1.1.2017 Tarihi İtibariyle E-Fatura ve E-Defter Uygulamalarina Zorunlu Olarak Dahil Olması Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru (08.12.2016)

 20.6.2015 tarih ve 29392 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren ve e-Fatura ve e-Defter uygulamaları çerçevesinde zorunluluk getirilen mükelleflerin kapsamını belirleyen 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’den anlaşılacağı üzere;

a)                          2015 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere:

 İlgili   hesap   dönemine   ilişkin   gelir/kurumlar   vergisi   beyannamesinin

 verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından     itibaren  (normal

 hesap dönemine tabi olanlar için bu tarih 1/1/2017’dir),

 

 

b)        4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan mükelleflere (Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.)

Lisans aldıkları tarihi izleyen hesap döneminin başından     itibaren  (lisans

 alma  tarihi  ile  izleyen  hesap  dönemi  arasındaki  sürenin  üç  aydan  kısa olması

 halinde isteyen mükellefler açısından bir sonraki hesap döneminin başından itibaren (1.10.2016 tarihinden önce lisans alan mükellefler için bu tarih 1/1/2017’dir.)

c)       4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükelleflere,

 Mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren (mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin   üç

 aydan  kısa  olması  halinde  isteyen  mükellefler  bir  sonraki  hesap       döneminin

 başından itibaren), (1.10.2016 tarihinden önce mükellefiyet tesis ettirenler için bu tarih 1/1/2017’dir.)

e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

 

Bu kapsamda, belirtilen özellikleri haiz mükelleflerimizin vergisel uygulamalar bakımından hukuki bir sorun yaşamaması ve cezai işlemlere maruz kalmaması adına 31.12.2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına ilişkin gerekli başvurularını ve hazırlıklarını aşağıdaki adresler üzerinden elektronik ortamda yapmaları gerekmektedir.

MALİ MÜHÜR BAŞVURUSU İÇİN: https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go

 

E-FATURA BAŞVURUSU İÇİN : https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/

 

E-DEFTER BAŞVURUSU İÇİN : https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/

 

Temin işlemlerinin alabileceği süreler de göz önünde bulundurularak elektronik imza araçlarının, e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına son başvuru tarihi olan 31.12.2016 tarihinden önce temin edilmesi, söz konusu uygulamalara mükelleflerimizin süresinde başvuru yapılması bakımından önem arz etmektedir.

Mükelleflerimizin elektronik imza araçlarının başvurusu sırasında, mükellefiyetlerine ilişkin vermiş oldukları ve ilgili sertifika makamları tarafından da MERSİS ve MERNİS kayıtları çerçevesinde kontrol edilip kendilerine ilgili başvuru uyarı ekranlarında gösterilen bilgilerini; mali mühür veya nitelikli elektronik sertifikaların hatasız, doğru şekilde üretimi ve zaman kaybına yol açmaması bakımından dikkatle kontrol etmeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna önemle duyurulur.