SGK Borçlarının Yeniden Yapılandırılması (29.05.2017)

 

ÖZET : 27 Mayıs 2017 tarihli 30078 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7020 sayılı yasa ile, 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin olup ödenmemiş olan; işçi, esnaf ve memurlara ilişkin sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri, emekli olduktan sonra işverenin yanında çalışanların sosyal güvenlik destek primleri, isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primleri, emekli olduktan sonra ticari faaliyet yapması nedeniyle emekli aylıklarından kesilen sosyal güvenlik destek primleri, 31.03.2017 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikli inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primleri, idari para cezaları, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payları, işveren , sigortalı ve üçüncü şahısların iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçlar ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları yeniden yapılandırılmaktadır. Uygulamanın usul ve esasları aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
 
A) YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN KURUM ALACAKLARI:
 
1- 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin olup, 31.8.2017 tarihine kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan;
 
a)     İşçi, esnaf ve memurlara ilişkin sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri, emekli olduktan sonra işverenin yanında çalışanların sosyal güvenlik destek primi,
b)     30.06.2017 tarihi itibariyle ödeme imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi,
c)      Emekli olduktan sonra ticari faaliyet yapması nedeniyle emekli aylıklarından kesilen sosyal güvenlik destek primi (2016/Şubat itibariyle kaldırıldığından bu ay öncesi borçlar),
d)     2017 yılı Mart ayı sonuna kadar işlenen fiillere ilişkin olup, 31.8.2017 tarihine kadar tebliğ edildiği halde ödenmemiş olan idari para cezası,
e)      Damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,
f)        27.05.2017 tarihinden önce asılları ödenen alacakların henüz ödenmemiş olan fer’ileri,
g)      5510 sayılı Kanunun ek 5 ve ek 6 ncı maddeleri kapsamında sigortalı olanlara ait sigorta primi,
h)     2925 sayılı Kanun kapsamındaki tarım sigortalılarına ilişkin sigorta primi,
 
2- 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin olup, 27.5.2017 tarihine kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan;
 
a-      31.03.2017 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikli inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ,
b-      İşveren , sigortalı ve üçüncü şahısların iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçlar (SGK’ nın Rücuan alacakları) ,
bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı ( Rücuan alacaklarda kanuni faiz) alacakları yapılandırma kapsamına alınmıştır
 
ÖNEMLİ NOT: 6111 sayılı Kanun, 6552 sayılı Kanun ile 6736 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırılan ve  27.05.2017 tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden borçlar, 7020 sayılı Kanuna göre yapılandırma kapsamında girmediğinden borçlu işverenlerimizin mağdur olmamaları için daha önce yapılandırılan borçların peşin veya taksitlerini süresinde ödemeleri gerekmektedir.
 
Özellikle 6736 sayılı Kanuna göre yapılandırılan borçların ilk taksit son ödeme süresi 31.05.2017, ikinci taksit son ödeme süresi 30.06.2017  olduğundan ve ilk iki taksiti ödemeyenlerin yapılandırma haklarını yitireceğinden mutlaka ilk iki taksitlerini süresinde ödemeleri gerekmektedir. Aksi taktirde borçlarını süresinde ödemeyen bu kapsamdaki işverenler, 27 Mayıs 2017 tarihli 30078 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7020 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanamayacağından cebri icra işlemleriyle karşı karşıya kalacaklardır.
 
 
 
ÖRNEK 1: İşverenin 2015/Ocak-2017 Mart dönemine ilişkin borcu olduğunu ve 2016/Haziran ayı ve öncesine ilişkin borçlarını 6736 sayılı yasaya göre yapılandırdığını varsayalım. Bu durumda işveren sadece 01.07.2016-31.03.2017 dönemine ait borçları için 7020 sayılı Kanuna göre yapılandırma haklarından yararlanacaktır. İşveren 6736 sayılı Kanuna göre yapılandırdığı borçlarını ilgili Kanun hükümlerine göre ödemediği için yapılandırılmasının bozulması halinde, bu borçlar için 7020 sayılı yasa hükmünden de yararlanamayacağı için hakkında cebri icra yöntemleri uygulanacaktır.
 
 
B) BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ
 
İşverenlerimiz bu yazının (A) bölümünde belirtilen borçlarını yapılandırabilmeleri için 30.6.2017 tarihi mesai bitimine kadar Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgi ünitesine şahsen veya posta ile ya da 30.6.2017 saat 23.59 a kadar e-sigorta yoluylabaşvuruda bulunmaları gerekmektedir.
 
Sosyal Güvenlik Kurumunun daha önceki uygulamalarında olduğu gibi ;
 
ü -İşverenin aynı veya farklı illerde birden fazla işyerinin bulunması halinde her bir işyeri için ayrı ayrı başvuruda bulunulması gerekmekle birlikte, başvuru süresi içinde bazı işyerleri için yapılandırma başvurusunda bulunulduğu halde bazı işyerleri için yapılandırma başvurusunda bulunulmadığı durumlarda, süresi içinde yapılan başvurusunu 31.8.2017 tarihine kadar ispat ederek ve yazılı olarak başvuruda bulunmak kaydıyla, bu işyerleri için de süresi içinde başvuruda bulunulmuş kabul edilecektir.
 
ü -Yine işverenlerin, işçi, esnaf ve memurlara ilişkin sigorta prim borçları için ayrı ayrı başvuruda bulunmaları gerekirken yalnızca biri için süresi içerisinde başvuruda bulunulmuş olması halinde 31.8.2017 tarihine kadar yazılı olarak başvuruda bulunmak kaydıyla, diğer borç türleri için de başvuruda bulunmuş kabul edilecektir.
 
ü -SGK’ ya borçlu olan şirketin yapılandırmaya başvurmamasına rağmen, ortakların başvuru süresi içinde kendi hisselerine düşen borçları için yapılandırma talebinde bulunmaları halinde bu talepleri geçerli kabul edilecektir.
 
ü -SGK’ na borçlu olmalarına rağmen, yapılandırma başvurusunda bulunmayan şirketlerin, şirket ortaklığı/şirket müdürlüğü/yönetim kurulu üyeliği (vb.) sona erenlerin sorumlu olduğu dönemlerden kaynaklanan borçları için yapılandırma başvuru süresi içindeki talepleri geçerli kabul edilecektir.
 
ü -634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda yer alan kat maliklerinin her bir kat malikinin kendi hissesine düşen borcunu yapılandırmak istemesi halinde bu talepler de manuel olarak hesaplanmak suretiyle kabul edilebilecektir.
 
ü Adi ortaklıklarda, ortaklardan her biri, ortaklığa ait borcun tamamından sorumlu olduğundan, adi ortakların kendi hisselerine düşen kısmı değil, adi ortaklığın kapsama giren borcunun tamamı 7020  sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılacaktır.
 
ü -5510 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre, alt işverenlerin SK’ ya olan borçlarından, alt işveren ile birlikte asıl işveren de sorumlu tutulduğundan alt işvereni bulunan işverenlerin, 7020 sayılı Kanun kapsamına giren borçları için başvuruda bulunmaları halinde, asıl işverenin borçlarının yanı sıra alt işverenlerin borçları da yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.
 
ü -Asıl işverenin başvuruda bulunmamasına rağmen alt işverenin kendi borcu için 7020 sayılı Kanuna istinaden başvuruda bulunması halinde, başvuruda bulunan alt işverenin kapsama giren borcu yapılandırılacaktır.
 
ü -Kuruma borcunun olmaması nedeniyle başvuru süresi içerisinde yapılandırma başvurusunda bulunmayan işverenin, 31.8.2017 tarihine kadar mahkeme kararı, denetim raporu, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilgi ve belgelerden dolayı tahakkuk eden bir borcun oluşması ve işverenin bu borcu yapılandırma talebinde bulunması halinde, işverenin süresinde yapılandırma talebinde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın başvurusu kabul edilecektir.
 
ü -7020 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 27.05.2017 tarihten önce 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden borçlarını tecil ve taksitlendirilmiş olan borçluların, bu borç için yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmaları halinde tecil ve taksitlendirme işleminin 7020 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 27.05.2017 tarih itibariyle bozma koşuluna girip girmediği kontrol edilecek olup tecil ve taksitlendirme işleminin bu Kanunun yürürlüğe girdiği 27.05.2017 tarihi itibariyle;
 
ü -Bozma koşuluna girmiş olduğunun anlaşılması halinde gerekli bozma işlemi yapılarak kalan borç yapılandırılacaktır.
 
ü -Bozma koşuluna girmemiş olduğunun anlaşılması halinde ise tecil ve taksitlendirmenin durdurma işlemi yapılarak kalan taksit tutarlarına ilişkin alacak asılları yeniden yapılandırma kapsamında değerlendirilecektir.
 
 
C-BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASININ HESABI
C.1. Alacak asıllarının yeniden yapılandırılması
 
Bu yazının (A) bölümünde belirtilen alacak asıllarına, ödeme vadesinin sona erdiği tarihten, 27.05.2017 tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları basit usulde uygulanmak suretiyle, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine tahsil edilecek tutar hesaplanacaktır.
Buna göre;
 
-          31.12.2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranları,
-          1.1.2005 tarihinden 31.12.2013 tarihine kadar üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranları,
-          1.1.2014 tarihinden 31.10.2016 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları,
-          1.11.2016 tarihinden itibaren (kanunun yayımlandığı ay da dahil olmak üzere) aylık % 0.35 oranı basit usulde uygulanmak suretiyle gecikme cezası ve gecikme zammı yerine tahsil edilecek tutar hesaplanacaktır. Gecikme cezası ve gecikme zammı yerine dikkate alınacak tutarın hesaplanması sırasında, esas alınacak oran TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları artı (+) değerler toplanmak, eksi (-) değerler düşülmek suretiyle hesaplanacaktır.
 
 
 
 
ÖRNEK 2: (A) Limited Şirketinin 5510 sayılı Kanunun 4/1-a maddesi kapsamında çalıştırmış olduğu sigortalılara ait 2016/Kasım  ayına ilişkin düzenlemiş olduğu aylık prim ve hizmet belgesinden kaynaklanan sigorta primi borç aslının 4.000,00 TL olduğu varsayıldığında;
 
Söz konusu borcun ödeme vadesinin 31.12.2016 tarihinde sona ermesi nedeniyle, 1.1.2017 tarihinden itibaren 27.05.2017 tarihine kadar, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları ( eksi nitelikli olanlar düşülmek, artı nitelikli olanlar birbiri ile toplanmak, Kanunun yürürlüğe girdiği ay için de bir önceki ayın Yİ-ÜFE oranı esas alınmak kıst hesaplanmak) asıl alacağa basit usulde uygulanmak suretiyle, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine dikkate alınacak Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacaktır.
 
 
C.2. Aslı ödenmiş fer’i alacaklar için hesaplama
 
Bu yazının (A) bölümünde belirtilen alacak asıllarının 27.05.2017 tarihten önce ödenmiş olmasına rağmen  fer’ilerinin ödenmemiş olduğu durumlarda, fer’i alacaklara Kanunun yürürlük tarihi olan 27.05.2017 tarihine kadar sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümleri doğrultusunda hesaplanan tutarın % 40’ı yeniden yapılandırmaya esas alınacaktır.%60 lık kısmı ise silinecektir.
 
C.3. İdari para cezası alacakları için hesaplama
 
31/3/2017 tarihi ve öncesinde işlenen fiillere ilişkin olup ilk taksit ödeme süresi olan 31/8/2017 tarihine (bu tarih dahil) kadar tebliğ edilmiş idari para cezası alacak asıllarının % 50’si ile bu tutara ödeme vadesinin sona erdiği tarihten Kanunun yayımlandığı 27.05.2017 tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için gecikme cezası ve gecikme zammı yerine,  Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesap edilen tutarın ilave edilmesi suretiyle yapılandırma kapsamında ödenecek tutar tespit edilecektir.
 
Bu durumda idari para cezası asıllarının %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.
 
 
 
 
D) İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI, MALULLÜK, ADİ MALULLÜK VE ÖLÜM HALLERİ İLE GENEL SAĞLIK SİGORTALISINA VE BUNLARIN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİŞİLERE YÖNELİK FİİLLER NEDENİYLE ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ BULUNULAN ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI:
 
İş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik (kasıt, kusur, ihmal, ve hata içeren) fiiller nedeniyle açılan rücuan alacak davaları sonucunda verilen mahkeme kararları ile belirlenen borçlar için 30.06.2017 tarihine kadar yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulması halinde, bahse konu alacak asıllarına, kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından 27.05.207 tarihine kadar geçen süre için TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları basit usulde uygulanmak suretiyle, kanuni faiz yerine tahsil edilecek tutar hesaplanacaktır.
 
Açılan rücuan alacak davaları sonucu verilen kararlarda, gelir bağlamaların onay tarihinden, masrafların ise sarf ve tediye tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte tahsiline hükmedilmektedir. Dolayısıyla, gelir bağlamalar için onay tarihinden, masraflar için ise sarf ve tediye tarihinden 27.05.207 tarihine kadar TEFE/ÜFE hesaplaması yapılacaktır.
 
Hesaplanan tutarın (D ) bölümünde belirtilen usul ve esaslara göre ödenmesi halinde ise, bu alacaklara uygulanmış olan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilecektir. Mahkeme masrafları ile vekalet ücretleri yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilmeyecektir.
 
 
E) YENİDEN YAPILANDIRILAN BORÇLARIN PEŞİN VEYA TAKSİTLER HALİNDE ÖDENMESİ
E.1. Peşin ödenecek tutarın hesaplanması ve borcun ödeme süresi
 
Borçlu işverenlerimizin 30.6.2017 tarihine kadar başvuruda bulunmaları ve peşin ödemenin tercih edilmesi halinde, alacak aslı (idari para cezası alacakları için alacak aslının % 50’si) ile bu alacaklara ödeme süresinin bittiği tarihten Kanunun yayımlandığı 27.05.2017 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınmak suretiyle hesaplanan tutarın tamamının 31.08.2017 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.
 
 
 
Hesaplanan tutarın;
-          İlk taksit ödeme süresi olan 31.08.2017 tarihinde tamamen ödenmesi halinde, bu tutara 27.05.2017 tarihinden, ödeme tarihine kadar geçen süre için gecikme cezası, gecikme zammı ve faiz uygulanmayacak,
-          İlk taksit ödeme süresi olan 31.08.2017 tarihinde tamamen ödenmesi halinde, fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar üzerinden ayrıca % 50 indirim yapılacaktır.
 
E.1.1. 2017/Mart ayı sonuna kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının Kanunun yayım tarihi olan 27.05.2017 tarihine kadar işverene tebliğ edilmiş olması ve peşin ödeme seçeneği ile yapılandırma başvurusunda bulunulmuş olması halinde, söz konusu borcun tamamının varsa diğer borçlarla birlikte en geç 31/8/2017 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.
 
 
E.2. Taksitler Halinde ödenecek tutarın hesaplanması ve taksitlerin ödenme süreleri
Borçlu işverenlerimiz, bu yazının (A) bölümünde belirtilen borçlarını, ikişer aylık süreler itibariyle olmak üzere 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödenmesi mümkün bulunmaktadır. Borçlarını taksitler halinde ödemek isteyen borçluların, yapılandırma başvuru formundaki bu taksit sürelerinden birini seçmeleri gerekmektedir.
 
Yapılandırma başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceği beyan edilmemişse,  borcun azami taksit süresi içinde ödeneceği kabul edilerek işlem yapılacaktır.
 
Kapsama giren tüm borç türleri için aynı ödeme şekli (peşin veya taksitle) tercih edilebileceği gibi bir borç türü için peşin, diğer borç türleri için taksitle ödeme yolu veya bir borç türü için farklı sayıda taksit, diğer borç türü için farklı sayıda taksit de seçilebilecektir. Örneğin borçlu işveren 4/b prim borçları için (bağ-kur borçları)peşin ödemeyi seçerken, çalıştırdığı 4/a kapsamındaki sigortalılardan kaynaklanan prim borçlarını taksitler halinde ödemeyi tercih edebilecektir.
 
Taksitle yapılacak ödemelerde; seçilen vadeye göre Yİ-ÜFE ile güncellenen toplam borç Altı eşit taksit için (1,045), Dokuz eşit taksit için (1,083), On iki eşit taksit için (1,105), On sekiz eşit taksit için (1,15) katsayılarıyla çarpılarak bulunan tutar taksit sayısına bölünerek ödenecek tutar hesaplanacaktır. Tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması halinde ödenecek tutar katsayıya göre düzeltilecektir.
 
E.2.2. 2017 Mart ayı sonuna kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının 7020 sayılı Kanunun yayım tarihi olan 27.05.2017 tarihine kadar tebliğ edilmiş olması ve 7020 sayılı Kanuna göre taksitle ödeme başvurusunda bulunulmuş olması halinde, söz konusu borçlar varsa diğer borçlarla birlikte yapılandırılacaktır.
 
E.3. İl özel idareleri ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile spor kulüplerince ikişer aylık dönemler halinde, yirmi dört(24), otuz (30) veya azami otuz altı (36) eşit taksitte ödenebilir.
 
E.4. Belediyeler için azami taksit sayısı 144 ay olup genel bütçe paylarından yüzde 40 oranı dikkate alınmaksızın aylık kesilecektir.
 
 
F) YENİDEN YAPILANDIRMA HAKKININ YİTİRİLMESİ
 
F.1. Peşin ödeme yolunu tercih etmiş olan borçlular, 7020 sayılı Kanun uyarınca ödemeleri gereken tutarları, en geç 31/8/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödememeleri veya aynı tarihe kadar peşin ödeme taleplerini taksitle ödeme talebine dönüştürüp ilk taksit ödemesini de yine en geç 31.8.2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapmamaları halinde yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkını kaybedeceklerdir.
 
F.2. Taksitle ödeme yolu tercih edilmiş olmasına rağmen ilk iki taksitin süresinde (31.08.2017 ve 31.10.2017 tarihlerinde) ve tam olarak ödenmemesi halinde 7020 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır.
 
F.3. Taksitle ödeme yolu tercih edilmiş olmasına rağmen ilk iki taksitin süresinde(31.08.2017 ve 31.10.2017 tarihlerinde) ve tam olarak ödenmesi kaydıyla, bir takvim yılı içinde yasal süresi içinde ödenmemiş veya eksik ödenmiş ikiden fazla taksitin bulunması ya da bir takvim yılında ikiden fazla olmamakla birlikte ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerin en geç son taksiti  izleyen ayın sonuna kadar geç ödeme zammı ile birlikte ödenmemesi halinde, ödenmeyen taksitler yönünden 7020 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır.
 
F.4. 7020 sayılı Kanunun fıkrası uyarınca, borçlarını anılan Kanuna göre taksitle ödemek amacıyla başvuruda bulunan borçlularca, 2017 yılı Ağustos ayı  primlerinden başlanılarak, bir takvim yılı içinde ikiden fazla cari aya ilişkin sigorta primlerinin veya işsizlik sigortası primlerinin, çok zor durum hali olmaksızın ödenmemesi veya yasal süresi dışında ödenmesi ya da eksik ödenmesi halinde, kalan taksitler için bahse konu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır.
 
ÖRNEK 3: İlk taksit ödeme yükümlülüğü 31.8.2017 tarihinde başlayan (A) Limited Şirketince, çok zor durum hali olmadan 2017/Ağustos ve Eylül aylarına ait sigorta primlerinin ödenmediği, 2017/Ekim ayına ilişkin sigorta priminin ise yasal süresi dışında ödendiği tespit edildiği varsayıldığında, bir takvim yılı içinde ikiden fazla cari aya ilişkin sigorta primlerinin ödeme yükümlülüğünün çok zor durum hali olmaksızın yerine getirilmemiş olması halinde, ödeme vadesi 1.12.2017 tarihinden sonra gelen taksitler yönünden, bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır.
 
Yine 31.08.2017 tarihinde ödenmesi gereken ilk taksitin ödenmemesi halinde de yapılandırma hakkı kaybedilecektir.
 
G ) BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI HALİNDE İŞVERENE SAĞLANAN FAYDALAR
 
G.1. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan borçlar ile 4/b kapsamında sigortalı olanların borçları için 7020 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulması halinde, başvuruda bulunulan tarihten itibaren, yapılandırma kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş başkaca borçların bulunmaması, yapılandırmaya ilişkin ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kaydıyla, sigorta primi teşvik, indirim ve desteklerden yararlanılması mümkün olacaktır.
 
ÖRNEK 4 : (A) Anonim Şirketinin 7020 sayılı Kanun kapsamında 30/6/2017 tarihinde yeniden yapılandırma başvurusunda bulunduğu ve yapılandırma kapsamına girmeyen 2017/Nisan ayına ilişkin prim borcunun bulunduğu varsayıldığında, anılan işverenin 2017/Mayıs  ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi için teşviklerden yararlanması mümkün bulunmamaktadır.
Kurumumuza olan borçları 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılmış işverenlerin yapılandırma kapsamındaki ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemiş olmaları nedeniyle, yapılandırma işleminin bozulduğu durumlarda, bozma koşulunun oluştuğu aydan itibaren, bahse konu borçlar ödenmediği sürece sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanılması mümkün değildir.
 
ÖRNEK  5:(A) Anonim Şirketinin 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırdığı borçların ilk taksit ödeme süresi 31.08.2017 dir. İşveren, bu tarihte borcunu ödemediği durumda teşviklerden 2017/ Ağustos ayı itibariyle yararlanamayacaktır.
 
G.2.  İhalelere katılmak amacıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olup olmadığına ilişkin yazı talep eden işverenlerin, 27.05.2017 tarihi itibariyle hesaplanan borçları ile 7020 sayılı Kanun kapsamına girmeyen ve ihale tarihi itibariyle hesaplanan borçlarının toplamının yapılandırılması halinde;
 
-          Peşin ödeme yolunu tercih eden borçlulara, 7020 sayılı Kanun uyarınca yeniden yapılandırılmış olan borçlarının (idari para cezası borçları hariç) tamamını ödedikleri tarih itibariyle,
-          Taksitle ödeme yolunu tercih eden borçlulara, 7020 sayılı Kanun kapsamına girmeyen muaccel borçları ile yapılandırılmış olan borçlarından (idari para cezası borçları hariç) ilk taksitin ödenmiş olması  ve 7020 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanma hakkının devam etmesi kaydıyla,
kapsama giren borçların en geç ihale tarihi veya önceki bir tarih itibariyle yeniden yapılandırılmış olması halinde, yeniden yapılandırılmış borçlara ilişkin yapılandırma anlaşmasının bozulmamış olması ve vadesi geçtiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerin ihale tarihine kadar hesaplanacak faizi ve yeniden yapılandırma kapsamına girmeyen diğer borçlarla birlikte ödenmesi veya toplam borç tutarının Kamu İhale Genel Tebliğinde  belirtilen sınırların altında olması halinde, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu yoktur yazısı verilecektir.
 
G.3. 7020 sayılı Kanunun uyarınca yapılandırma başvurusunda bulunulması halinde kapsama giren borçlarla ilgili tatbik edilen hacizler, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak, söz konusu ödemelere isabet eden tutardaki teminatlar ise iade edilecektir.
 
G.4. 7020 sayılı  Kanuna göre taksitlendirilmiş veya yapılandırılmış borçlarına ilişkin ödeme yükümlülüklerini yerine getirenler, bu maddeye göre yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri kaydıyla genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlatılacaktır.
H) DİĞER HUSUSLAR
 
H.1. 7020 sayılı Kanunda öngörülen yapılandırma hükümlerinden yararlanmak üzere e-sigorta kanalıyla veya diğer yollarla başvuran borçluların, kapsama giren borçları nedeniyle dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri veya kanun yollarına başvurmamaları şarttır.
 
H.2. 7020 sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırılan borçların bankalar kanalıyla ödenmesi mümkün olduğu gibi, kredi kartı veya banka kartı ile ödenmesi de mümkün bulunmaktadır.
 
Saygılarımızla….
 
 
“7020 Sayılı Kanun Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” tam metni için tıklayınız..>>>