Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:295) Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderilmiştir. (14.12.2016)

Yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen 295 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde; 9/8/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 7/9/2016 tarihli ve 29824 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 20, 40, 74 ve geçici 67 nci maddelerinde yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar yapılmıştır.


Söz konusu Tebliğe ulaşmak için 
tıklayınız.