2016 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife (30.07.2016)

30 Temmuz 2016 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 29786

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
2016 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ
MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET
TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE

MADDE 1 – 31/12/2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “2016 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi”nin eki “EK-1-B”de yer alan “TABLO III” bölümünün “1. KURULUŞ İŞLEMLERİ” başlıklı kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tarifenin eki “EK-3”te yer alan “2016 YILI YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK İŞLEMLERİ ASGARİ ÜCRETLERİ” bölümünün “V YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN YAPILAN DİĞER İŞ VE İŞLEMLER” başlığı altındaki “1. KURULUŞ İŞLEMLERİ” kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tarife hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.