SGK Kredi Garanti Fonu İçin Verilecek Borcu Yoktur Yazıları (06.03.2017)

SGK Kredi Garanti Fonu İçin Verilecek Borcu Yoktur Yazıları

 
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Asgari İşçilik Daire Başkanlığı
 
Sayı : 92708280-206.05-E. 1154504
Tarih: 01/03/2017
Konu : Kredi Garanti Fonu için verilecek borcu yoktur yazıları.
 
GENEL YAZI
 
SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE
Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 90 ıncı maddesinin altıncı fıkrasında, “Ülke çapında uygulanan ve özel bir izne veya belgeye dayanmayan genel düzenlemeler hariç olmak üzere, belirli bölgelere veya sektörlere yönelik ya da kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen özel belgelere veya izinlere dayalı olarak kamudan kaynak tahsis edilmesi şeklinde kanun, kararname ve diğer mevzuatla sağlanan araştırma, geliştirme, üretim, yatırım, pazarlama ve benzeri tüm aşamalarda uygulanan devlet yardımı, teşvik ve desteklerin, daha önce başlayıp devam eden nakdi olmayanlar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından proje ve faaliyetleri karşılığında kamu kurum ve kuruluşlarına sağlananlar hariç olmak üzere, verilmesinden önce işverenlerden Kuruma muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına dair belge ve bilgilerin istenmesi zorunludur. Devlet yardımı, teşvik ve desteklerden; işverenlerin muaccel prim ve idari para cezası borçları kesilip Kuruma aktarıldıktan sonra, varsa kalan kısmı üzerinden yararlanılabilir. Tecil ve takside bağlanmış ya da yapılandırılmış olan borçlara ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden dolayı anlaşması bozulanlardan veya bu sebepler dışında söz konusu yardım, teşvik ve desteklerden yararlanmaması gerektiği sonradan anlaşılanlardan, yapılan devlet yardımı teşvik ve destek ödemeleri ilgili mevzuat çerçevesinde müeyyideleri ile birlikte geri alınır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığının görüşleri alınarak Kurumca belirlenir.” hükmü yer almaktadır.

Anılan Kanun hükümlerinin uygulamasına yönelik 28/9/2008 tarihli 27011 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “
İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ” ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğin, “Kapsama giren borç türleri” başlıklı 5 inci maddesinde; bu Tebliğin 4 üncü maddesinde belirtilen Devlet yardımları ile teşvik ve desteklerden yararlanacak olan tüzel kişiliği haiz olan ve tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluş işverenlerinin çalıştırdığı sigortalılardan, gerçek kişiliği haiz işverenlerin ise gerek kendi sigortalılığı gerekse çalıştırdığı sigortalılardan dolayı Türkiye genelinde yazının verildiği tarih itibarıyla toplamı 22/5/2003 tarihli ve 
4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen aylık asgari ücretin brüt tutarından fazla olan muaccel sosyal sigorta ve genel sağlık sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının, Kanunun 90 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamına giren borçları oluşturacağı açıklanmıştır.

Öte yandan, Bakanlar Kurulunun 15/7/2009 tarihli ve 27289 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15197 sayılı “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararının” 4 üncü maddesinin (d) bendinin dördüncü alt bendinde “Yararlanıcının kredi kullandıran sırasında vergi dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş borcunun olmaması veya borcun yeniden yapılandırılmış ve yapılandırmanın bozulmamış olması” gerektiği belirtilmiştir.

Ancak, gerek Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezlerinden gerekse Kredi Garanti Fonunca sağlanan desteklerden yararlanmak isteyen işverenlerden/sigortalılardan edinilen bilgilerden; gereksiz yere emek ve zaman kaybı ile kredi kullanıcıların mağduriyetinin önlenmesi için banka ve/veya Kredi Garanti Fonu şubelerince Kurumumuz tarafından verilen borcu yoktur yazılarının içeriği ve şekli hususunda bir düzenleme yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.
Bu bağlamda, 2009/15197 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca Kredi Garanti Fonunca sağlanan desteklerden yararlanmak için ilgili makamlara ibraz edilmek üzere yararlanıcının kredi kullandıran sırasında Kurumumuza yasal ödeme süresi geçmiş borcunun olmadığı veya borcunun taksitlendirilmiş/yapılandırılmış ve henüz bozulmamış veya varsa yasal ödeme süresi geçmiş borç miktarının bildirilmesine ilişkin başvurular üzerine, ilgili Sosyal Güvenlik İl 

Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından, başvuruda bulunan işveren/sigortalı adına yapılacak sorgulamada yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunup bulunmadığı araştırılacaktır.

Yapılan araştırma sonucunda,
-Ek-1 Yasal ödeme süresi geçmiş borcu bulunmayan işverenler için,
-Ek-2 Yasal ödeme süresi geçmiş borcu bulunmakla birlikte borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirmiş ya da diğer Kanunlar gereği yapılandırmış ve taksit ödeme yükümlülüklerini düzenli olarak yerine getiren işverenler için,
-Ek-3 Kurumda tescilli dosyası bulunmayan işverenler için,
-Ek-4 Yasal ödeme süresi geçmiş borcu bulunan işverenler için,
yazımız eki örneklerde yer alan borcu yoktur yazıları düzenlenecek ve söz konusu yazıların, içinde bulunulan ayın son iş gününe kadar geçerli olduğu ayrıca belirtilecektir.
İşverenlerin veya banka şubelerinin Kuramca karşılanabilir nitelikte olmayan hususları içeren başkaca borcu yoktur yazısı talepleri reddedilecektir.

Öte yandan, işverenlerin Kredi Garanti Fonuna muhatap borcu yoktur yazısı alabilecekleri program çalışmaları sonuçlanıncaya kadar, Kurumumuza ödeme vadesi geçmiş borcu bulunmayan işverenlerin Kurumun elektronik bilgi iletişim ortamından alacakları barkotlu çıktı, Bakanlar Kurulunun 15/7/2009 tarihli ve 27289 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15197 sayılı Kredi Garanti Kuramlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararının 4 üncü maddesinin (d) bendinin dördüncü alt bendi uyarınca verilecek e-borcu yoktur belgesi niteliğindedir.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
Ekler Alınmamıştır.