4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/4)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/5) (25.04.2017)

25 Nisan 2017 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 30048


TEBLİĞ

Rekabet Kurumundan:

4054 SAYILI KANUN UYARINCA ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN
YAPACAKLARI ÖDEMELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/4)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/5)

MADDE 1 – 31/3/2017 tarihli ve 30024 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/4)’in 5 inci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “tahsilat birimi” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “tahsilat birimi” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.