2017 Yılı Denetim Kuruluşları ve Denetçilerin Gelir Bildirimlerine İlişkin Duyuru (03.05.2017)

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin (BDY) “Bildirimler” başlıklı 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine göre, denetim kuruluşları ve denetçiler son takvim yılına ait gelirlerini; BDY’nin  47 nci maddesinin birinci fıkrasına istinaden elektronik ortamda ve Mayıs ayının on beşinci gününün sonuna kadar Kurumumuza bildirmekle yükümlüdür.

Ancak yapılan gözetimlerde tespit edilen sorunlar karşısında, BDY’nin 34/1-d maddesi uygulaması ile ilgili aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.
1) Bir takvim yılı (örneğin, 01.01.2016-31.12.2016) içerisinde bağımsız denetim sözleşmesi imzalamış olan denetim kuruluşları ve denetçiler gelir bildiriminde bulunmalıdır.
2) Bir takvim yılında KAYİK denetimi üstlenip şeffaflık raporu yayımlayan ve söz konusu şeffaflık raporunda son takvim yılına ait gelirlerine yer veren denetim kuruluşlarının da gelir bildiriminde bulunması gerekmektedir.
3) Son takvim yılına ait gelirler bildirilirken;
kaynaklanan gelirler ayrı ayrı gösterilmelidir.
4) Tahsil edilip edilmediğine bakılmaksızın, denetim kuruluşları ve denetçiler, bir takvim yılı içerisinde gerçekleştirdikleri yukarıdaki faaliyetlerinden kaynaklanan gelirlerini bildirmelidir.
5) Bildirimler, izleyen yılın Mayıs ayının on beşinci gününün sonuna kadar “Sözleşme Bilgi Giriş Portalı” üzerinden Kurumumuza yapılmalıdır.
BDY’nin 34 üncü maddesi uyarınca son takvim yılına ait gelirlerin Kurumca belirlenen şekle aykırı olarak bildirilmesi ya da hiç bildirilmemesi durumunda, BDY’nin 40/1-ı maddesi uyarınca denetim kuruluşları ve denetçiler hakkında “Uyarı” yaptırımı ile denetim kuruluşları için ayrıca KHK’nın 26/3 maddesi uyarınca idari para cezası yaptırımı uygulanacaktır.
Duyurulur.