Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun Ek 9 Uncu Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğin Değiştirilmesine Dair Tebliğ (29.12.2016)

29 Aralık 2016 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 29933

TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
EV HİZMETLERİNDE 5510 SAYILI KANUNUN EK 9 UNCU MADDESİ
KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRILMASI HAKKINDA
TEBLİĞİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 1/4/2015 tarihli ve 29313 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun Ek 9 uncu Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğde yer alan “1.3 – Tanımlar” maddesine “Kurum” tanımından sonra gelmek üzere aşağıdaki tanımlar eklenmiştir.
“Kısa Mesaj Servisi: Kullanıcının herhangi bir telekomünikasyon cihazı aracılığıyla alma ya da gönderme imkânı olan en fazla 160 karakterli kısa yazılı mesajları,
Mobil Ödeme Servisi: SGK Tescil ve Tahsilat Hizmeti kapsamında müşterilerin Mobil İletişim Hizmet Faturaları veya ön ödemeli hat aboneleri için hattında tanımlı olan mevcut TL’leri üzerinden SGK Tescil ve Tahsilat Hizmeti bedelinin tahsil edilebilmesine imkân sağlayan servisi, 
Mobil Uygulama: Akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlarda çalışması için tasarlanmış ve mobil ödeme servisini kullanan yazılımları,” 
MADDE 2 – Aynı Tebliğin “4.2.1 – Kuruma doğrudan ya da internet yoluyla müracaat” maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “internet” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Kısa Mesaj Servisi ve Mobil Uygulama” ibaresi ile aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“4.2.1 – Kuruma doğrudan, internet, Kısa Mesaj Servisi ya da Mobil Uygulama yoluyla müracaat”
“Sigortalı bildirimini Kurumca belirlenecek numaraya kısa mesaj göndermek suretiyle yapacak olanlar, öncelikle bir defaya mahsus kısa mesaj ile kendi T.C. kimlik numarasını yazıp kendini “çalıştıran” olarak kaydettirecek, daha sonra çalıştıracağı kişinin T.C. kimlik numarası ve ayın hangi gününde çalıştıracağı bilgisini göndererek sigortalı için tescil kaydını oluşturacaktır. Sigortalı çalıştıran kişiye sigortalının kaydının yapıldığı ve % 2 oranındaki iş kazası ve meslek hastalığı sigorta priminin telefon faturasına yansıtılacağı yönünde cevap mesajı dönülecek ve sigortalı çalıştıran tarafından bunun onaylanması halinde sigortalı tescili tamamlanacaktır.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin “4.2.2 – Primlerin ödenmesi” maddesinde yer alan “kredi kartları veya banka kartları” ibaresi “kredi kartları, banka kartları ile kısa mesaj servisi veya mobil uygulama ile yapılan bildirimlere ilişkin ödemeler için de Mobil Ödeme Servisleri” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/4/2015

29313