Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (17.12.2016)

17 Aralık 2016 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 29921

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE ARABULUCUYA VE HAKEME BAŞVURMA 
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 
HAKKINDA YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 7/12/2013 tarihli ve 28844 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
“c) Emanetler hesabı: 27/12/2014 tarihli ve 29218 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde tanımlanan hesabı,”
“i) Uzman ve raportör: Toplu iş uyuşmazlığını ehliyet, yetki, süre ve mevzuat yönünden inceleyerek uyuşmazlık konuları ile çözüm önerilerini Kurula sunan personeli,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 29 – (1) Özel hakem, uyuşmazlığı incelemeye başladığı tarihten itibaren otuz gün içinde kararını verir ve kararı derhal yazılı olarak taraflara ve görevli makama tebliğ eder.
(2) Kurulun özel hakem olarak seçilmesi durumunda, 25 inci maddede öngörülen tazminat tutarındaki özel hakem ücreti, tebliğ tarihinden itibaren üç iş günü içinde Muhasebe Biriminin ya da illerde defterdarlık muhasebe müdürlüğünün, ilçelerde ise mal müdürlüğünün kasa veya banka hesabına aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit olarak yatırılır ve ödeme bilgileri Kurula gönderilir.
(3) İllerde defterdarlık muhasebe müdürlüğü, ilçelerde mal müdürlüklerine yatırılan tutarlar muhasebe birimleri arası işlemler hesabı aracılığıyla muhasebe birimine gönderilir, Muhasebe Birimi tarafından da emanetler hesabına aktarılır. Emanetler hesabına alınan tutara ilişkin bilgiler aylık olarak Genel Sekretere bildirilir.
(4) Emanetler hesabından yapılacak harcamalar, Genel Sekreter tarafından Muhasebe Birimine verilecek ödeme talimatı ile gerçekleştirilir.
(5) Ödemeler, harcamanın çeşidine göre Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen belgelere göre yapılır.
(6) Tarafların, Kurulu özel hakem olarak seçmeleri nedeniyle ikinci fıkraya göre yatırdıkları tazminat tutarındaki özel hakem ücreti, Kurulun ön ve esas hakkındaki karar toplantısına katılanlara ödenir. Bu maddeye göre yapılacak ödemeler 25 inci maddedeki tazminat ödemeleri ile ilişkilendirilmez.
(7) Kurulun özel hakem olarak seçilmesi halinde, bilirkişilere ve tanıklara ödenecek ücret, 25 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre belirlenir ve aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit olarak ödenir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
“Emanetler hesabına aktarım
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yayımından önce Kurulun özel hakem olarak seçilmesi halinde toplantıya katılmayan üye ücretlerine ilişkin banka hesabında birikmiş tutar, saymanlık tarafından emanetler hesabında belirtilecek koda aktarılır.”
Yürürlük
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/12/2013

28844

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/3/2016

29643