Yabancılara Konut ve İşyeri Tesliminde KDV İstisnası (10.03.2017)

YABANCILARA KONUT VE İŞYERİ TESLİMİNDE

KDV İSTİSNASI
 
 10.03.2017/43
 
ÖZET
:
 
6824 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile Türkiye’de yerleşik olmayanlara yapılan konut ve işyeri teslimleri KDV’den istisna edilmiştir.
 
8 Mart 2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6824 sayılı BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’un 7’inci maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen  (i) bendinde  Türkiye’de  yerleşik olmayanlara yapılan konut ve işyeri teslimleri KDV’den istisna edilmiştir.
Düzenlemenin temel özellikleri  aşağıdaki gibidir.
 
İstisnadan kimler faydalanabilir?
 
Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları bu istisnadan yararlanabilir.
Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler  bu istisnadan faydalanabilir.
Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlar bu istisnadan faydalanabilir.
Teslim Gelir Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilenler (Resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye'de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese,teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısiyle yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları )[1] bu istisnadan faydalanamazlar.
 
 
İstisnadan yararlanma koşulları nelerdir?
 
İstisna, konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların ilk tesliminde uygulanır.
Bedel,   döviz olarak Türkiye’ye getirilmelidir. 
İstisna kapsamında teslim alınan konut veya iş yeri en az  bir yıl elde  tutulmalıdır.
 
Müteselsil sorumluluğun kapsamı nedir?
 
Maddede  öngörülen şartları taşımadığı hâlde istisnanın uygulandığının tespit edilmesi hâlinde zamanında tahsil edilmeyen vergi, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizinden mükellef ile birlikte alıcı müteselsilen sorumludur.
 
Ceza nasıl ve kime uygulanır ?
 
İstisna kapsamında teslim alınan konut veya iş yerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması hâlinde zamanında tahsil edilmeyen verginin, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre hesaplanan tecil faiziyle birlikte tapu işleminden önce elden çıkaran tarafından ödenmesi gerekmektedir.
 
 
Saygılarımızla…
 
 
6824 Sayılı Kanun Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” tam metni için tıklayınız…>>>
 
 


[1] Düzenleme aşağıdaki gibidir.
2
 (Değişik: 19/2/1963 - 202/1 md.) Resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye'de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese,teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısiyle yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları (Bu gibilerden, bulundukları memleketlerde elde ettikleri kazanç ve iratları dolayısiyle Gelir Vergisine veya benzeri bir vergiye tabi tutulmuş bulunanlar, mezkür kazanç ve iratları üzerinden ayrıca vergilendirilmezler.)