Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 371) (24.07.2016)

24 Temmuz 2016 PAZAR
Resmî Gazete
Sayı : 29780

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 371)
BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 23/7/2016 tarihli ve 29779 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 22/7/2016 tarihli ve 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan kurum ve kuruluşların Hazineye intikal etmiş sayılan her türlü taşınırlar ile mal varlığı, alacak ve hakları, belge ve evrakı ile tapuda resen Hazine adına tescil edilecek taşınmazlar ile ilgili alınacak tedbirler ile bunlar hakkında yapılacak iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 22/7/2016 tarihli ve 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,
b) 667 sayılı KHK: 22/7/2016 tarihli ve 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi,
c) MEOP: Milli Emlak Otomasyon Projesini,
ç) İdare: İllerde defterdarlığı (millî emlak dairesi başkanlığı veya emlak/millî emlak müdürlüğü), ilçelerde millî emlak müdürlüğünü, yoksa malmüdürlüğünü,
d) Muhasebe birimi: İllerde defterdarlık muhasebe müdürlüğünü, ilçelerde malmüdürlüğünü,
e) İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu: 667 sayılı KHK ile Hazineye bedelsiz olarak devredilmiş sayılan ve İdarece tespit edilen malvarlığı ile tapuda resen Hazine adına tescil edilen taşınmazların kayıt, defter ve belgelere uygunluğunu denetleyecek, malvarlığına dahil edilmesi gereken başkaca mal, hak ve alacaklar olup olmadığının araştırılmasını yapacak, alacak ve hakların takip ve tahsilinin sağlanması konusunda değerlendirme yaparak sonucu rapora bağlayacak ve alınması gereken tedbirlere ilişkin önerilerde bulunacak Komisyonu,
f) Kapatılan kurum ve kuruluş: 667 sayılı KHK ile kapatılan kurum ve kuruluşları,
g) Malvarlığı: 667 sayılı KHK ile kapatılan kurum ve kuruluşların Hazineye bedelsiz olarak devredilmiş sayılan ve İdarece tespit edilen yurt dışındakiler dâhil tedavüldeki Türk Lirası veya döviz cinsinden para, çek gibi nakit varlıkları, menkul kıymet ve varlıkları, nakil araçları ve iş makinaları, taşınır ve her türlü diğer mal varlığını, doğmuş ve doğacak her türlü hak ve alacakları, belge ve evraklar ile her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tapuda resen Hazine adına tescil edilen taşınmazları,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İdarece Yapılacak İşlemler
Tespit işlemleri
MADDE 4 – (1) İdarece; 667 sayılı KHK gereğince yapılması gereken tespit işlemlerine derhal başlanılır ve mümkün olan en kısa süre içerisinde sonuçlandırılır. Tespit işlemleri, gerektiğinde Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personelinin katılımı ile de yapılabilir. Tespit çalışmaları sonucunda, kapatılan kurum ve kuruluşların malvarlığı ile her türlü defter ve belgelerine ilişkin bilgiler, düzenlenecek bir tutanakta gösterilerek kayıtlara alınır. Ayrıca, mümkün ise bu tutanakta; kapatılan kurum ve kuruluşlara ait olan menkul kıymet ve varlıkların cins, miktar ve değerleri de gösterilerek kayıtlara alınır. Yapılacak tespit işlemlerinde, kapatılan kurum ve kuruluşun varsa temsilcisi veya çalışanı da bulundurulur ve düzenlenen tutanaklar bunlar tarafından da imzalanır.
(2) İdare tarafından; kapatılan kurum ve kuruluş adına kayıtlı her türlü kara, deniz ve hava nakil araçları, ziraat işlerinde kullanılanlar dahil her türlü iş makinaları ile hak ve alacaklarının olup olmadığı, defter ve diğer belgeler incelenmek ve ayrıca ilgili idarelerden sorulmak suretiyle tespit edilerek kayıtlara alınır.
(3) Kapatılan kurum ve kuruluşların bina ve araçlarında bulunan veya bu yerlerde olmamakla beraber demirbaş eşya defterlerinde kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın kapatılan kurum ve kuruluşa ait her çeşit büro eşyası, mefruşat, hesap, yazı, bilgisayar, fotokopi ve teksir makinaları, radyo, televizyon gibi elektronik eşyalar, kitap, tablo, biblo gibi her türlü taşınırlar mahallinde düzenlenen tutanak ile tespit edilerek kayıtlara alınır. Demirbaş eşya defterinde kayıtlı olup yerinde bulunmayan eşyalar sorumlulardan talep ve takip edilir.
(4) İdare tarafından il/ilçe tapu müdürlüklerinden; kapatılan kurum ve kuruluşların mülkiyetinde bulunan taşınmazların tespiti istenilir. Tapuda kapatılan kurum ve kuruluşların adına henüz kayıtlı olmamakla birlikte, şartsız veya mükellefiyetsiz olarak bağış, vasiyet ve benzeri yollarla bunlara intikal edecek olan taşınmazlar da ilgili yerlerden araştırılarak tespit edilir ve kayıtlara alınır.
(5) İdarece, malvarlığına dahil edilmesi gereken başkaca mal, hak ve alacak olup olmadığı araştırılır.
(6) İdarece yapılan tespitlere göre bu Tebliğin ekinde yer alan (EK-1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7) tablolar düzenlenir. Ayrıca, yapılan tespitlerin toplamını gösteren ve bu Tebliğin ekinde yer alan Tespit Sonuç Tablosu (EK-8) düzenlenir. Tespit işlemlerinin sonucundan, bu tabloların örnekleri de gönderilerek Bakanlığa bilgi verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunun Oluşumu ve Görevleri
İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunun oluşumu ve görevleri
MADDE 5 – (1) İdarece tespit ve devir işlemleri tamamlandıktan sonra oluşturulacak İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu; Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirilecek bir vergi müfettişinin başkanlığında, defterdar tarafından milli emlak ve muhasebe birimlerinden görevlendirilecek iki personelin katılımı ile toplam üç kişiden oluşur. Komisyon ihtiyaç halinde emniyet, sağlık, milli eğitim, kredi ve yurtlar kurumu il müdürlükleri ile diğer idarelerin personelinin uzmanlıklarından yararlanabilir. Komisyonun sekretarya işlemleri defterdarlık milli emlak birimi tarafından yürütülür. İhtiyaç duyulan hallerde il genelinde görev yapmak üzere birden fazla komisyon kurulabilir.
(2) Komisyon; İdarece tespit edilen ve Hazineye devredilmiş sayılan ve Hazine adına tescil edilen malvarlığının kayıt, defter ve belgelere uygunluğunun denetimini ve malvarlığına dahil edilmesi gereken başkaca mal, hak ve alacak olup olmadığının araştırılmasını yapar, alacak ve hakların takip ve tahsilinin sağlanması konusunda değerlendirme yaparak sonucunu rapora bağlar ve alınması gereken tedbirlere ilişkin önerilerde bulunur.
(3) Komisyon tarafından rapor düzenlenmesinden sonra ortaya çıkan malvarlıkları hakkında işlemler İdarece yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Malvarlığına İlişkin İşlemler
Nakit varlıklar
MADDE 6 – (1) Kapatılan kurum ve kuruluşların bankalar ve diğer finans kuruluşlarındaki (kiralık kasaları dâhil) tüm hesapları önce bloke edilerek, tespit edilen mal varlığından Türk Lirası ve döviz cinsinden para olanlar derhal, diğerleri (çekler vb.) usulüne uygun şekilde nakde çevrildikten sonra muhasebe birimlerinin veznesine veya banka hesabına yatırılır.
Menkul kıymet ve varlıklar
MADDE 7 – (1) İdare tarafından fiziken tespit edilerek teslim alınan veya elektronik ortamda kaydedilen ve saklanan menkul kıymetler ve varlıklar muhasebe birimince “117-Menkul Varlıklar Hesabı”na kaydedilir.
Nakil araçları ve iş makinaları
MADDE 8 – (1) İdarece; tespit edilen ve teslim alınan nakil araçları ile iş makinaları; cins, marka, model, plaka numarası, motor ve şasi numaraları ve gerekli diğer özellikleri ile mevcut durumları ayrı ayrı belirtilmek suretiyle muhafaza altına alınır ve ilgili sicillerinde Hazine adına tescilleri sağlanır.
Taşınırlar
MADDE 9 – (1) Kapatılan kurum ve kuruluşların mülkiyetinde bulunan binalardaki taşınırlar güvenlik önlemleri alınarak aynen muhafaza edilir; kiralama suretiyle kullanılan binalardaki taşınırlar ise, öncelikle ilgili ve ihtiyacı olan kamu kurum veya kuruluşuna devredilebilir ve bunlar tarafından Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince kayıtlara alınır veya İdarece uygun görülen yerlere nakledilerek muhafaza altına alınır. Bu şekilde nakli mümkün olmayan taşınırlar ise İdarece uygun görülecek yerlerde muhafaza altına alınır. Kiralama suretiyle kullanılan taşınmazlara İdarece ihtiyaç duyulmaması halinde kısa zamanda tahliyeleri sağlanır. Tahliye sırasında mal sahibi ile birlikte bir teslim tutanağı düzenlenir.
(2) Tespit edilen taşınırlar arasında tarihi veya sanatsal değeri olduğu görülen veya tereddüt edilenlerin durumları Kültür ve Turizm Bakanlığı görevlilerine incelettirilerek alınacak raporla birlikte, bunlar hakkında ne şekilde işlem yapılacağının belirlenmesi amacıyla Bakanlığa bildirilir ve alınacak cevaba göre işlem yapılır.
Taşınmazlar
MADDE 10 – (1) İdarece; kapatılan kurum ve kuruluşların mülkiyetinde bulunan ve tespit edilen taşınmazların her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tapuda resen Hazine adına tescili ile tescili yapılan taşınmazların listesinin gönderilmesi il/ilçe tapu müdürlüklerinden istenilir.
(2) İdarece yapılan araştırma sonucunda; tapuda, kapatılan kurum ve kuruluşların adına henüz kayıtlı olmamakla birlikte, şartsız veya mükellefiyetsiz olarak bağış, vasiyet ve benzeri yollarla bunlara intikal edecek olan taşınmazların tespiti halinde, bu taşınmazlardan tescili mümkün olanların tapuda Hazine adına tescilleri sağlanır. Ancak, şartlı veya mükellefiyetli olarak bağışlanmak suretiyle, vasiyet veya benzeri yollarla bunlara intikal edecek olan taşınmazların tapuda Hazine adına tescilleri yapılarak, mümkün olduğu ölçüde şart veya mükellefiyet doğrultusunda kullanımı sağlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Alacak ve Haklar ile Borçlara İlişkin İşlemler
Alacak ve haklar ile borçlar
MADDE 11 – (1) İdare tarafından, kapatılan kurum ve kuruluşların tespit edilen doğmuş ve doğacak alacakları, borçlularından usulüne göre tahsil edilir. Bu amaçla borçlulara ödemelerini bundan sonra Hazineye yapacakları bildirilir. Bu borçlulardan borçlarını usulüne göre İdareye ödeme yapmayanların sorumlulukları devam eder. Bu kurum ve kuruluşlara ait her türlü haklar da kayıt altına alınır. Bu haklar ile tahsil edilemeyen alacaklar hakkında ne şekilde işlem yapılacağının belirlenmesi amacıyla Bakanlığa bildirilir ve alınacak cevaba göre işlem yapılır.
(2) Kapatılan kurum ve kuruluşların her türlü borçlarından dolayı Hazineden hiçbir şekilde bir hak ve talepte bulunulamaz.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Malvarlığının değerlerinin belirlenmesi
MADDE 12 – (1) İdarece; 667 sayılı KHK ile kapatılan kurum ve kuruluşların Hazineye devredilmiş sayılan malvarlıkları ile tapuda resen Hazine adına tescil edilen taşınmazlarının değeri, Komisyonun görevini tamamlamasını müteakip 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4706 sayılı Kanun, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik, Taşınır Mal Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuatında yer alan Hazineye ait taşınır ve taşınmazların bedellerinin tespitine ilişkin hükümler uyarınca tespit edilerek kayıtlara alınır.
(2) Kapatılan kamu kurum ve kuruluşlarının Hazineye devredilen ve İdarece tespit edilen taşınırları üzerinde üçüncü kişiler tarafından istihkak iddiasında bulunanların bu taleplerine ilişkin ibraz edecekleri belgeler, iddia hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde hakkı ispata yeterli ise, bu taşınırlar İdarece hak sahibine teslim edilir.
Verilerin MEOP’a girilmesi
MADDE 13 – (1) İdarece, tespit tutanaklarında gösterilen taşıtlar MEOP Programına “Taşınır İşlemleri” modülünde “Taşıt Ekle” ekranından intikal şekli “667 sayılı OHAL KHK” seçilerek, taşınmazlar ise “Taşınmaz İşlemleri” modülünde “Taşınmaz Yeni Kayıt” ekranından “Edinme Şekli” alanında “667 sayılı OHAL KHK” uygun alt başlık seçilerek girişleri yapılır.
Kullanılacak tablolar
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğin uygulanması sırasında kullanılacak tablolar şunlardır:
a) Nakit Varlıklar Tablosu (EK-1),
b) Menkul Kıymet ve Varlıklar Tablosu (EK-2),
c) Nakil Araçları ve İş Makinaları Tablosu (EK-3),
ç) Taşınırlar Tablosu (EK-4),
d) Taşınmazlar Tablosu (EK-5),
e) Alacaklar ve Haklar Tablosu (EK-6),
f) Belge ve Defterler Tablosu (EK-7),
g) Tespit Sonuç Tablosu (EK-8).
Tereddütlerin giderilmesi
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkacak tereddütleri gidermeye ve ihtilafları çözmeye Bakanlık yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.


Ekleri için tıklayınız.