5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 42 (27.10.2016)

  T.C. 

MALİYE BAKANLIĞI 
Gelir İdaresi Başkanlığı 
                                                                           

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 42

 

Konusu                                   Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı
Tarihi                                      :  25 /10/2016
Sayısı                                      : KVK-42 / 2016-3 / Yatırım İndirimi - 30 
İlgili olduğu maddeler           : Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298 Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69
İlgili olduğu kazanç türleri    : Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2016 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 2,02 (yüzde iki virgül sıfır iki) olarak tespit edilmiştir.
Duyurulur.

 

Adnan ERTÜRK
Gelir İdaresi Başkanı