VUK 481 Hakkında TÜRMOB Sirküleri (03.07.2017)

ÖZET :
 
481 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğinde; VUK’nın 5 nci maddesi uyarınca 2017 yılında her bir vergi dairesine 250.000 TL ve daha fazla borcu olanların veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunanların, borçlu mükellef olarak ilan edileceği belirtilmiştir. Söz konusu tutarda 2016 yılına göre değişiklik yapılmamıştır.
 
 
 
5776, 6111, 6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlara göre yeniden yapılandırılan borçlar, bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.
 
 
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 5’ inci maddesinin dördüncü fıkrasında,
 
“Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları Maliye Bakanlığınca açıklanabilir. Maliye Bakanlığı bu yetkisini mahalline devredebilir.”
 
düzenlemesine yer verilmiştir.
 
4369 sayılı Yasa ile getirilen bu düzenlemeyle ilgili olarak 293 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin usuller belirlenmiş ve 2001 yılından itibaren de Türkiye genelindeki vergi daireleri yanında ayrıca www.gib.gov.tr internet adresinde belirlenen koşullara uyan yükümlüler ilan edilmeye başlanmıştır. Söz konusu Tebliğde ayrıca, vergi borçları ve cezalarının toplamı Bakanlıklarınca belirlenen tutarı aşan mükelleflerin, bu Tebliğde belirlenen esaslara uygun olarak tespit edilen bilgilerinin her yıl ağustos ayı içerisinde 1 ay süreyle açıklanacağı belirtilmiştir.
 
 
 
 
 
 
 
VUK’un 5’nci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden 2017 yılında ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin usuller 1 Temmuz 2017 günlü ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 481 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile belirlenmiştir. 
 
Tebliğde;
 
ü 2017 yılında yapılacak açıklamaların, vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asılmak suretiyle 1/8/2017 ile 25/8/2017 tarihleri (bu tarihler dahil olmak üzere) arasında Türkiye genelindeki vergi dairelerinde, 11/9/2017 ile 25/9/2017 tarihleri arasında ise Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yapılması,
 
ü Açıklama kapsamına, her bir vergi dairesine 250.000 TL ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükelleflerin alınması,
 
ü Yapılacak açıklamada, 31/12/2016 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30/6/2017 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve nev’i itibarıyla Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 293) ile açıklama kapsamına alındığı belirtilen vergi ve cezalar ile 1/6/2016-31/5/2017 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatların dikkate alınması,
 
gerektiği belirtilmiştir.
 
Açıklama kapsamına 5776, 6111, 6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlara göre yeniden yapılandırılan borçlar dahil olmayacaktır.
 
 
Saygılarımızla...