Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (22.09.2016)

22 Eylül 2016 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 29835

YÖNETMELİK

Maliye Bakanlığından:
HAZİNE TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.
“ı) 9/1/2002 tarihli ve 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu (Endüstri Bölgeleri Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun) hükümleri uyarınca ilgilileri lehine tesis edilecek irtifak hakları ile verilecek kullanma izinlerinde ilk yıl bedeli, taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değeri toplamının binde beşidir. Endüstri bölgelerinde stratejik yatırım yapacak yatırımcılar lehine tesis edilecek irtifak hakları ile verilecek kullanma izinlerinde ise ilk yıl bedeli, taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değeri toplamının binde biridir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “tarıma elverişli arazilerin topraksız veya az topraklı çiftçilere” ibaresi “tarım arazilerinin” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Büfe, kantin, çay ocağı gibi yerlere ilişkin sözleşmeler, bunların bulunduğu yerin yetkilisi huzurunda düzenlenir ve sözleşmeyi bunlar da imza eder.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin beşinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Tarım arazilerine ilişkin kira sözleşmeleri ile ön izin sözleşmeleri devredilemez ve bu sözleşmelere ortak alınamaz.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Tarım arazilerinin kiraya verilmesi
MADDE 69 – (1) Tarım arazileri, Yönetmeliğin 12 nci maddesine göre tespit edilen bedel üzerinden, 17 nci maddesinde belirtilen komisyonca kiraya verilebilir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 74/A maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde, (b) bendinde geçen “dikkate alınarak,” ibaresi ise “dikkate alınarak düzenlenecek sözleşme ile,” olarak değiştirilmiştir.
“a) 12 nci maddede belirtilen bedellere tabi olmaksızın hasılat ve/veya gelirden pay alınması suretiyle varsa öncelikle büyükşehir belediyelerine, yoksa ilgili belediyelere düzenlenecek protokol ile,”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 79 uncu maddesinin altıncı fıkrasında, Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-13’ün 15 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, Ek-14’ün 6 ncı maddesinin “Hasılat payı” başlıklı (B) bendinin dördüncü fıkrasında, Ek-15’in 15 inci maddesinin dördüncü fıkrasında ve Ek-16’nın 5 inci maddesinin “Hasılat payı” başlıklı (B) bendinin dördüncü fıkrasında yer alan “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanununa” ibareleri “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

 

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/6/2007

26557

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

26/7/2007

26594

2-

6/12/2007

26722

3-

16/4/2008

26849

4-

14/3/2009

27169

5-

24/4/2010

27561

6-

10/4/2011

27901

7-

11/9/2014

29116