İlave İstihdam Sigorta Prim Teşvikinde Değişiklik (17.07.2017)

ÖZET : 31.12.2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 1.2.2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından işe alınanların; işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve 2016 yılının Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla işe alındıkları tarihten itibaren 31.12.2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dâhil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılması ile ilgili usul ve esaslar 19.06.2017 tarih 54 numaralı sirkülerimizde açıklanmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu 2017/10 ve 2017/17 sayılı genelgelerinde, 2017/24 sayılı genelge ile değişiklik yaparak 01.06.2017 ila 31.12.2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar ile yeni tescil edilen işyerleri bakımından ilave istihdam teşviki desteğinde esneklik sağlayarak işveren lehinde usul değişikliğine gitmiştir. 2017/24 sayılı Genelge ile getirilen düzenlemenin usul ve esasları aşağıda açıklanmıştır.
 
A) 2017/24 SAYILI GENELGEYE GÖRE İLAVE İSTİHDAM PRİM DESTEĞİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI
 
Sigortalı yönünden;
 
1) 1.6.2017 ila 31.12.2017 tarihleri arasında işe alınmış olması,
2) Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması,
3) İşe giriş tarihi itibariyle işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Kurumumuza verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde 10 günden fazla bildirilmemesi,
 
 
 
 
 
İşveren yönünden;
 
1) İşyerinin, özel sektör işverenine ya da ek 9 uncu madde kapsamında ev hizmetlerinde işçi çalıştıran işverene ait olması,
2) Sigortalının işe alındığı işyerine ait 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,
3 Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ ya verilmesi,
4) Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,
5) Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
6) Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,
şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.
 
 
B) 1/6/2017 - 31/12/2017 TARİHLERİ ARASINDA TESCİL EDİLEN İŞYERLERİNDE İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ
 
1.6.2017 ila 31.12.2017  tarihleri arasında ilk defa tescil edilmiş olan işyerleri ile 2017 yılından önce tescil edildiği halde 2016 yılında SGK’ ya hiç bildirimde bulunmayan işyerlerinde 2016/Aralık ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalı sayısı sıfır olacağından 1.6.2017 ila 31.12.2017 tarihleri arasında işe alınan ve destek kapsamına giren tüm sigortalılardan dolayı Kanunda aranılan diğer şartların sağlanması kaydıyla bu destekten yararlanılabilecektir. Uygulama 01.06.2017 tarihi itibariyle başladığından, 2017 yılı Haziran ayı öncesinde tescil edilmesine rağmen 01.06.2017 tarihinden önce işe başlayan sigortalılar yeni uygulamadan yararlanamayacaktır.
 
Daha önceki uygulamada, 2017 yılında ilk defa tescil edilmiş olan işyerlerinde 1/2/2017 ila  31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan ve destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı ilave istihdam prim destek tutarının yarısı kadar, Kanunda öngörülen diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla ilave istihdam desteğinden, işyerinin 2017 yılında  tescil edildiği tarihi takip eden üçüncü aydan itibaren yararlanabilmekteydi.
 
Örnek 1: 6.6.2017 tarihinde 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan (A) Limited Şirketinde destek kapsamına giren (A) ve (B) sigortalılarının 6.6.2017 tarihinde işe alındığı varsayıldığında, Kanunda aranılan diğer şartların sağlanması kaydıyla, 2016/Aralık ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalı sayısı sıfır olacağından destek kapsamına giren (A) ve (B) sigortalılarının  tamamından dolayı 2017/Haziran ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinden itibaren ilave istihdam destek tutarının gün sayısına isabet eden tutarı kadar      (gün sayısı X22,22 TL) destekten yararlanılabilecektir.
 
Örnek 2 :2015 yılında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınmış (A) Limited Şirketinde 2016 yılında sigortalı çalıştırılmadığı için SGK’ ya aylık prim ve hizmet belgesi verilmediği, 1.8.2017 tarihinde (A) sigortalısının işe alındığı varsayıldığında Kanunda aranılan diğer şartların sağlanması kaydıyla, (A) sigortalısından dolayı 2017/Ağustos ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinden itibaren ilave istihdam destek  tutarının tamamı kadar destekten yararlanılması mümkün bulunmaktadır.
 
 
C) 2016 YILI ARALIK AYINA İLİŞKİN SGK’ YA BİLDİRİM YAPMAYAN İŞYERLERİNDE İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ
 
2016/Aralık ayında sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle SGK’ ya bu aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin verilmemiş olması halinde, 2016/Aralık ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalı sayısı sıfır olacağından Kanunda aranılan diğer şartların sağlanması kaydıyla destek kapsamına giren tüm sigortalılardan dolayı bu destekten yararlanılabilecektir.
Daha önceki uygulamada,2016 yılı Aralık ayında bildirim olmaması halinde 2016 yılında bildirim yapılan aylardaki sigortalı sayısının ortalaması esas alınmaktaydı.
 
Örnek : 4447 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesinde öngörülen şartlara sahip olan (A) ve (B) sigortalılarının, 2016 Aralık ayında SGK’ ya hiç bildirimi olmayan (A) Limited Şirketine ait işyerinde 07.6.2017 tarihinde işe alındığı varsayıldığında, 2016/Aralık ayında sigortalı çalıştırılmamış olması nedeniyle (A) ve (B) sigortalılarının  tamamından dolayı 2017/Haziran ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinden itibaren ilave istihdam destek tutarının gün sayısına isabet eden tutarı kadar      (gün sayısı X22,22 TL) destekten yararlanılabilecektir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D) İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİNDE İŞSİZ OLMA ŞARTINDA DEĞİŞİKLİK
 
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından çıkarılan 2017/10 ve 2017/17 sayılı genelgelerde işe girdiği tarihten önceki üç aylık sürede işsiz olmasına rağmen, işe girdiği tarihten önceki altı aylık süre içerisinde işten ayrılış nedeni en son (19 Mevsim bitimi), (20 Kampanya bitimi) ve (30 Vize süresinin bitimi) olarak bildirilen sigortalılar işsiz sayılmamaktaydı. Bu kural 2017/24 sayılı Genelgeyle 1 Haziran 2017 itibariyle dikkate alınmayacaktır. 1.6.2017 ila 31.12.2017 tarihleri arasında işe alınan/alınacak sigortalılar için SGK e sigorta sitemindeki “4447 Geçici 17.Madde İşveren Desteği” “Sigortalı Giriş - 1.6.2017 ila 31.12.2017 Arasında İşe Alınan Sigortalılar İçin menüsü üzerinden tanımlama yapılması gerekmektedir.
 
 
Saygılarımızla…
 
 

“SGK Genelgesi (2017/24) 4447 Sayıl Kanunun Geçici 17 nci Maddesinde Yer Alan İşveren Desteğinden Yararlanmada Yeni Uygulama” tam metni için tıklayınız…>>