Özel Fon Mal Varlığının Yönetimine ve Nemalandırılmasına İlişkin Yönetmelik (06.12.2013)

 

 
6 Aralık 2013 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 28843

YÖNETMELİK

Sermaye Piyasası Kurulundan:

ÖZEL FON MAL VARLIĞININ YÖNETİMİNE VE NEMALANDIRILMASINA 
İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun geçici 3 üncü maddesi hükmü ile verilen yetkiler çerçevesinde, Özel Fon mal varlığının yönetimi ile nemalandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun geçici 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetim Kurulu Başkanını,

b) BİAŞ: Borsa İstanbul Anonim Şirketini,

c) DİBS: Devlet İç Borçlanma Senedini,

ç) Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği: 11/9/2013 tarihli ve 28762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğini,

d) Kanun: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,

e) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,

f) Özel Fon: Kanunun geçici 3 üncü maddesinde düzenlenen, 18/12/1999 tarihinden önce, Kurulca tüm yetki belgeleri iptal edilen aracı kurumların yatırımcılarının sermaye piyasası faaliyetlerinden doğan alacaklarının bu maddedeki esaslar çerçevesinde kısmen ödenmesini teminen kurulmuş olan fonu,

g) Yönetim Kurulu: Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetim Kurulunu,

ğ) YTM: Yatırımcı Tazmin Merkezini,

h) VYK: 6/6/2013 tarihli ve 28669 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezine İlişkin Yönetmeliğin 11 inci maddesinde düzenlenen Varlık Yönetim Komitesini

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte geçen diğer kavramlar; Kanunun ve Yatırımcı Tazmin Merkezine İlişkin Yönetmeliğin tanımlara ilişkin 3 üncü maddelerindeki tanımları ile kullanılmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Özel Fonun Gelirleri, Yönetimi ve Nemalandırılması
Özel Fonun gelirleri

MADDE 4 – (1) Özel Fonun gelirleri;

a) BİAŞ bünyesinde bulunan ve Kanunun geçici 3 üncü maddesinin beşinci fıkrası gereği YTM’ne devredilen mal varlığı,

b) Özel Fon mal varlığının getirisi ile sair gelirlerden

oluşur.

(2) Özel Fonun, yapılacak ödemeleri karşılamaya yetmemesi halinde, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek ek kaynak, Hazine tarafından karşılanır.

Özel Fon mal varlığının yönetimi

MADDE 5 – (1) Özel Fon mal varlığı, Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan bankalar nezdinde açılan hesaplarda değerlendirilir.

(2) Özel Fon mal varlığının yönetimi ve korunması için gerekli işleri yapmaya Başkan yetkilidir. Başkan bu yetkisini mevzuata uygun olarak, sınırlarını açıkça belirlemek ve yazılı olmak kaydıyla alt kademelere devredebilir.

(3) Özel Fon, Kanunun geçici 3 üncü maddesi hükmü gereğince, 18/12/1999 tarihinden önce Kurulca tüm yetki belgeleri iptal edilen aracı kurumların yatırımcılarının sermaye piyasası faaliyetlerinden doğan alacaklarının ödenmesi dışında bir amaçla kullanılamaz.

Özel Fon mal varlığından yapılacak ödemeler

MADDE 6 – (1) Özel Fondan Kanunun geçici 3 üncü maddesi hükmü gereğince iflas idarelerine yapılacak ödemeler, Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

Özel Fon mal varlığının nemalandırılması

MADDE 7 – (1) Özel Fonun bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde sayılan gelirlerinden oluşan mal varlığı, Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği’nin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde güncel ekonomik konjonktüre göre VYK tarafından alınan kararlara uygun olarak değerlendirilir.

(2) VYK tarafından Özel Fon mal varlığının nemalandırılmasına ilişkin olarak alınan kararlar, YTM Finansman ve Muhasebe Birimince yerine getirilir.

Mevduat nemalandırma

MADDE 8 – (1) Özel Fonun mevcut portföy yapısı ve ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak mevduat olarak değerlendirilecek tutarlar için, çalışılan bankalar ile görüşülerek vade ve faiz oranları alınır.

(2) Vadeli mevduat faiz oranı piyasada oluşan benzer vadedeki DİBS faiz oranından daha düşük olamaz. Vadeli mevduat faiz oranına ilişkin gösterge faiz oranı hesaplaması Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği düzenlemeleri dikkate alınarak yapılır. Vadeli mevduat faiz oranının piyasada oluşan benzer vadedeki DİBS faiz oranından düşük olması halinde, Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği düzenlemeleri esas alınır.

(3) Bankalardan alınan vade ve faiz oranları ekonomik gelişmeler ve beklentiler de dikkate alınarak değerlendirilir ve banka, şube, vade seçimi yapılır. Konuya ilişkin VYK kararı, operasyonel işlemlerin yapılmasını teminen YTM Finansman ve Muhasebe Birimine gönderilir. Mevduat hesabına ilişkin bilgiler Özel Fon Portföy Raporuna işlenerek gün sonunda rapor güncellenir.

(4) Büyük mevduat ve DİBS dönüşleri haricinde, gün sonunda hesaba gelen tutarlar ile kısa vadeli nakit ihtiyacını karşılamak üzere tutulan meblağ, günlük mevduat veya ters repoda değerlendirilebilir.

DİBS nemalandırma

MADDE 9 – (1) Özel Fonun mevcut portföy yapısı ve ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak, Hazine Müsteşarlığı tarafından gerçekleştirilen DİBS ihaleleri takip edilir.

(2) DİBS olarak değerlendirilecek tutar için ihale öncesi bankalarla irtibata geçilir. İhaleye katılım tutarı ve koşulları VYK tarafından belirlenir.

(3) DİBS yatırımına ilişkin VYK kararı, operasyonel işlemlerin yapılmasını teminen YTM Finansman ve Muhasebe Birimine gönderilir. İhale öncesi banka ile komisyon muafiyeti için yazılı mutabakat sağlanır. İhale günü ilgili bankaya katılım tutarı ve şartlarını bildiren talimat gönderilir ve ihale sonucu takip edilir. İhale gerçekleştikten sonra alım işlemleri tamamlanır ve Özel Fon Portföy Raporuna işlenir.

(4) İhaleye katılmadan piyasadan DİBS alımı yapılacaksa, Özel Fon mal varlığının değerlendirildiği bankalarla görüşülerek faiz oranları karşılaştırılıp, en yüksek faiz oranını veren bankada değerlendirilmek suretiyle alım yapılır.

Özel Fon mal varlığının getirisinin hesaplanması

MADDE 10 – (1) Özel Fon mal varlığının getirisi, Kurulun bireysel portföylerin ve kolektif yatırım kuruluşlarının performans sunumuna, performansa dayalı ücretlendirilmesine ve kolektif yatırım kuruluşlarını notlandırma ve sıralama faaliyetlerine ilişkin esaslarını belirleyen düzenlemelerine uygun olarak hesaplanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Özel Fon Mal Varlığının İzlenmesi, Mutabakat ve Bilgilendirme
Özel Fon mal varlığının izlenmesi ve mutabakat

MADDE 11 – (1) Özel Fon mal varlığı günlük olarak Özel Fon Günlük Portföy Raporu ile takip edilir. Rapor; o güne ilişkin kasa mevcudu, vadeli ve vadesiz banka hesap bakiyeleri ile varsa DİBS’ler hakkında ayrıntılı bilgi içerir ve günlük olarak güncellenir. Rapor’un gün sonlarında alınan bir örneği dosyalanır.

(2) Gün sonlarında bankalardaki hesap bakiyeleri internet bankacılığı aracılığı ile kontrol edilir.

(3) Özel Fon mal varlığının değerlendirildiği bankalar ile ay sonlarında yazılı mutabakat yapılır. Bankalardan alınan aylık hesap özetleri ve varsa diğer belgeler dosyalanır.

Özel Fon mal varlığı hakkında bilgilendirme

MADDE 12 – (1) Özel Fon Günlük Portföy Raporu, aylık olarak bilgi vermek amacı ile ilgili ayın son iş günü Başkana iletilir.

(2) Özel Fon mal varlığı hakkında üçer aylık dönemler itibariyle Yönetim Kuruluna rapor sunulur. Raporda asgari olarak aşağıdaki bilgiler yer alır:

a) İlgili dönemin son iş gününe ait Özel Fon Portföy Raporu.

b) Özel Fon mal varlığının, banka ve yatırım aracı bazında dağılımı.

c) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesi çerçevesinde hesaplanan getiri bilgileri.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Özel Fonun muhasebe, hesap ve işlemleri

MADDE 13 – (1) Özel Fon mal varlığının muhasebe hesap ve işlemleri, YTM mal varlığından ayrı olarak izlenir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.