Damga Vergisi ile Harçlar Kanunlarında Değişiklik Yapıldı (10.03.2017)

DAMGA VERGİSİ İLE HARÇLAR KANUNLARINDA
 DEĞİŞİKLİK YAPILDI
10.03.2017/45
 
ÖZET
:
6824 sayılı Kanunla Damga Vergisi Kanunu’na ekli  vergiye tabi kağıtların yer aldığı    (1) sayılı Tablo ile vergiden istisna kağıtların yer aldığı  (2) sayılı Tabloya eklemeler yapılırken, Harçlar kanunu’nda yapılan değişiklikle tapu harçları konusunda  Bakanlar Kuruluna düzenleme yapma yetkisi verilmiştir.
 
8 Mart 2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6824 sayılı BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’un 5’inci maddesi ile Damga Vergisi Kanunu’nda ve 6’ncı maddesi ile Harçlar Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapılmıştır.
 
 
I-DAMGA VERGİSİ KANUNUNDA  YAPILAN DEĞİŞİKLİK
 
Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) sayılı Tablo’da vergiye tabi kağıtlar, (2) sayılı Tabloda ise vergiden istisna edilen kağıtlara ilişkin listeler  yer almaktadır. 6824 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikle her iki listeye de eklemeler yapılmıştır.
 
 
 
1-)Vergiye Tabi Kağıtlara Yapılan Eklemeler
 
(1) sayılı tablonun “I. Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün “A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:” başlıklı fıkrasına (13) numaralı bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir.
 
Vergiye Tabi Kağıt
Vergi Oranı
14. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri
(Binde 9,48)
15.Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri
(Binde 9,48)
16. Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri
(Binde 9,48)
 
Bu sözleşmeler,   8 Mart 2017 tarihinden itibaren damga vergisine tabidir.
 
2-)Vergiden İstisna Kağıtlara Yapılan Ekleme
 
Damga Vergisi Kanunu’na ekli vergiden istisna edilen kağıtların yer adlığı  (2) sayılı tablonun “V-Kurumlarla ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün (25) numaralı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir
 
“26. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında proje yürütücüsü sivil toplum kuruluşları ile bu projelere destek veren kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları arasında düzenlenen kâğıtlar.”
 
Bu sözleşmeler,   8 Mart 2017 tarihinden itibaren damga vergisinden istisnadır.  
 
 
 
 
II-HARÇLAR KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK
 
 6824 sayılı Kanunun 6’nci maddesi ile   Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin “I-Tapu işlemleri” başlıklı bölümünün (20) numaralı fıkrasının (a) bendine aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
 
“Bakanlar Kurulu, bu bende ilişkin kanuni nispeti, gayrimenkullerin türleri, gayrimenkul sertifikası karşılığı edinimi, sınıfları, büyüklükleri, bulunduğu yer ve vergi değerleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrıolmak üzere, bir katına kadar artırmaya, onda birine kadar indirmeye yetkilidir.”
 
 
Saygılarımızla…
 
 

“6824 Sayılı Kanun Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” tam metni için tıklayınız…>>>