Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili (27.05.2017)

Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili


VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİLİ VE BAKANLAR KURULUNA TANINAN TECİL YETKİSİ

ÖZET
 : 6183 sayılı AATUH Kanuna eklenen 48/A maddesinde vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecil için özel bir düzenleme yapıldı. Bu kapsamda Bakanlar Kuruluna tecil süresini 60 aya kadar uzatmaya ve farklı faiz oranları belirleme konusunda yetki verildi
27 Mayıs 2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı 
Kanunlarda Ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun
 7’nci maddesi ile 6183 sayılı Kanuna 48 inci maddesinden sonra gelmek üzere “Vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili:” başlığını taşıyan 48/A maddesi eklenmiştir.
Maddeye göre Devlete ait olup Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen ve 213 sayılı Kanun kapsamına giren vergi, resim, harç ve cezalar ile bu alacaklara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammının vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş olmak ve aşağıdaki şartları taşımak koşuluyla vadesi bir yılı geçmemiş alacaklar, Maliye Bakanınca 36 ayı geçmemek üzere faiz ve teminat alınarak tecil olunabilecektir.

Bu düzenlemenin temel özelikleri aşağıdaki gibidir:
1) Yararlanma koşulları Madde hükmünden yararlanacak borçlunun;
1. Başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıl süreyle; ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması,
2. Başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait vergi beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş olması (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.),
3. Bu madde kapsamına giren ve başvuru tarihi itibarıyla vadesi 1 yılı geçmemiş borcunun borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmasına rağmen ödenememiş olması,
gerekmektedir.
Bu madde ile 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil edilen veya özel kanunlara göre ödeme planına bağlanan borcun bulunması madde hükmünden yararlanılmasına engel teşkil etmemektedir.
2) Uygulanacak faiz oran
Tecil edilen alacaklara, 48 inci maddeye göre belirlenen oranda faiz tatbik edilecektir. Halen bu oran, % 1 oranında uygulanmaktadır.
3) Teminat aranılması
Amme borçlusunun alacaklı tahsil daireleri itibarıyla tecil edilen borçlarının toplamı beşyüz bin Türk lirasını (bu tutar dâhil) aşmadığı takdirde teminat şartı aranmaz.

Bu tutarın üzerindeki amme alacaklarının tecilinde, gösterilmesi zorunlu teminat tutarı beşyüz bin Türk lirasını aşan kısmın %25’idir.