SGK Duyurusu Malullük Aylığı Bağlanmamış Olup 670/KHK Kapsamında Tazminat Hakkından Yararlananlara İlişkin Belge Türleri (18.07.2017)

DUYURU

MALULLÜK AYLIĞI BAĞLANMAMIŞ OLUP,670/KHK KAPSAMINDA TAZMİNAT HAKKINDAN YARARLANLARA İLİŞKİN 52,53,54,55 NOLU BELGE TÜRLERİ

 

Bilindiği üzere, 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemlerin devamı niteliğindeki eylemlerin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı oldukları sırada yaralanmış olup ilgili mevzuatına göre malul sayılmaları nedeniyle 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamında aylık bağlananlardan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b)    ve

(c) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayan sigortalılardan, 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında değerlendirilmek suretiyle ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmamaktadır.

Ayrıca, 670 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin “Tazminat ödenmesi” başlıklı 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında;

“15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemlerin devamı niteliğindeki eylemlerin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı oldukları sırada yaralandıkları, tedavi amacıyla başvurdukları hastane ve sağlık kuruluşlarının kayıtları esas alınmak suretiyle, ilgili valinin teklifi üzerine İçişleri Bakanlığı Nakdi Tazminat Komisyonu tarafından karara bağlanan kamu görevlileri ile sivillerden, 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında aylık bağlama şartları oluşmayanlara, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile belirlenmiş esas ve usuller çerçevesinde engellilik ve yaralanma derecesine göre belirlenecek tazminatın beş katı tutarında nakdi tazminat ödenir.

Hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (j) bendine göre malullük aylığı bağlanmadan sadece 670 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince tazminat hakkından yararlandırılanlardan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar hakkında da, 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen üçüncü fıkrasının “Birinci fıkra kapsamında  tazminat hakkından yararlandırılanlar, 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamında aylık bağlama şartı oluşan sivillere 3713 sayılı Kanunla sağlanan tazminat, aylık bağlama hakları ve 22/7/2016 tarihli ve 667 sayılı Kanun

 

 

Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki ek tazminat hakkı dışında kalan haklardan ve ilgili mevzuatında sağlanan diğer haklardan aynı şekilde yararlandırılır” hükmü gereğince 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi hükümleri uygulanmak suretiyle ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmamasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Bu bağlamda, 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (j) bendine göre malullük aylığı bağlanmadan sadece 670 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince tazminat hakkından yararlandırılanlardan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar hakkında da 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi hükümleri uygulanacak olup, söz konusu sigortalıların bildirimleri 52 nolu belge türü ile fiili hizmet süresi zammına tabi çalışanlar için 53, 54 ve 55 nolu belge türlerinden yapılacaktır.

Söz konusu belge türlerinin seçilebilmesi için işyerinin “670 Sayılı KHK Tazminatından Yararlanan İşyeri” olarak tanımlanmış olması gerekmekte olup, tanımlama yapılabilmesi için ilgili işverenlerin, sigortalının 670 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince tazminat hakkından yararlandırıldığına dair İçişleri Bakanlığı Nakdi Tazminat Komisyonunca verilen karara ilişkin belge ile birlikte işyerlerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/ sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 

 

52 NOLU BELGE:

 

MALULLÜK AYLIĞI BAĞLANMAMIŞ OLUP, 670/KHK KAPSAMINDA TAZMİNAT HAKKINDAN YARARLANLAR

(670 SAYILI KHK TAZMİNATINDAN YARARLANAN İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)

Seçilebilecek Kanun Numarası

5084-5615-5746-4447-4857-5510-5921-5225

 

Sigorta Kolları

Sigortalı Hissesi (%)

İşveren Hissesi (%)

Toplam Hisse (%)

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

-

2

2

Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi

9

11

20

İşsizlik Sigortası Primi

1

2

3

Toplam

10

15

25

 

 

53 NOLU BELGE:

 

MALULLÜK AYLIĞI BAĞLANMAMIŞ OLUP, 670/KHK KAPSAMINDA TAZMİNAT HAKKINDAN YARARLANLARDAN 60 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR

(670 SAYILI KHK TAZMİNATINDAN YARARLANAN İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)

Seçilebilecek Kanun Numarası

5084-5615-5746-4447-4857-5510-5921-5225

 

Sigorta Kolları

Sigortalı Hissesi (%)

İşveren Hissesi (%)

Toplam Hisse (%)

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

-

2

2

Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi

9

12

21

İşsizlik Sigortası Primi

1

2

3

Toplam

10

16

26

 

 

54 NOLU BELGE:

 

MALULLÜK AYLIĞI BAĞLANMAMIŞ OLUP, 670/KHK KAPSAMINDA TAZMİNAT HAKKINDAN YARARLANLARDAN 90 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR

(670 SAYILI KHK TAZMİNATINDAN YARARLANAN İŞYERİ OLARAKTANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)

Seçilebilecek Kanun Numarası

5084-5615-5746-4447-4857-5510-5921-5225

 

Sigorta Kolları

Sigortalı Hissesi (%)

İşveren Hissesi (%)

Toplam Hisse (%)

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

-

2

2

Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi

9

12,5

21,5

İşsizlik Sigortası Primi

1

2

3

Toplam

10

16,5

26,5

 

 

55 NOLU BELGE:

 

MALULLÜK AYLIĞI BAĞLANMAMIŞ OLUP, 670/KHK KAPSAMINDA TAZMİNAT HAKKINDAN YARARLANLARDAN 180 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR

(670 SAYILI KHK TAZMİNATINDAN YARARLANAN İŞYERİ OLARAKTANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)

Seçilebilecek Kanun Numarası

5084-5615-5746-4447-5510-5921-5225

 

Sigorta Kolları

Sigortalı Hissesi (%)

İşveren Hissesi (%)

Toplam Hisse (%)

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

-

2

2

Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi

9

14

23

İşsizlik Sigortası Primi

1

2

3

Toplam

10

18

28