Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyetine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Revize Edilerek Yeniden Hazırlandı. (30.05.2017)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’dan:

 
 
 VERGĠ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: …….) 
 
 
Giriş
MADDE 1 - (1) 11/04/2012 tarihli ve 28261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 69 Seri No.lu ve 06/06/2012 tarihli ve 28315 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 70 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğleri ile 15/06/2013 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (427, 437, 450, 465, 466 ve 473 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri İle değişen güncel hali ) uyarınca, perakende olarak mal satışında veya hizmet ifasında bulunan birinci ve ikinci sınıf tüccarların 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na (213 sayılı Kanun) göre fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde 6/12/1984 tarihli ve 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna (3100 sayılı Kanun) göre kullanmak zorunda oldukları ödeme kaydedici cihazların (ÖKC) yerine, mükelleflerin 2014 yılı satışları ile gayri safi iş hasılatının tutarı, kullanmakta olunan ÖKC’lerin niteliği ve faaliyet alanları dikkate alınarak kademeli bir geçiş takvimi çerçevesinde “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları” (YN ÖKC) kullanma mecburiyeti getirilmiştir.
(2)     Mezkûr Genel Tebliğler uyarınca getirilen kademeli geçiş takvimine göre;
a)               3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına göre ÖKC kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli cihazları 1/10/2013 tarihinden itibaren,
b)           Yol kenarı otopark hizmeti veren mükellefler YN ÖKC’lerden EFT-POS özelliği olan cihazları 1/10/2013 tarihinden itibaren,
c)          (a) ve (b) bentleri dışında kalan mükelleflerden 2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı:
-     1 milyon TL'yi aşan mükellefler için, 1/4/2016 tarihinden itibaren,
-      1 milyon TL'den 500 Bin TL'ye kadar olan mükellefler için, 1/7/2016 tarihinden itibaren,
-      500 Bin TL ile 150 Bin TL arasında olan mükellefler için, 1/10/2016 tarihinden itibaren,
-     150 Bin TL'den az olan mükellefler için, 1/1/2018 tarihinden itibaren,
 

 

ç) Nitelikleri 10/5/1991 tarihli ve 20867 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ Seri No: 31'de belirlenmiş olan "Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihazları" kullanan mükellefler için YN ÖKC kullanma mecburiyetinin başlama tarihi; bu tür cihazların, aynı veya şube şeklindeki işyerlerinde çok sayıda kullanılıyor olmaları, birbirleri ile olduğu kadar değişik çevre birimleri ile de entegre olacak şekilde kullanılmaları, farklı teknik özelliklere sahip olmaları gibi nedenlerle ve bu cihazların kullanıldığı işyerlerinin YN ÖKC sistemine en uygun şekilde entegrasyonunu sağlamak amacıyla, yukarıda yer verilen yıllık satış ve gayri safi iş hasılatı tutarlarına bağlı olmaksızın, 1/1/2018 tarihinden itibaren,

 

 

d)               1/1/2015 ila 31/12/2015 tarihleri arasında işe başlayan mükellefler 1/1/2017 tarihinden itibaren,
e)          1/1/2016 tarihinden sonra işe başlayacak mükellefler işe başlama tarihinden itibaren 30 gün (kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün) içinde,
eski nesil ödeme kaydedici cihazlar yerine YN ÖKC’leri kullanma mecburiyeti getirilmiştir.
(3)      YN ÖKC kullanma mecburiyeti getirilen söz konusu mükelleflerden, aynı veya şube şeklindeki işyerlerinde çok sayıda ödeme kaydedici cihazı veya satış noktası cihazlarını, kurumsal satış veya muhasebe yazılım sistemleri ve değişik çevre birimleri (barkod sistemleri, banka vb. kuruluşlara ait EFT-POS cihazları ile diğer çevre birimleri) ile birlikte ve entegre  bir yapıda kullanan mükelleflerin; mevcut eski nesil ÖKC’lerini mali hafızaları doluncaya kadar kullanmaya devam etme koşullarının belirlenmesi, belli koşulları sağlamaları kaydıyla YN ÖKC kullanımından istisna tutulması ve bu mükelleflerce gerçekleştirilen perakende mal ve hizmet satışlarına ilişkin mali bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’na elektronik ortamda bildirilmesi usulü ile YN ÖKC’ler üzerinden veya bu cihazlara haricen bağlanacak banka vb. kuruluşlara ait EFT-POS cihazlarının ödeme onayı (provizyon) alma işlemlerine ilişkin esaslar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.
 
 
 
 Dayanak 
MADDE 2 – (1) 213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının
(1) numaralı bendinde Maliye Bakanlığının,
“Mükellef ve meslek grupları itibariyle muhasebe usul ve esaslarını tespit etmeye, bu Kanuna göre tutulmakta olan defter ve belgeler ile bunlara ilaveten tutulmasını veya düzenlenmesini uygun gördüğü defter ve belgelerin mahiyet, şekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya; bedeli karşılığında basıp dağıtmaya veya üçüncü kişilere bastırıp dağıtmaya veya dağıttırmaya, bunların kayıtlarını tutturmaya, bu defter ve belgelere tasdik, muhafaza ve ibraz zorunluluğu getirmeye veya kaldırmaya, bu Kanuna göre tutulacak defter ve düzenlenecek belgelerin tutulması ve düzenlenmesi zorunluluğunu kaldırmaya,”
(3) numaralı bendinde;
“Tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro film, mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında saklanması hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu şekilde tutulacak defter ve kayıtların kopyalarının Maliye Bakanlığında veya Muhafaza etmekle görevlendireceği kurumlarda saklanması zorunluluğu getirmeye, bu konuda uygulama usul ve esaslarını belirlemeye,”
(6) numaralı bendinde;
 

 

“Vergi güvenliğini sağlamak amacıyla niteliklerini belirleyip onayladığı elektrikli, elektronik, manyetik ve benzeri cihazlar ve sistemleri kullandırmaya, bu cihaz ve sistemler vasıtasıyla bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretlerin kullanılmasına ilişkin zorunluluk getirmeye, mükelleflere bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretlerin verilmesinde, mükelleflerin Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu bulunmadığına ilişkin belge arama zorunluluğu getirmeye, bu zorunluluk kapsamına girecek amme alacaklarını tür ve tutar itibarıyla tespit etmeye ve hangi hâllerde bu zorunluluğun aranılmayacağına, bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretlerin basımı, dağıtımı


 

ile sistemin kurulması ve işletilmesi hizmetlerinin, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi olmaksızın, süresi 5 yılı geçmemek üzere ve  4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (5 inci maddesinin beşinci fıkrası hariç) hükümleri çerçevesinde; yetkilendirilecek gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilmesine, bu hizmetlerde ve yetkilendirilecek gerçek veya tüzel kişilerde bulunması gereken özellikleri, yetkilendirilecek gerçek veya tüzel kişilerin  faaliyetlerinin yönlendirilmesi, izlenmesi, denetlenmesi, yetkilendirmenin sonlandırılması ve bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye,”
yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.
(2)              3100 sayılı Kanunun “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde:
Maliye Bakanlığı, ödeme kaydedici cihazların kullanılmalarıyla ilgili olarak, bu Kanunla belli edilen hususlar dışında uyulması gereken usul ve esasları belirlemeye ve bunlarda değişiklik yapmaya yetkilidir."
hükmüne yer verilmiştir.
 
 
 
 Mevcut Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Mali Hafızaları Doluncaya Kadar Kullanma Ġmkanı Getirilen Mükellefler 
MADDE 3- (1) Bu Tebliğin 1 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer verilen esaslara göre YN ÖKC kullanma mecburiyeti getirilmiş bulunan mükelleflerden; aynı veya şube şeklindeki işyerlerinde çok sayıda ödeme kaydedici cihazı kurumsal satış veya muhasebe yazılım sistemleri ve değişik çevre birimleri (barkod sistemleri, banka vb. kuruluşlara ait EFT-POS cihazları ile diğer çevre birimleri) ile birlikte ve entegre bir yapıda kullanan ve bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bu fıkranın aşağıdaki bentlerinde belirtilen  şartlardan en az ikisini sağlayan veya toplam 20 ve üzerinde ÖKC’ye sahip olan mükelleflerin, bu Tebliğin 4 üncü maddesinde belirtilen şartları yerine getirmeleri koşuluyla, işletmelerinde mevcut eski nesil ÖKC’lerini cihazın alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 10 yılı geçmemek üzere mali hafızaları doluncaya kadar kullanmaları mümkün bulunmaktadır.
(a)     2016 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı toplamının 10 milyon TL’yi aşması,
(b)    2016 yılı bilanço aktif toplamının 10 milyon TL’yi aşması,
(c)     2016 yılı  bilanço öz sermaye veya öz kaynak toplamının 1 milyon TL’yi aşması.
(2) Bu maddenin (1) numaralı fıkrası uyarınca, işletmelerinde mevcut eski nesil ÖKC’leri kullanma imkanı getirilen mükellefler, söz konusu cihazların mali hafızalarının dolması veya cihaz alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 10 yıllık sürenin geçmiş bulunması halinde, anılan cihazları mali hafıza değişimine tabi tutmaksızın 15/05/2004 tarih ve 25463 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 60 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğde belirlenen esaslara göre hurdaya ayırmak ve yerlerine YN ÖKC satın alarak kullanmaya başlamak mecburiyetindedirler.
 

 

(3) Bu maddenin (1) numaralı fıkrası kapsamına giren ve 4 üncü maddenin (1) numaralı fıkrasında belirtilen şartları yerine getirerek mevcut eski nesil ÖKC’lerini, cihazın alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 10 yılı geçmemek üzere mali hafızaları doluncaya kadar kullanmaya devam edebilecek mükellefler; bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce  kullanmaya  başladıkları  YN  ÖKC’lerini,  ÖKC  fişlerinin  veya  fatura  bilgi fişlerinin

 

 

(matbu, e-Fatura veya e-Arşiv fatura bilgi fişleri) düzenlenmesi işleminde kullanmaya devam edeceklerdir.
 
 Mevcut Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Mali Hafızaları Doluncaya Kadar Kullanılabilmesi Ġçin Sağlanması Gereken ġartlar 
MADDE 4- (1) Bu Tebliğin 3 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamına giren mükelleflerin, işletmelerindeki mevcut eski nesil ÖKC’leri, cihazın alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 10 yılı geçmemek üzere mali hafızaları doluncaya kadar kullanmaya devam edebilmeleri için aşağıda belirtilen şartları birlikte sağlamaları gerekmektedir.
a) 1/1/2018 tarihinden önce, 397 ve 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde belirtilen e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına geçerek faturalarını e-Fatura ve/veya e-Arşiv Fatura olarak düzenlemek,
b) 1/1/2018 tarihinden önce, perakende mal satışı ve hizmet ifalarına ilişkin olarak 1/1/2018 tarihinden sonra düzenlenecek ÖKC fişlerine (perakende satış fişleri dahil) ait  günlük mali bilgileri ihtiva eden elektronik raporu bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen şekilde hazırlama ve belirtilen şekilde GİB bilgi sistemine e-Arşiv uygulaması aracılığı ile elektronik ortamda bildirebilecek alt yapıyı tesis etmek,
c) 1/1/2018 tarihine kadar, perakende mal satışı ve hizmet ifalarına ilişkin ÖKC’lerden düzenlenen ödeme kaydedici cihaz günlük kapanış (Z) raporlarına ait ilgili bilgileri (www.efatura.gov.tr) internet adresinde yayınlanacak “Perakende Mal Satışları İle Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu”nda yapılan açıklamalara uygun olarak, güvenli veri depolama ve sorgulama sistemlerinde (bu sistemlerin yazılım ve donanım alt yapısının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının geçerli olduğu yerlerde bulunması zorunludur ) muhafaza edecek ve GİB’in erişimine  sunacak alt yapıyı tesis etmek veya bir dış hizmet sağlayıcı tarafından bu niteliklere haiz oluşturulan alt yapı hizmetinden yararlanmak.
GİB, bu bentte belirtilen güvenli veri depolama ve sorgulama sistemlerine ilişkin sağlanması gereken teknik ve güvenlik gerekliliklerini, bunları tevsik eden bilgi ve belgeleri, bu sistemlerde oluşturulması veya muhafaza edilmesi istenen elektronik kayıtları ve bu sistemlerin denetim usul ve esaslarını (www.efatura.gov.tr) internet adresinde yer verilecek teknik kılavuzlarla belirlemeye ve değiştirmeye yetkilidir.
ç) 1/1/2018 tarihinden önce, başvuru usul ve esasları (www.efatura.gov.tr) internet adresinde yayınlanan başvuru kılavuzuna göre GİB’e elektronik ortamda başvurmak ve izin almak,
(2) Bu Tebliğin 3 üncü maddesi kapsamında yer almayan veya kapsamda yer almakla birlikte bu maddenin (1) numaralı fıkrasında belirtilen şartları sağlamayan birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, 213 sayılı Kanuna göre fatura vermek zorunda olmadıkları perakende mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin (427, 437, 450, 465, 466 ve 473 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri İle değişen güncel hali ) 4 üncü bölümünde belirtilen süreleri dikkate alarak, YN ÖKC’leri kullanmaya başlama mecburiyetleri bulunmaktadır.
 
 Perakende Mal SatıĢları ile Hizmet Ġfalarına ĠliĢkin Bilgilerin Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı’na Elektronik Ortamda Bildirilme Usulü 
 

 

MADDE 5- (1) Bu Tebliğin 3 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamına giren ve 4 üncü maddenin (1) numaralı fıkrasında belirtilen şartları yerine getiren mükellefler; 1/1/2018  tarihinden  itibaren  perakende  mal  satışları  ile  hizmet  ifalarına  ilişkin       olarak

 

 

ÖKC’lerden gerçekleştirilen satışlara ilişkin ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarında yer alan mali bilgileri (www.efatura.gov.tr) internet adresinde yayınlanacak “Perakende Mal Satışları İle Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu”nda belirtilen format ve standartta GİB tarafından belirlenen dönemler (günlük, haftalık veya aylık) itibariyle elektronik rapor olarak hazırlamak ve bu raporu gerçek kişiler için elektronik imza veya mali mühür ile tüzel kişiler için ise mali mühür ile onaylayarak GİB tarafından belirlenen süreler içinde e-Arşiv uygulaması aracılığıyla GİB bilgi sistemine elektronik ortamda bildirmek zorundadırlar.
(2) Perakende mal satışları ve hizmet ifalarına ilişkin düzenlenen ÖKC fişlerine ait elektronik ortamda hazırlanıp GİB’e iletilecek mali rapor içeriğinde, düzenlenen e-Fatura ve e-Arşiv Faturalara ait mali bilgilere (söz konusu fatura bilgilerinin bu uygulamaların işleyişi gereği GİB bilgi sistemlerinde yer alması nedeniyle) yer verilmeyecektir.
(3) Bu Tebliğin 3 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamına giren ve 4 üncü maddenin (1) numaralı fıkrasında belirtilen şartları yerine getiren mükellefler, ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait elektronik ortamda hazırlanıp GİB’e iletilecek mali rapor içeriğinde; kullanmakta  oldukları ÖKC’lerden  (YN ÖKC dahil)  düzenlenen günlük  kapanış
(Z) raporlarına ait mali bilgilere yer vermeleri gerekmektedir.
 
 Bütün SatıĢlarında Elektronik Ortamda Fatura Düzenleyen Mükellefler 
MADDE 6- (1) YN ÖKC kullanma mecburiyeti bulunan mükelleflerden, bu Tebliğin  3 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasında belirtilen nitelikleri taşıyan ( 2017 veya müteakip yıllarda işe başlayan mükelleflerde ise işe başlanılan veya müteakip yıllar için satış / gayri safi iş hasılatının 10 milyon TL’yi, bilanço aktif toplamının 10 milyon TL’yi, bilanço öz sermaye veya öz kaynak toplamının 1 milyon TL’yi aşması koşullarından en az ikisini sağlayan veya 20 den fazla ödeme kaydedici cihaza sahip olan ) mükelleflerin, e-Defter, e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına dahil olmaları ve perakende mal satışları ve hizmet ifaları dahil tüm satışlarında elektronik ortamda e-Fatura ve/veya e-Arşiv Faturası düzenlemeyi tercih ettiğini bağlı olduğu vergi dairesine yazılı olarak bildirmeleri halinde, perakende mal satışları ile hizmet ifalarının belgelendirilmesinde ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti bulunmamaktadır. Bu istisna söz konusu koşulları sağlayan mükelleflerce sonradan açılacak şube işyerleri için de geçerlidir. Ancak bu imkandan yararlanılması için (Portal yöntemine göre e-Arşiv Faturası düzenlenmesi hali hariç) düzenlenen e-Arşiv faturalarının bir örneğinin; gizliliği, bütünlüğü ve değişmezliği garanti edilecek ve GİB’in erişimine ve sorgulamasına açık olacak şekilde GİB’den e-Fatura saklama hizmeti verme izni bulunan kurumlarda muhafaza edilmesi zorunludur. Ayrıca, e-Arşiv Faturalarının düzenlenmesinde mükelleflere hizmet veren GİB’den izin alan özel entegratör kuruluşlar, düzenlenen her e-Arşiv Faturasının kendi bilgi işlem sistemleri aracılığı ile oluşturulmasını sağlamak ve düzenlenen her e-Arşiv Faturasının GİB’e e-Arşiv Raporu ile raporlanmasını garanti edecek tedbirleri almak zorundadırlar.
(2)     Bu maddenin (1) numaralı fıkrası kapsamına girmekle beraber, işletmelerinde YN ÖKC kullanmaya başlamış olan mükellefler, söz konusu YN ÖKC’lerini, e-Fatura veya e-Arşiv Faturalarına ait ÖKC Bilgi Fişlerinin düzenlenmesi işleminde kullanmaya devam edebilecekleri de tabiidir.
 

 

(3)      Bu maddenin (1) numaralı kapsamına dahil olarak tüm satışlarına e-Fatura veya e-Arşiv Fatura düzenleyen işletmeler, söz konusu e-Fatura ve e-Arşiv Faturalarında, mal satışları ile hizmet ifalarının tahsilat işlemlerinde kullandıkları banka vb. kuruluşlara ait (ödeme kuruluşları, elektronik para kuruluşları, yemek kartı kuruluşları, belediye yardım kuruluşları vb. diğer kuruluşlar dahil) EFT-POS cihazlarından gerçekleştirilen tahsilata  ilişkin müşteri slibinde yer alan temel bilgileri, e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına ilişkin teknik kılavuzlarda belirtildiği şekilde yer vermeleri gerekmektedir.

 

 

 
 
 Diğer Hususlar 
MADDE 7 - (1) Bu Tebliğin 4 üncü maddesinde belirtilen şartları sağlamak amacıyla, e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçilmesi, fatura verilme zorunluluğu olmayan perakende mal satışları ile hizmet ifalarında e-Fatura ve/veya e-Arşiv Faturası düzenleme mecburiyetini getirmemektedir. Bu tür satışların belgelendirilmesinde ÖKC fişlerinin düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.
(2) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren işe yeni başlayacak mükelleflerden, bu Tebliğin 6 ncı maddesinin (1) numaralı fıkrasında belirtilen koşulları sağlayamayanların, işe başlama tarihinden itibaren 30 gün (kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün) içinde, YN ÖKC alarak kullanmaya başlamaları gerekmektedir.
(3)   Bu Tebliğin 6 ncı maddesinin (1) numaralı fıkrasında belirtilen koşulları sağlayamayan ve bu Tebliğin yürürlük tarihinden sonra şube şeklinde işyeri açan mükelleflerin, şube işyerinin açıldığı tarihten itibaren 30 gün (kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün) içinde YN ÖKC alarak kullanmaya başlamaları gerekmektedir.
(4) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden geçerli olmak üzere; YN ÖKC’ler üzerinden veya bu cihazlara haricen bağlanacak EFT-POS cihazları üzerinden gerçekleştirilecek tahsilat işlemlerine ait banka vb. kuruluşlara (ödeme kuruluşları, elektronik para kuruluşları, yemek kartı kuruluşları, belediye yardım kuruluşları vb. diğer kuruluşlar dahil) ait ödeme onayı (provizyon) alma işlemleri, YN ÖKC TSM Merkezleri üzerinden gerçekleştirilme  zorunluluğu olmaksızın doğrudan banka vb. kuruluşlara ait bilgi sistemleri ile iletişim sağlanarak gerçekleştirilecektir. Bu amaçla YN ÖKC’lerin veya bunlara haricen bağlanacak EFT-POS cihazlarının uygulama yazılımları veya güvenlik yazılımlarının ilgili ödeme kaydedici cihaz firmaları, harici EFT-POS cihazlarını banka vb. kuruluşlara sunan firmalar ve bankalar tarafından en geç 1/1/2018 tarihine kadar güncellenmesi zorunluluğu bulunmaktadır.
(5) Basit/bilgisayar bağlantılı YN ÖKC’lere haricen bağlanacak banka vb. kuruluşlara ait (ödeme kuruluşları, elektronik para kuruluşları, yemek kartı kuruluşları, belediye yardım kuruluşları dahil) EFT-POS cihazlarının ÖKC’lerle entegre ve bağlantılı bir yapıda kullanılmasının (satış işleminin ÖKC’den başlatılıp, tahsil edilecek tutarın EFT-POS cihazına ÖKC’den otomatik olarak gönderilmesi ve satış işleminin ÖKC’den sonlandırılması) ve ÖKC’den bütünleşik fiş üretilmesinin (müşteri slip bilgisinin fiş içeriğinde yer alacak şekilde) ÖKC üreticilerinin sorumluluğunda sağlanması şartıyla; EFT-POS cihazı ile YN ÖKC arasındaki bağlantının ve iletişim protokolünün “Gelir İdaresi Başkanlığı ÖKC-Harici Donanım ve Yazılım Haberleşme Protokolü GMP-3” dokümanına göre gerçekleştirilmesi zorunluluğu bulunmamakta olup, banka vb. kuruluşlar ile ÖKC firmaları tarafından belirlenen serbest bir iletişim protokolünün de kullanılması mümkün bulunmaktadır.
Basit/bilgisayar bağlantılı YN ÖKC’leri kullanan mükelleflerin, bu cihazlara haricen bağlantısı gereken banka vb. kuruluşlara ait EFT-POS cihazlarını, ÖKC’lerle entegre ve bağlantılı bir yapıda (satış işleminin ÖKC’den başlatılıp, tahsil edilecek tutarın EFT-POS cihazına ÖKC’den otomatik olarak gönderilmesi ve satış işleminin ÖKC’den sonlandırılması) ve ÖKC’den bütünleşik fiş üretilecek şekilde (müşteri slip bilgisinin fiş içeriğinde yer alacak şekilde) kullanmaları zorunludur.
 

 

(6)   YN ÖKC’leri kullanan mükelleflerin, perakende mal ve hizmet satışlarının gerçekleştirilmesinde yararlandıkları satış uygulama yazılımları ve bunların üzerinde çalıştığı bilgisayar vb. donanımlar ile YN ÖKC’ler arasındaki bağlantı ve iletişimin “Gelir İdaresi Başkanlığı ÖKC-Harici Donanım ve Yazılım Haberleşme Protokolü GMP-3” dokümanında belirtilen iletişim protokolüne göre gerçekleştirilmesi zorunludur.

 

 

(7) Basit/bilgisayar bağlantılı YN ÖKC’lere haricen bağlanacak banka vb. kuruluşlara ait (ödeme kuruluşları, elektronik para kuruluşları, yemek kartı kuruluşları, belediye yardım kuruluşları dahil) EFT-POS cihazlarının ödeme kaydedici cihazlarla bağlantısının yapılması ile söz konusu EFT-POS cihazlarına ilişkin saha servislik hizmetleri (EFT-POS cihazının tamiri, bakımı, yazılımının güncellenmesi vb.) EFT-POS cihazının ait olduğu banka vb. kuruluş sorumluluğu altında, bunlar tarafından veya ÖKC firmaları tarafından gerçekleştirilebilecektir.
(8) Perakende mal satışları ve hizmet ifalarına ilişkin tahsilat işlemlerinde bilgisayar bağlantılı sistem mahiyetindeki eski nesil ÖKC’lerle birlikte kullanılan banka vb. kuruluşlara ait (ödeme kuruluşları, elektronik para kuruluşları, yemek kartı kuruluşları, belediye yardım kuruluşları dahil) harici EFT-POS cihazlarının, en geç 1.1.2018 tarihinden itibaren ÖKC ile bağlantılı ve entegre bir yapıda (satış işleminin ÖKC’den başlatılıp ÖKC’de sonlandırılması ve ÖKC’de oluşan tutar ile EFT-POS cihazından tahsil edilecek tutarın uyumlu olacak şekilde) kullanılması esas olup, bu çerçevede harici EFT-POS cihazlarından gerçekleştirilen her bir tahsilat işlemi için ÖKC’den mali değeri olan ÖKC fişinin veya ÖKC bilgi fişlerinin düzenlenerek müşteriye verilmesi zorunludur.
(9) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 18 ve 19 uncu maddelerinde belirtilen birleşme, devir, bölünme, hisse değişimi ile 6102 sayılı Türk Ticari Kanunu hükümleri uyarınca işletmelerin nevi değişikliği halleri ve 193 sayılı  Gelir Vergisi Kanunu uyarınca ferdi bir işletmenin aktif ve pasifi ile kül halinde devri ile ferdi bir işletmenin sahibinin ölümü halinde, kanuni mirasçıları tarafından işletmenin faaliyetine devam olunması halleri haricinde, eski nesil ÖKC’lerin devri mümkün değildir.
(10)   ÖKC (YN ÖKC dahil) uygulamaları ile ilgili olarak; bu Tebliğden önce yayınlanmış bulunan genel tebliğler ile GİB tarafından yayınlanmış olan teknik kılavuzlar ve GİB mesajlaşma ve harici donanım veya yazılımların ÖKC ile iletişimine ilişkin protokol dokümanlarında (GMP-1, GMP-2, GMP-3) yer alan açıklamaların bu Tebliğe aykırı olan hükümleri bu Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren uygulanmaz.
(11)   Bu Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren; eski nesil ödeme kaydedici cihazların üretim, mühürleme ve satış işlemleri gerçekleştirilemeyecektir.
 
 
 
 Yetki 
MADDE 8- (1) GİB, YN ÖKC kullanımını gerektiren mükellefiyet veya faaliyet alanlarında, diğer teknolojik çözüm, geliştirme ve uygulamalara ilişkin donanım veya yazılım sistemlerinin, mükellef, sektör grupları veya faaliyet alanları itibariyle sürekli veya belli sürelerle sınırlı olmak üzere kullanılabilmesi ve bu sistemlerden üretilen belgelerin mali belge olarak sayılması hususunda izin vermeye, YN ÖKC ve bunlarla birlikte çalışan yazılım veya donanım sistemleri ile ödeme arayüzlerinin ÖKC’ler, ÖKC TSM Merkezleri ve banka vb. kuruluşlar ile olan iletişim, çalışma usul ve esaslarını belirlemeye ve bunlarda değişiklik yapmaya yetkilidir.
 
 
 
 Sorumluluk ve Cezai ġartlar 
 

 

MADDE 9- (1) Bu Tebliğin 3 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamına giren ve 4 üncü maddenin (1) numaralı fıkrasında belirtilen şartları yerine getiren mükellefler, perakende mal satışları ve hizmet ifalarına ilişkin olarak ÖKC’lerden düzenlenen ÖKC  günlük kapanış (Z) raporlarına ait elektronik ortamda hazırlanıp GİB’e iletilecek mali raporları  213  sayılı  Kanunun  defter,  kayıt  ve  belgeler  için  öngördüğü  muhafaza süreleri

 

 

içerisinde değişmezliği ve bütünlüğü korunacak şekilde elektronik ortamda saklamak ve istenildiğinde elektronik araçlar ve ortamlar vasıtası ile ibraz etmekle yükümlüdürler.
(2) Bu Tebliğin 3 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamına giren ve 4 üncü maddenin (1) numaralı fıkrasında belirtilen şartları yerine getiren mükellefler, perakende mal satışları ve hizmet ifalarına ilişkin olarak ÖKC’lerden düzenlenen ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait elektronik ortamda hazırlanıp GİB’e iletilecek mali raporların içeriğinde yer verdikleri mali bilgilerin doğruluğundan sorumlu olup, istenilen mali bilgileri bu Tebliğin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanan kılavuzda belirlenen format, standart ve iletim yöntemine uygun olarak ve belirlenen süreler içinde elektronik ortamda GİB bilgi sistemlerine iletmek zorundadırlar.
(3) Bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen elektronik raporların, belirtilen teknik kılavuzlarla öngörülen imzalama usulü, format, standart, süre ve biçimde GİB bilgi sistemlerine bildirilmediğinin tespitinde veya yapılacak denetimler neticesinde söz konusu rapor ile bildirilmiş olan bilgilerin eksik veya yanlış bildirildiğinin tespitinde, her bir tespite ilişkin olarak 213 sayılı Kanunun Mükerrer 355 inci maddesinde yazılı özel usulsüzlük cezaları tatbik edileceği gibi ayrıca GİB tarafından kendilerine verilen uygulamadan yararlanma izni iptal edilebilecektir. İzni iptal edilen mükellefler, izin iptalinin kendilerine tebliği tarihinden itibaren 30 (kalkınmada öncelikli yörelerde 60) gün içinde perakende mal satışları ve hizmet ifalarında YN ÖKC’leri kullanmaya başlamak mecburiyetindedirler.
(4) Bu Tebliğin 6 ncı maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca, e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına geçerek perakende mal satışları ve hizmet ifaları dahil tüm satışlarında elektronik ortamda e-Fatura ve/veya e-Arşiv Faturası düzenlemeyi tercih ettiğini bağlı olduğu vergi dairesine yazılı olarak bildiren ve bu nedenle YN ÖKC kullanımı ihtiyari olan mükelleflerin, tüm satış işlemlerinde e-Fatura ve/veya e-Arşiv Fatura düzenlemediğinin veya e-Arşiv faturalarının bir örneğinin mezkur fıkra hükümlerine göre; gizliliği, bütünlüğü ve değişmezliği garanti edilecek ve GİB’in erişimine ve sorgulamasına açık olacak şekilde GİB’den e-Fatura saklama hizmeti verme izni bulunan kurumlarda muhafaza edilmediğinin tespiti halinde, her bir tespit için 213 sayılı Kanunun Mükerrer 355 inci maddesinde yazılı özel usulsüzlük cezaları tatbik edileceği gibi izni iptal edildiği kendilerine bildirilen mükellefler, bu hususun tebliği tarihinden itibaren 30 (kalkınmada öncelikli yörelerde 60) gün içinde perakende mal satışları ve hizmet ifalarında yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanmaya başlamak mecburiyetindedirler.
 

 

 

Yürürlük 

 

MADDE 10 -  (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
 

 

 

Yürütme 

 

MADDE 11 -  (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.