VUK ve TTK’ya Göre Tutulacak Defterler ve Tasdik Durumları (20.12.2016)

2017 Yılı Tutulacak Defterler

ÖZET

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaşa çıkarılarak 19 Aralık 2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ ile 13 Aralık 2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği hükümlerine göre 2017 yılında tutulacak defterler ve tasdik durumları.

I- KAĞIT ORTAMINDA TUTULACAK DEFTERLER

a) Türk Ticaret Kanununa Göre Tacirin Tutacağı Defterler

Tacir (Gerçek ve tüzel kişi)

1. Yevmiye defteri,
2. Envanter defteri
3. Defteri kebiri

Şahıs şirketleri

1. Yevmiye defteri,
2. Envanter defteri
3. Defteri kebir
4. Genelkurul toplantı ve müzakere defteri

Anonim şirketler Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler

1. Yevmiye defteri,
2. Envanter defteri
3. Defteri kebir
4. Genel kurul toplantı ve müzakere defteri
5. Pay defteri,
6. Yönetim kurulu karar defteri

Limited şirketler

1. Yevmiye defteri,
2. Envanter defteri
3. Defteri kebir
4. Genelkurul toplantı ve müzakere defteri
5. Pay defteri
6. Müdürler kurulu defteri (ihtiyari md.11/4)

Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri tarafından kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan ticari işletmeler ile kamu yararına çalışan dernekler ve gelirinin yarıdan fazlasını kamu görevi niteliğindeki işlere harcayan vakıflar tarafından kurulan ticari işletmeler ve bunlara benzeyen ve tüzel kişiliği bulunmayan diğer ticari teşekküller

1. Yevmiye defteri,
2. Envanter defteri
3. Defteri kebir

Gerçek kişi tacirlerden Vergi Usul Kanununa göre ikinci sınıf tüccar sayılanlar, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar mezkûr Kanun hükümlerine uygun olarak işletme hesabı esasına göre defter tutabileceklerdir.

İşletme hesabı esası ve bilanço esasına göre defter tutma ayrımına ilişkin hadler, Vergi Usul Kanunu Tebliğleri ile yayımlanmaktadır. 2014,(1) 2015 (2) ve 2016 (3) yılları için belirlenmiş olan bu hadler aşağıdaki gibidir.

(1) 30.12.2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 432 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği’nde belirlenen tutarlar

(2) 30.12.2014 tarihli ve 29221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 442 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği’nde belirlenen tutarlar

(3) 25.12.2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 460 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği’nde belirlenen tutarlar

Tamamı İçin Tıklayınız