Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2017/1) (20.01.2017)

20 Ocak 2017 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 29954

TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
ÇEK DEFTERLERİNİN BASKI ŞEKLİNE VE BANKALARIN HAMİLE
ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU MİKTARIN BELİRLENMESİNE
İLİŞKİN TEBLİĞ (SAYI: 2010/2)’DE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SAYI: 2017/1)

MADDE 1 – 20/1/2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’in 4 üncü maddesinde yer alan “binikiyüzdoksan Türk Lirası” ibareleri “bindörtyüzon Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesinde yer alan “yediyüzkırk Türk Lirası” ibareleri “sekizyüzonbeş Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Bu Tebliğ 27/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.