılıdır. Birlik bütçe uygulamasından Yönetim Kurulu sorumludur. Bütçe, Genel Kurulun onayından sonra, yürürlük tarihinden itibaren uygulanır.

(2) Birlik nezdinde oluşturulan kurum ve kuruluşların hesapları, Birlik bütçesinde ayrı ayrı izlenir.

Birliğin gelirleri ve giderleri

MADDE 27 – (1) Birliğin gelirleri aşağıdaki kaynaklardan oluşur:

a) Giriş aidatı.

b) Masraf iştirak payları.

c) Bir önceki yıldan devreden gelir fazlaları.

ç) Her türlü bağışlar ve sair gelirler.

(2) Birliğin giderleri:

a) Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak giderler.

b) Personel giderleri.

c) Birliğin hizmet binalarının, tesislerinin, araç ve gereçlerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler.

ç) Tanıtım, konferans, panel giderleri.

d) Eğitim giderleri.

e) Danışmanlık giderleri.

f) Araştırma ve yayın giderleri.

g) Temsil ve ağırlama giderleri.

ğ) Diğer giderler.

(3) Hayat Dışı ile Hayat/Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi alanlarına ilişkin gelir ve giderler birlik bütçesinde ayrı kalemlerde izlenir.

Yeniden levhaya yazılma

MADDE 28 – (1) Levhadan silinmeyi gerektiren hâllerin sona erdiğini ispat eden sigorta şirketi, reasürans şirketi ile emeklilik şirketi, Levhaya yeniden yazılma hakkını kazanır. Levhaya yeniden yazılma hakkını kazanan üyelerden giriş aidatı alınmaz.

Masraf iştirak payları

MADDE 29 – (1) Birlik gelir ve giderleri, hayat dışı ve hayat/bireysel emeklilik şirketleri altında izlenir. Reasürans şirketleri, ağırlıklı olarak çalıştıkları alan altında dikkate alınır. Şirketler, Birlik giderlerine hayat dışı ve hayat/bireysel emeklilik şirketlerine ilişkin bütçeler esas alınarak hesaplanacak masraf iştirak payı ile katılır. Hayat dışı ve hayat/bireysel emeklilik şirketleri masraf iştirak payı, ikinci ve üçüncü fıkrada belirtilen usulde yıllık olarak Yönetim Kurulunca Genel Kurul onayına sunulmak üzere hesaplanır. Masraf iştirak paylarının miktarı ve ödeme zamanı Genel Kurul onayıyla kesinleşerek yürürlüğe girer.

(2) Hayat dışı şirketlerin masraf iştirak payları, şirketlerin Türkiye dahilinde elde ettikleri bir önceki yıla ait yurtiçi direkt primler esas alınarak aşağıdaki yöntemle hesaplanır:

a) Hayat dışı şirketlerin yıl sonu itibarıyla toplam yurtiçi direkt primlerinin yıl sonunda ilgili alanda faaliyet gösteren üye sayısına bölünmesiyle ortalama yazılan prim miktarı bulunur.

b) İlgili yıl için hayat dışı alanda faaliyet gösteren şirketler için öngörülen bütçe tutarının yüzde yirmi beşi Levhaya kayıtlı tüm hayat dışı sigorta şirketleri ile ağırlıklı olarak hayat dışı dallarda faaliyet gösteren reasürans şirketlerinin sayısına bölünerek birinci aşama katılım payları hesaplanır.

c) Her bir hayat dışı şirketin yurtiçi direkt primleri ortalama prim toplamı ile karşılaştırılır. Yurtiçi direkt prim toplamı, ortalama yurtiçi direkt prim toplamından yüksekse, ortalama yurtiçi direkt prim miktarı; düşükse, yurtiçi direkt prim miktarı hesaplamada esas alınır. Bu şekilde tüm hayat dışı şirketler için elde edilen meblağlar toplanarak her bir şirketin bu toplam içindeki ağırlığı bulunur. Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen ve Genel Kurulca onaylanan ilgili yıla ait hayat dışı alanda faaliyet gösteren şirketler için belirlenen bütçe tutarının yüzde ellisi, bulunan ağırlıklarla çarpılmak suretiyle ikinci aşama katılım payları hesaplanır.

ç) Her bir şirketin yurtiçi direkt primleri, ortalama prim toplamı ile karşılaştırılır. Yurtiçi direkt prim, ortalama yazılan prim tutarından yüksekse, aşan kısım esas alınır; düşükse, değer sıfır kabul edilir. Bu şekilde tüm şirketler için elde edilen meblağlar toplanarak her bir şirketin bu toplam içindeki ağırlığı bulunur. İlgili yıl için öngörülen hayat dışı alanlarda faaliyet gösteren şirketler için öngörülen bütçe tutarının yüzde yirmi beşi bulunan ağırlıklarla çarpılmak suretiyle üçüncü aşama katılım payları hesaplanır.

(3) Hayat/Bireysel Emeklilik şirketlerinin masraf iştirak payları, şirketlerin Türkiye dahilinde elde ettikleri bir önceki yıla ait yurtiçi direkt primlerle aynı yıla ait Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından açıklanan emeklilik sözleşmeleri katkı payları esas alınarak aşağıdaki yöntemle hesaplanır:

a) Hayat/Bireysel Emeklilik şirketlerinin yıl sonu itibarıyla toplam yurtiçi direkt primleri ile aynı yıl sonu itibarıyla hesaplanan bireysel emeklilik sözleşmeleri katkı paylarının yıl sonunda hayat/bireysel emeklilik alanında faaliyet gösteren üye sayısına bölünmesiyle ortalama yazılan prim ile ortalama bireysel emeklilik sözleşmeleri katkı payı miktarı bulunur.

b) İlgili yıl için hayat/bireysel emeklilik alanında faaliyette bulunan şirketler için öngörülen bütçe tutarının yüzde yirmi beşi Levhaya kayıtlı tüm üyelerin sayısına bölünerek birinci aşama katılım payları hesaplanır.

c) Her bir şirketin yurtiçi direkt primleri ile emeklilik sözleşmeleri katkı payları toplamı, ortalama yurtiçi direkt prim ile ortalama emeklilik sözleşmeleri katkı payı toplamı ile karşılaştırılır. Yurtiçi direkt prim ve emeklilik sözleşmeleri katkı payı toplamı, ortalama yurtiçi direkt prim ile ortalama emeklilik sözleşmeleri katkı payı toplamından yüksekse, ortalama yurtiçi direkt prim miktarı ile ortalama emeklilik sözleşmeleri katkı payı; düşükse, yurtiçi direkt prim ile bireysel emeklilik katkı payı toplamı hesaplamada esas alınır. Bu şekilde tüm şirketler için elde edilen meblağlar toplanarak her bir şirketin bu toplam içindeki ağırlığı bulunur. Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen ve Genel Kurulca onaylanan ilgili yıla ait hayat/bireysel emeklilik alanında faaliyet gösteren şirketler için öngörülen masraf iştirak tutarının yüzde ellisi, bulunan ağırlıklarla çarpılmak suretiyle ikinci aşama katılım payları hesaplanır.

ç) Her bir şirketin yurtiçi direkt primleri ile emeklilik sözleşmeleri katkı payları toplamı, ortalama yurtiçi prim ve ortalama emeklilik katkı payı toplamı ile karşılaştırılır. Yurtiçi direkt prim ile emeklilik katkı payı toplamı, ortalama yurtiçi prim ve emeklilik sözleşmeleri katkı payı toplamından yüksekse, aşan kısım esas alınır; düşükse, değer sıfır kabul edilir. Bu şekilde tüm şirketler için elde edilen meblağlar toplanarak her bir şirketin bu toplam içindeki ağırlığı bulunur. İlgili yıla ait hayat/bireysel emeklilik alanında faaliyet gösteren şirketler için öngörülen masraf iştirak tutarının yüzde yirmi beşi bulunan ağırlıklarla çarpılmak suretiyle üçüncü aşama katılım payları hesaplanır.

(4) Her bir hayat dışı şirketin ödeyeceği masraf iştirak payı, bu maddenin ikinci fıkrasında kendisi için hesaplanan birinci, ikinci ve üçüncü aşama katılım paylarının toplamı, her bir hayat veya emeklilik şirketi için ise, bu maddenin üçüncü fıkrasında kendisi için hesaplanan birinci, ikinci ve üçüncü aşama katılım paylarının toplamıdır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Personel Hükümleri
Kadro ve atamalar

MADDE 30 – (1) Birliğin personel kadrosu Genel Sekreterliğin önerisi ve yönetim komitelerinin de görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Birlik gerekli hallerde sözleşmeli personel de istihdam edebilir.

Genel Sekreter ve yardımcıları

MADDE 31 – (1) Genel Sekreterde, Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında Genel Müdür için öngörülen şartlar; Genel Sekreter Yardımcılarında Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında genel müdür yardımcıları için öngörülen şartlar aranır.

(2) Genel Sekreter, Birlik işlerini yürütmek ve personelini yönetmekle görevli olup, Başkana ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

ALTINCI BÖLÜM

İnceleme ve Araştırma Komiteleri
Kuruluşu ve üyelerinin seçilmesi

MADDE 32 – (1) Birliğe intikal eden işler ile, yapılacak mesleki araştırma ve incelemelerin gereği şekilde yürütülebilmesini sağlamak üzere, Yönetim Kurulu kararı ile Birlik bünyesinde istişari mahiyette inceleme ve araştırma komiteleri kurulabilir. Bu komitelerin üyeleri, alanında uzman kişiler arasından, ilgili Yönetim Komitesinin görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından seçilir.

(2) Birliğin çalışma ve hesap dönemi ile bağlı olmaksızın iki yıl için seçilecek komite üyeleri beşten az olamaz.

(3) İnceleme ve Araştırma Komitelerinin çalışma usul ve esasları ile üyelerine ödenecek ücretler, Yönetim Kurulunca onaylanarak yürürlüğe konulacak bir iç yönetmelikle belirlenir.

Görevleri

MADDE 33 – (1) Araştırma ve İnceleme Komiteleri, araştırılmasında ve incelenmesinde yarar gördükleri konular üzerinde çalışma yaparak ilgili Yönetim Komitesine ve Yönetim Kuruluna öneride bulunabilir. Ayrıca, Yönetim Kurulunca ve yönetim komitelerince intikal ettirilen konuları inceleyerek, görüşlerini yazılı olarak bildirir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Defterler

MADDE 34 – (1) Birlik, noterden tasdikli olarak aşağıdaki defterleri tutmakla yükümlüdür:

a) Üye kayıt defteri ve Levha.

b) Genel Kurul, Yönetim Kurulu, yönetim komiteleri, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu karar defterleri.

c) Kasa defteri.

ç) Yevmiye defteri, defterikebir veya yevmiyeli defterikebir.

d) Demirbaş eşya defteri.

e) Sair gerekli defterler.

(2) Kayıtlar, yasal usule göre elektronik ortamda tutulabilir.

Karar defterleri

MADDE 35 – (1) Genel Kurul, Yönetim Kurulu, yönetim komiteleri, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararları doğrudan doğruya defterlere yazılabileceği gibi, yazılan kararların ilgili defterlere yapıştırılarak Birlik mührü ile mühürlenmek suretiyle düzenlenmesi de mümkündür.

(2) Genel Kurul kararları, toplantıyı yöneten Başkanlık Divanı üyeleri; Yönetim Kurulu, yönetim komiteleri, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararları, kurulun oluşma şekline göre, toplantılara katılan başkan, başkan yardımcısı ve üyeler tarafından imzalanır. Kararlara katılmayanlar veya çekimser kalanlar, gerekçelerini kararların altına yazarak imzalar.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 36 – (1) 1/7/2008 tarihli ve 26923 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Birlik organ seçimleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 20/9/2012 tarihinde yapılan organ seçimleri, 2014 yılı Nisan ayı içerisinde yapılacak Olağan Genel Kurulda yenilenir.

Yürürlük

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Yönetim Kurulu yürütür.