Damga Vergisi, Tapu Harcı ve KKDF Kesintisi Oranlarında Değişikliğe İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı (20.03.2017)

 

ÖZET
:
2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
-        Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri damga vergisi oranları,
-        gayrimenkullerin devir ve iktisabında alınan tapu harcı oranları
-        Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları Türk Lirası kredilerde KKDF kesintisi oranları
 yeniden belirlendi.
 
15/3/2017 tarihli ve 30008 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13/3/2017 tarihli ve 2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Eki Karar ile
 
-        488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan bazı kâğıtlara ait damga vergisi oranları,
-        492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin "I-Tapu İşlemleri" başlıklı bölümünün 20/a fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden alınan tapu harcı oranı
-        yurt dışından kullanılan bazı kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranları
yeniden belirlenmiştir.
 
 
I-DAMGA VERGİSİNE İLİŞKİN DÜZENLEME
 
2017/9973 sayılı BKK ile 
 
-        Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri,
 
-        Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri,
 
-        Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri,
 
-        Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri,
 
üzerinden Binde 9,48 oranında alınmakta olan damga vergisi oranı 15/03/2017 tarihinden geçerli olmak üzere “0” (sıfır) olarak belirlenmiştir.
 
 
II-HARÇLARA İLİŞKİN DÜZENLEME
 
30/9/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere, 492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin "I-Tapu İşlemleri" başlıklı bölümünün 20/a fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden "binde 20" nispetinde alınan tapu harcı, konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) "binde 15" olarak yeniden belirlenmiştir.
 
Bir başka deyişle, gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden (cebrî icra ve şüyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı “binde 20” nispetinde alınan tapu harcı, konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) 30/9/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil)  “binde 15” olarak uygulanacaktır.
 
 
III-KKDF’YE İLİŞKİN DÜZENLEME
 
Bankalar ve finansman şirketleri dışında, Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları Türk Lirası kredilerde (fıduciary işlemler hariç) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı; ortalama vadesi bir yıla kadar olanlarda %3’den %1’e, bir yıl ve üzeri olanlarda %0 (yüzde sıfır) olarak tespit edilmiştir. Buna göre Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları Türk Lirası kredilerde (fıduciary işlemler hariç) KKDF kesintisi oranları;
 
-        Ortalama vadesi bir yıla kadar olanlarda % 3’den % 1’e
-        Ortalama vadesi 1 yıl (1 yıl dahil) ile 2 yıl arasında olanlarda % 1’den % 0 (sıfır)’a
-        Ortalama vadesi 2 yıl (2 yıl dahil) ile 3 yıl arasında olanlarda % 0,5’den % 0 (sıfır)’a
düşürülmüştür.
 
Söz konusu BKK yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
 
Saygılarımızla…
 
 

“BKK 2017/9973 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranları ve 492 Sayılı HarçlarKanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifede Yer Alan Bazıİşlemler Üzerinden Alınan Harçlar ile Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Karar” tam metni için tıklayınız…>>>