Bağımlı Çalışan Muhasebeciye E-Beyanname Şifresi Verilmesi (Özelge) (14.06.2016)

Bağımlı olarak çalışan meslek mensubuna veya tasfiye memuru olarak atandığı şirkete kurum beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilebilmesi için e-beyanname şifresi verilip verilemeyeceği hakkında özelge

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 Sayı : 11395140-105[Mük 257-2012/VUK-1- . . .]-1684 21/10/2013

Konu : Bağımlı olarak çalışan meslek mensubuna veya tasfiye memuru olarak atandığı şirkete kurum beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilebilmesi için e-beyanname şifresi verilip verilemeyeceği 

İlgi : …tarih ve … evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, tasfiye sürecine giren … şirketine ve/veya serbest muhasebeci mali müşavir unvanına sahip olan ancak bir başka firmada bağımlı olarak çalışan…’ın mahkeme kararı ile tasfiye memuru olarak belirlenmesi neticesinde adı geçenin şirket beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilebilmesi için kullanıcı kodu, parola ve şifre verilip verilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci

fıkrasının (4) numaralı bendinde yer alan düzenleme ile Maliye Bakanlığı, vergi beyannameleri ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya zorunluluk getirmeye yetkili kılınmıştır.

Anılan Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin Maliye Bakanlığına vermiş olduğu yetkiye istinaden yayımlanan 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş, 346, 357, 367, 373, 376 ve 386 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin diğer açıklamalara yer verilmiştir.

340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca çıkarılan tebliğler gereğince aktif büyüklüklerinin veya net satış hasılatlarının belli bir tutarın üzerinde olması nedeniyle beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatma zorunluluğu bulunmayan mükelleflerin istemeleri halinde kendi beyannamelerini kullanıcı kodu, parola ve şifre almak suretiyle elektronik ortamda göndermeleri uygun görülmüştür.

Öte yandan, 15 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirkülerleri ile 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirlenen esaslar çerçevesinde beyannamelerini elektronik ortamda doğrudan kendileri gönderebilecek mükelleflere ilave olarak, 3568 sayılı Kanun uyarınca çıkarılan tebliğlere göre belirlenen aktif büyüklük ile net satış tutarı ölçüleri şartı aranılmaksızın; muhasebeye ilişkin işlemleri, işletmede bağımlı olarak çalışan ve 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış bulunan meslek mensupları tarafından yerine getirilenler ile herhangi bir hadde ve sınırlamaya tabi olmaksızın, yeminli mali müşavirlerle tam tasdik sözleşmesi imzalamış olan mükelleflerin bağlı bulundukları vergi dairesinden kullanıcı kodu, parola ve şifre alarak beyannamelerini elektronik ortamda kendilerinin gönderebilecekleri açıklanmıştır.

Yukarıda belirtilen şartları taşımayan mükelleflerin ise beyannamelerini, 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış bulunan meslek mensupları vasıtasıyla, anılan Genel Tebliğ ekinde yer alan sözleşmelerden durumlarına uyan sözleşmeyi düzenlemek suretiyle elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir.

4 Sıra No.lu Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğin 4. bölümünde, mükellef beyannamelerinin, kendilerine 3568 sayılı Kanunun 2/A-a maddesinde belirtilen hizmetleri bir bütün olarak fiilen veren meslek mensupları tarafından imzalanabileceği belirtilmiştir.

Bununla beraber, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 16.02.1998 tarihli ve B.07.0.GEL.0.32/3205-9/5090 sayılı genel yazısının 5. maddesinde, serbest muhasebecilik veya serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatı alan ancak bağımlı olarak çalışanların, bağımlı çalıştıkları ve muhasebesinin sevk ve idaresinden sorumlu oldukları mükelleflerin beyannamelerini imzalayabilecekleri belirtilmiştir.

Buna göre, bağımlı çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavirler tarafından sadece bordrolu olarak çalıştıkları şirketin beyannameleri imzalanabilecek olup, birden fazla gerçek ya da tüzel kişiye ait beyannamelerin bağımlı statüde çalışan aynı meslek mensubu tarafından imzalanması mümkün bulunmamaktadır.

Bu itibarla, 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış bulunan serbest muhasebeci mali müşavir unvanına sahip…’ın, başka bir iş yerinde bağımlı olarak çalışması nedeniyle, ayrıca … şirketine ait verilmesi gereken beyannameleri imzalaması mümkün olmayacaktır.

Diğer taraftan, 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “V- ARACILIK YETKİSİ VERİLEN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER” başlıklı bölümünde, 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerin, mükelleflerin vergi beyannameleri, bildirim ve eklerini elektronik ortamda göndermeleri uygun görülmüştür.

Yapılan açıklamalar doğrultusunda, gerek … şirketine gerekse mesleki faaliyetini bağımsız olarak yerine getirmeyen serbest muhasebeci mali müşavir …’a, tasfiye halindeki şirketinize ait beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesini teminen kullanıcı kodu, parola ve şifre verilmesi mümkün değildir.

Buna göre, şirketinizce elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu beyannamelerin, 340

Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan usul ve esaslar doğrultusunda elektronik ortamda beyanname gönderme aracılık yetkisi almış ve şirketinizle anılan Genel Tebliği ekinde yer alan “Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” düzenlenen serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir vasıtasıyla elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.