Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı (17.04.2017)

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Taslağı

 
“02/11/2011 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 9 uncu, 25 inci ve 27 nci maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 26/12/2012 tarihli ve 28569 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin uygulanması sırasında karşılaşılan aksaklıkların giderilmesini ve mevzuata açıklık getirilmesini sağlamak amacıyla birtakım düzenlemeler yapılması, Yönetmelikte yer alan bazı ifadelerin daha anlaşılır kılınması amacıyla ibare değişikliklerinin yapılması ve değişiklikler sonrası oluşan yeni durum ve şartlar dikkate alınarak geçiş dönemi uygulamasına ilişkin düzenlemeler yapılması zorunluluğu doğmuştur.
 
Bu kapsamda, tüm kişi ve kuruluşlar Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağına ilişkin görüş ve önerilerini 02/06/2017 tarihine kadar hukuk@kgk.gov.tr elektronik posta adresine veya Kurumumuza yazılı olarak bildirebilirler.
 
GENEL GEREKÇE
26/12/2012 tarihli ve 28569 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin uygulanması sırasında karşılaşılan aksaklıkların giderilmesini ve mevzuata açıklık getirilmesini sağlamak amacıyla birtakım düzenlemeler yapılması, Yönetmelikte yer alan bazı ifadelerin daha anlaşılır kılınması amacıyla ibare değişikliklerinin yapılması ve değişiklikler sonrası oluşan yeni durum ve şartlar dikkate alınarak geçiş dönemi uygulamasına ilişkin düzenlemeler yapılması zorunluluğu doğmuştur.

Bilindiği üzere, bağımsız denetim gerek 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gerekse 660 sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 
Kurumumuza yetkilendirilmiş bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşlarınca, Kurumumuzun belirlediği esaslar çerçevesinde, denetçilik mesleğinin gerekleriyle etiğine uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda, bağımsız denetim faaliyetinin bağımsız denetçi veya bağımsız denetim kuruluşu tarafından gerçekleştirilmesinde özellikle denetimin yürütülmesinde yapılacak işler bakımından herhangi bir fark bulunmamaktadır. Dolayısıyla hem bağımsız denetimden beklenen kalite, güvence ve dolayısıyla kamu yararına sağlayacağı katkı düşünülerek hem de uygulamada birlik oluşturulmasını teminen, kendi nam ve hesabına bağımsız denetim faaliyeti üstelenenlerin de denetim kuruluşları gibi denetim ekibi kurması, kalite kontrol sistemi oluşturması gibi birtakım düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda, kendi nam ve hesabına bağımsız denetim faaliyetinde bulunanlar “serbest bağımsız denetçi” olarak adlandırılmış ve serbest bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklara bir kısım ilave şartlar belirlenmiştir. Ayrıca Yönetmelikte, sadece kendi nam ve hesabına denetim yapanları ifade eden ibareler, serbest bağımsız denetçi ibaresi ile değiştirilmiş; ancak tüm bağımsız denetçileri ifade eden ibareler aynen korunmuştur. Söz konusu değişikliklere denetçilerin uyum sağlaması amacıyla da yine bu Yönetmelikle geçici madde ile geçiş süresi öngörülmüştür.

Diğer yandan, denetçilerin sundukları hizmetteki kalitenin, bağımsız denetimden beklenen yararı karşılayacak nitelikte olabilmesi için denetçilerin mesleki bilgi ve becerilerinin yeterli bir seviyede tutulması gerekliliğinden hareketle öngörülen sürekli eğitim hükümleri ile ilgili yeni birtakım düzenlemeler yapılmış, bu kapsamda beş yılda bir karşılanması öngörülen sürekli eğitim süresi de Avrupa Birliği ülkeleri ile uyum sağlanması adına bir ve üç yıllık sürelere bağlanmıştır. Sürekli eğitim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin ise bağımsız denetim faaliyetinin durdurulacağı hüküm altına alınmıştır. Ayrıca denetim faaliyeti durdurulanların, durdurma kararı devam ettiği süre içinde yeni sözleşme yapamayacağı da Yönetmelikte yer alan yeniliklerdendir.

Taslak İçin Tıklayınız