Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (16.11.2013)

 

 
16 Kasım 2013 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 28823

YÖNETMELİK

Maliye Bakanlığından:

MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/12/2005 tarihli ve 26040 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 54 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 54 – Yapı, tesis ve onarım giderlerinin ödenmesinde;

- Taahhüt dosyası,

- Fatura,

- Yapım İşleri Hakediş Raporu (Örnek: 3)

ödeme belgesine bağlanır.

Ancak, mevzuatı uyarınca Toplu Konut İdaresi Başkanlığına veya inşaat işleriyle ilgili araştırma, proje, taahhüt, finansman ve yapım işlemleri konusunda görevli ve yetkili kamu tüzel kişiliğine sahip diğer kurum ve kuruluşlara, düzenlenecek protokol esasları çerçevesinde doğrudan yaptırılan işlerde;

- İlgili mevzuatın yetkili kıldığı makam onayı,

- Fatura,

- Protokol,

- Ödeme Takip Cetveli (Örnek: 3/A)

ödeme belgesine bağlanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 3 üncü madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 3 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen işler için avans olarak verilen tutarların mahsubunda; ödeme belgesine makam onayı, fatura ve protokolün idarece onaylı bir örneği bağlanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe ekteki Ödeme Takip Cetveli (Örnek: 3/A) eklenmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/12/2005

26040 (3. Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

22/7/2009

27296

2-

3/4/2012

28253

 Eki için tıklayınız.