1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesi Değişikliği (02.02.2017)

1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde "Matrah" ve "Sonuç Hesapları" bölümlerine, 6736 Sayılı Kanunun (6/2-a) maddesine istinaden eklenen bilgiler kaldırılmıştır. Mükelleflerimizin Beyanname Düzenleme Programını güncellemeleri gerekmektedir. 

 
Ticaret Sicili Harçları Bildirimi;

Harç tahsil yetkisi verilen ticaret odaları ile ticaret ve sanayi odalarının, tahsil ettiği harçları bildirecekleri "Ticaret Sicili Harçları Bildirimi" 01.02.2017 itibariyle uygulamaya açılmıştır. Yetki verilen odaların ilgili ay içinde tahsil ettikleri harçlara ilişkin bildirimlerini, takibeden ayın 15'ine kadar, "0003- Gelir Stopaj" yönünden bağlı bulundukları vergi dairelerini seçerek, e-Beyanname sisteminden vermeleri ve aynı süre içinde ödemeleri gerekmektedir.