Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (30.06.2017)

 30 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete


Sayı: 30110

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından:

MADDE 1 –
 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “takip eden” ibaresinden sonra gelmek üzere “ikinci” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı ile Maliye Bakanı yürütür.